pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nové pravidlá EÚ umožnia lepší výber DPH z predaja online

Komisia uvítala dohodu, ku ktorej členské štáty EÚ dospeli v otázke konkrétnych opatrení potrebných na zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa DPH pri online predaji tovaru. Opatreniami sa má zároveň zabezpečiť, aby si aj online trhoviská plnili svoju úlohu v boji proti daňovým podvodom.

Vďaka schváleným novým pravidlám sa zaistí bezproblémové zavedenie nových opatrení týkajúcich sa DPH pri elektronickom obchodovaní, ktoré boli schválené v decembri 2017 a účinnosť nadobudnú v januári 2021. Takisto by členským štátom mali pomôcť znovu získať daňové príjmy vo výške 5 miliárd eur, o ktoré každoročne prichádzajú v tomto sektore. Táto strata má pritom do roku 2020 narásť až na 7 miliárd eur. Ministri hospodárstva a financií EÚ prijali toto rozhodnutie na zasadnutí v Bruseli.

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, vyhlásil: Postupne utesňujeme medzery, cez ktoré unikajú daňové príjmy. Krajiny EÚ to pripravuje o peniaze, ktoré by mohli použiť na verejné služby a investície. Zároveň pravidlá v oblasti DPH prispôsobujeme 21. storočiu, ktoré sa vyznačuje čoraz väčšou digitalizáciou a globalizáciou hospodárstva. Podniky by mali očakávať hladký prechod na širší systém DPH pre elektronický obchod v roku 2021.“

Online platformy uľahčia boj proti nedodržiavaniu predpisov v oblasti DPH pri predaji

Mimoúniové spoločnosti vrátane tých, ktoré využívajú sklady alebo tzv. centrá spracovania objednávok v EÚ, môžu predávať tovar spotrebiteľom v EÚ na online trhoviskách. Pre daňové orgány môže byť často ťažké DPH splatnú z tohto tovaru získať.

Podľa opatrení schválených v decembri 2017 v prípade, že online trhoviská sprostredkúvajú zákazníkom v EÚ od podnikov so sídlom mimo Únie, ktoré využívajú ich platformu, predaj tovaru s hodnotou do 150 eur, konajú ako predajca. Dôležité je, že rovnaké pravidlá sa budú uplatňovať aj vtedy, ak mimoúniové spoločnosti využijú online platformy na predaj tovaru z „centier spracovania“ v EÚ, a to bez ohľadu na jeho hodnotu, vďaka čomu budú môcť daňové orgány uplatňovať nárok na DPH splatnú z tohto predaja. Online platformy by tiež mali uchovávať záznamy o predaji tovaru alebo služieb, ktoré zrealizovali podniky využívajúce platformu.

Schválenými pravidlami sa podrobnejšie stanovuje, kedy sa online trhoviská považujú za umožňujúce takéto dodania alebo kedy sa za také nepovažujú, pričom smerodajné je to, či stanovujú podmienky dodaní alebo nie, ako aj ich účasť na platbe alebo objednávke a dodávke tovaru. Takisto je v nich podrobne uvedené, aký druh záznamov musia platformy uľahčujúce dodania tovaru alebo poskytnutia služieb zákazníkom v EÚ uchovávať.

Viac..  Jarná hospodárska prognóza 2022: ruská invázia je testom odolnosti hospodárstva EÚ

Nový systém DPH pre internetových predajcov 

Schválené vykonávacie pravidlá zabezpečia aj to, aby bol úplne nový systém DPH pre všetky podniky, ktoré predávajú tovar online, pripravený do roku 2021. Týmito pravidlami sa zavádzajú nové prvky systému, ktoré budú pre online spoločnosti potrebné na to, aby mohli v plnej miere využívať výhody jednotného trhu EÚ.

Aktualizovaný elektronický obchodný portál pre DPH alebo „jednotné kontaktné miesto“, ktorý je súčasťou týchto opatrení, umožní spoločnostiam, ktoré svojim zákazníkom predávajú tovar online, aby si plnili povinnosti súvisiace s DPH v Únii pomocou jedného jednoduchého internetového portálu v ich vlastnom jazyku.

Bez tohto portálu by sa museli zaregistrovať pre DPH v každom členskom štáte EÚ, do ktorého chcú predávať. Práve túto povinnosť podniky uvádzajú ako jednu z najväčších prekážok cezhraničného obchodovania pre malé podniky. Tento systém využívajú už od roku 2015 poskytovatelia elektronických služieb a funguje dobre.

Ďalšie kroky:

Nové pravidlá bude možné prijať s konečnou platnosťou, keď bude k dispozícii poradné stanovisko Európskeho parlamentu. Členské štáty však môžu vychádzať z prijatých pravidiel a začať rozširovať svoje IT systémy.

Nové pravidlá týkajúce sa DPH sa budú uplatňovať od 1. januára 2021, pričom členské štáty musia transponovať nové pravidlá smernice o DPH do vnútroštátnych právnych predpisov do konca roku 2020. Podniky, ktoré by chceli využívať rozšírený režim jednotného kontaktného miesta, sa môžu začať registrovať v členských štátoch od 1. októbra 2020.

Ďalšie informácie

Opatrenia nadväzujú na akčný plán Komisie v oblasti DPH – k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH, ktorý bol predložený v apríli 2016.

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) zohráva na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. DPH je dôležitým a čoraz väčším zdrojom príjmov v EÚ – v roku 2015 predstavovala viac než 1 bilión eur, čo zodpovedá 7 % HDP Únie. DPH zároveň tvorí základ jedného z vlastných zdrojov EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak

Peter Pollák: Čo urobili ostatní a čo robíme my? VIDEO

“Aj v najťažších krízach sa snažíme a každá snaha prináša výsledky. Možno nie tak rýchlo, …