europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ prijíma pravidlá na predchádzanie zneužívaniu osobných údajov vo voľbách do Europarlamentu


Rada dnes prijala pravidlá, ktoré majú zabrániť tomu, aby európske politické strany zneužívali osobné údaje vo voľbách do EP.

Nové pravidlá prichádzajú vo forme zmien nariadenia z roku 2014 upravujúceho štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií. Umožní sa nimi ukladanie finančných sankcií európskym politickým stranám a nadáciám, ktoré úmyselne ovplyvňujú, alebo sa pokúšajú ovplyvniť, výsledky volieb do Európskeho parlamentu tým, že využívajú porušenia pravidiel ochrany údajov.

Zavedie sa postup overovania, ktorým sa určí, či porušenie všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov, ktoré zistil národný dozorný orgán, súvisí s politickou činnosťou európskej politickej strany alebo nadácie v kontexte volieb do EP. V rámci tohto postupu sa vec preloží výboru nezávislých významných osobností zriadenému na základe nariadenia z roku 2014.

Po tom, ako uvedený výbor doručí svoje stanovisko Úradu pre európske politické strany a nadácie, tento úrad ukladá sankcie. Sankcie by predstavovali 5 % ročného rozpočtu dotknutej európskej politickej strany alebo nadácie. Okrem toho by európska politická strana alebo nadácia, ktorej sa uložila sankcia, nezískala nasledujúci rok finančné prostriedky z rozpočtu EÚ.

Viac..  Európska komisia kvituje ciele členských štátov týkajúce sa sociálnejšej Európy do roku 2030

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť dňom ich uverejnenia.

Kontext

Európske politické strany sú politické aliancie registrované podľa práva EÚ. Ich členmi môžu byť národné a regionálne politické strany, ako aj o jednotlivci, a musia spĺňať viacero požiadaviek a podmienok vrátane zastúpenia aspoň vo štvrtine členských štátov. Financovanie z EÚ im má pomáhať financovať ich činnosti na európskej úrovni a ich kampane vo voľbách do Európskeho parlamentu.

V roku 2018 získalo finančné prostriedky z rozpočtu EÚ 10 európskych politických strán a 10 európskych politických nadácií.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …