brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ prijala súbor krízových opatrení pre prípad brexitu bez dohody

Rada dnes prijala súbor legislatívnych aktov, ktoré sú súčasťou krízových príprav na odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody.

Ich cieľom je obmedziť najzávažnejšie škody spôsobené neriadeným brexitom v určitých odvetviach, kde by občanom a podnikom spôsobil vážne problémy. Pridávajú sa k ostatným opatreniam, napríklad v oblasti práv občanov, ktoré prijali členské štáty v rámci príprav na odchod Spojeného kráľovstva bez dohody.

Uvedené opatrenia sú dočasnej povahy, majú obmedzený rozsah pôsobnosti a jednostranne ich prijíma EÚ. V žiadnom prípade nemajú kopírovať všetky výhody členstva v EÚ ani podmienky akéhokoľvek prechodného obdobia stanovené v dohode o vystúpení. V niektorých oblastiach sú podmienené recipročným konaním Spojeného kráľovstva.

Koordinácia sociálneho zabezpečenia

Dnes prijaté legislatívne akty obsahujú nariadenie, ktorým sa majú v oblasti sociálneho zabezpečenia zabezpečiť práva občanov z členských štátov EÚ v Spojenom kráľovstve a práva štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v EÚ27, ktorí využili právo na voľný pohyb pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie, a to v prípade odchodu Spojeného kráľovstva bez dohody.

Bude sa vzťahovať na tieto osoby:

  • štátni príslušníci členských štátov, osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci, na ktorých sa vzťahujú alebo sa v minulosti vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov, alebo ktorí sú alebo pred brexitom boli v situácii zahŕňajúcej Spojené kráľovstvo, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí;
  • štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, na ktorých sa vzťahujú alebo sa pred brexitom vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí.

Programy Erasmus+ a PEACE

EÚ chce tiež zabezpečiť, aby mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú na programe Erasmus +, mohli dokončiť svoje štúdium a naďalej dostávať príslušné finančné prostriedky alebo granty aj v prípade, že sa nedosiahne dohoda. Dnes prijaté nariadenie o programe Erasmus + sa týka účastníkov z krajín EÚ27 v Spojenom kráľovstve a účastníkov zo Spojeného kráľovstva, ktorí sa v čase vystúpenia Spojeného kráľovstva nachádzajú v krajinách EÚ27.

Ďalším nariadením sa zabezpečuje pokračovanie financovania programov PEACE a INTERREG VA medzi pohraničnými grófstvami Írska a Severného Írska do roku 2020.

Rybárstvo

V snahe pomôcť zmierniť vplyv brexitu bez dohody na rybárstvo EÚ umožní nové nariadenie rybárom a prevádzkovateľom z EÚ získať kompenzáciu z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) za dočasné zastavenie činnosti v prípade náhleho uzavretia vôd Spojeného kráľovstva pre rybárske plavidlá EÚ.

Viac..  Únia podpísala s Ukrajinou memorandum o surovinách, Šefčovič tento krok víta

Cieľom ďalšieho nariadenia je zabezpečiť, aby EÚ mohla plavidlám Spojeného kráľovstva poskytnúť prístup do svojich vôd do konca roku 2019 pod podmienkou recipročného konania zo strany Spojeného kráľovstva. Jeho súčasťou je aj zjednodušené vydávanie povolení platné pre obe strany.

Doprava

EÚ prijala dočasné opatrenia na zabezpečenie základnej prepojenosti leteckej dopravy a cestnej nákladnej a osobnej dopravy v prípade brexitu bez dohody. Tieto opatrenia si vyžadujú reciprocitu zo strany Spojeného kráľovstva. Takisto sa stanovili pravidlá, ktorými sa zabezpečí, že lety medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom budú aj naďalej bezpečné.

Okrem toho EÚ prispôsobila svoje transeurópske dopravné siete tak, aby sa zabezpečila kontinuita investícií do infraštruktúry. Zmenené právne predpisy o organizáciách vykonávajúcich inšpekcie lodí poskytnú právnu istotu prevádzkovateľom lodí pri odchode Spojeného kráľovstva z EÚ.

Položky s dvojakým použitím

Rada takisto prijala zmenu nariadenia o vývoze určitých položiek s dvojakým použitím, ktorou sa Spojené kráľovstvo zahrnie do zoznamu tretích krajín s nízkym rizikom, na ktoré sa vzťahujú všeobecné vývozné povolenia EÚ.

Položky s dvojakým použitím sú materiály, zariadenia a technológie, ktoré možno použiť na civilné aj vojenské účely vrátane šírenia a dodávky jadrových, chemických alebo biologických zbraní. Podľa právnych predpisov EÚ sa ich vývoz do tretích krajín kontroluje. Všeobecné vývozné povolenia EÚ umožňujú za určitých podmienok vyvážať tieto položky do krajín s nízkym rizikom.

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Dnes prijaté legislatívne akty vstúpia do platnosti jeden deň po uverejnení a začnú sa uplatňovať deň po vystúpení Spojeného kráľovstva v prípade brexitu bez dohody.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Úplne zaočkovaní cestujúci z EÚ a Spojených štátov sa pri ceste do Británie vyhnú karanténe

Cestujúci z Európskej únie (EÚ) a Spojených štátov, ktorí sú úplne zaočkovaní proti koronavírusu, už …