skola
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia zaregistruje iniciatívu za inkluzívne kvalitné vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím


Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Europe CARES (Európa sa stará) – inkluzívne kvalitné vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím“.

Cieľom iniciatívy je zabezpečiť: právo na inkluzívne vzdelávanie detí a dospelých so zdravotným postihnutím v Európskej únii“. V dokumentoch iniciatívy sa uvádza, že hoci vyše 70 miliónov občanov EÚ má nejaký druh postihnutia a 15 miliónov detí má špeciálne potreby pri vzdelávaní“, mnohí „sa stretávajú s nadmernými prekážkami, ktoré obmedzujú […] ich právo na kvalitné inkluzívne vzdelávanie“. Organizátori preto vyzývajú Komisiu, aby „vypracovala návrh predpisu o spoločnom rámci inkluzívneho vzdelávania EÚktorým sa zabezpečí, aby sa nepozabudlo na žiadne dieťa, pokiaľ ide o služby včasnej intervencie, vzdelávanie a prechod na trh práce“.

Podľa zmlúv môže EÚ podniknúť právne kroky zamerané na boj proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia, ako aj na podporu úsilia členských štátov v oblasti vzdelávacích systémov a odbornej prípravy. Komisia preto uznala iniciatívu ako právne prípustnú a rozhodla sa zaregistrovať ju. V tejto fáze procesu Komisia nevykonáva analýzu podstatných prvkov.

Iniciatíva bude zaregistrovaná 4. marca 2019, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia vykoná jej analýzu a do troch mesiacov sa k nej vyjadrí. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, a v oboch prípadoch bude musieť uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

Viac..  Robert Hajšel: Aj Poľsko potrebuje plán obnovy, vyslovenie nedôvery Európskej komisii by som nepodporil

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou. Občania môžu tento nástroj využívať na ovplyvňovanie tvorby politík od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy. V roku 2017 predložila Európska komisia v rámci prejavu predsedu Junckera o stave Únie návrhy na reformu európskej iniciatívy občanov, aby bola pre občanov ešte prístupnejšia. V decembri 2018 Európsky parlament a Rada reformu schválili. Revidované pravidlá sa začnú uplatňovať od 1. januára 2020.

Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo štvrtiny členských štátov EÚ prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny akt v oblastiach, v ktorých na to má právomoc.

V podmienkach prípustnosti sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …