EU Afrika
Pracovná skupina pre africký vidiek. PHOTO: © European Union.

Afrika a EÚ by mali rozvíjať partnerstvo fungujúce na troch úrovniach

Pracovná skupina pre africký vidiek predstavila svoju záverečnú správu – agendu v oblasti agropotravinárstva a rozvoja vidieka v rámci novej „africko-európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta“, ktorú predseda Jean-Claude Juncker uviedol vo svoje správe o stave Únie v roku 2018.

Na základe odporúčaní tejto skupiny združujúcej afrických a európskych odborníkov by Afrika a EÚ mali rozvíjať partnerstvo fungujúce na troch úrovniach: medzi jednotlivcami, medzi podnikmi a medzi vládami. Začal by sa ním dialóg viacerých zainteresovaných strán na všetkých úrovniach počnúc miestnou úrovňou a umožnili by tesnejšie väzby medzi africkou a európskou spoločnosťou, podnikateľmi a vládami z oboch strán.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Poľnohospodárstvo a politika rozvoja vidieka stoja na čele politickej spolupráce. Pracovná skupina pre africký vidiek zohráva v tomto úsilí centrálnu úlohu: v jej odporúčaniach sa skúmajú spôsoby, ako zvýšiť verejné a súkromné investície, ako si vymieňať najlepšie postupy a poznatky a ako prehlbovať spoluprácu vo všetkých oblastiach.“

Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica doplnil: „Dnešný deň je pre africko-európsku alianciu veľmi dôležitý. Sme svedkami toho, ako úsilie pracovnej skupiny pre africký vidiek vyvrcholila v podobe konkrétnych odporúčaní. A teraz je len na nás, aby sme prikročili k realizácii týchto cenných odporúčaní a dospeli k riešeniam, ktorými môžeme dosiahnuť naše ciele: pozitívnu transformáciu vidieka a inkluzívne a udržateľné poľnohospodárstvo a agropotravinárske odvetvie.“

Komisárka Africkej únie (AÚ) pre vidiecke hospodárstvo a poľnohospodárstvo Josefa Sacko na dôvažok uviedla: „V správe pracovnej skupiny sa uznáva nová skutočnosť, že Afrika a Európa sú rovnocenní globálni partneri. Potvrdzuje sa v nej, že poľnohospodári a potravinársky priemysel by mali spolupracovať, ak sa chcú zhostiť nových príležitostí, ktoré im ponúkne kontinentálna zóna voľného obchodu v Afrike, a takisto budovať regionálne trhy potrebné pre dlhodobú potravinovú bezpečnosť v Afrike.“

Založenie tejto pracovnej skupiny iniciovala Európska komisia v máji 2018, aby poskytovala poradenstvo zamerané na prehlbovanie africko-európskeho partnerstva v potravinárstve a poľnohospodárstve. V záujme podpory rozvoja agropotravinárskeho odvetvia a vidieckeho hospodárstva Európska komisia zabezpečí, aby sa realizovali a následne kontrolovali viaceré opatrenia odporúčané touto skupinou odborníkov.

Viac..  Monika Beňová: Európski výskumníci sú lídrami v hľadaní odpovede na pandémiu koronavírusu

Vychádzajúc z niektorých krátkodobých odporúčaní pracovnej skupiny začne Európska komisia realizovať tieto projekty:

  • Program dvojstranného partnerstva a výmenný program medzi africkými a európskymi poľnohospodárskymi subjektmi:Komisia práve spustila pilotnú iniciatívu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s Afrikou, na ktorú vyčlenila 5 miliónov eur. Dodatočné finančné prostriedky z rozpočtu EÚ budú k dispozícii na ďalšie programy dvojstranného partnerstva pre vidiecke ženské organizácie, organizácie a družstvá poľnohospodárov, podniky a verejné subjekty a ich partnerov.
  • Platforma AÚ – EÚ v oblasti podnikania v poľnohospodárstve: Komisia uznáva, že súkromný sektor môže pri štrukturálnej transformácii v Afrike zohrávať rozhodujúcu úlohu, navrhuje preto vytvoriť platformu na prepojenie európskych a afrických podnikov. Podľa očakávaní táto platforma pomôže identifikovať výzvy a príležitosti, ktoré medzi obomi svetadielmi sú v oblasti investícií súkromného sektora a obchodu.
  • Centrá inovácií: v záujme podpory „podnikateľov v agropotravinárskom odvetví“ a afrického poľnohospodárstva sa môžu zriadiť alebo posilniť centrá inovácií, pričom ich cieľom bude uplatňovanie praktických poznatkov. V týchto centrách by sa prepojil vnútroštátny výskum, systémy vysokoškolského vzdelávania, poľnohospodári, ich organizácie a súkromný sektor, aby sa okrem iného uľahčili digitálne inovácie a rozvoj zručností.

Správa je medzníkom v procese budovania širšej spolupráce medzi EÚ a Afrikou v agropotravinárskom odvetví a zo strednodobého až dlhodobého hľadiska sú v nej identifikované štyri strategické oblasti činnosti: vytváranie pracovných miest, opatrenia v oblasti klímy, udržateľná transformácia afrického poľnohospodárstva a rozvoj afrického potravinárskeho priemyslu a súvisiacich trhov.

Aby sa zabezpečila otvorenosť a inkluzívnosť tohto procesu, Komisia otvorí on-line konzultáciu s cieľom získať priamu spätnú väzbu zainteresovaných strán v Afrike, pokiaľ ide o strategický prístup pracovnej skupiny a súčasný stav obchodu s agropotravinárskymi výrobkami a spolupráce medzi obomi svetadielmi. Výsledky tejto konzultácie spolu so správou sa zohľadnia na tretej ministerskej konferencii AÚ a EÚ venovanej poľnohospodárstvu, ktorá je naplánovaná na jún 2019.

Vytvorením vykonávacej skupiny zloženej zo zástupcov ministerstiev a súkromného sektora z Afriky aj EÚ sa takisto zabezpečia účinné následné opatrenia. Skupina sa predstaví na ministerskej konferencii v Ríme.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …