Malmstrom
Komisárka pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

EÚ chráni podniky a pracovníkov pred nekalými obchodnými praktikami

Podľa správy, ktorá bola zverejnená, chráni EÚ pomocou opatrení na ochranu obchodu 320 000 priamych pracovných miest po celej Európe pred nekalou konkurenciou zo zahraničia.

Junckerovej Komisii sa podarilo posilniť európske nástroje na ochranu obchodu prostredníctvom dvoch významných reforiem. Od roku 2014 uplatňuje aj 95 opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby európske spoločnosti a pracovníci mohli súťažiť za spravodlivých podmienok. Dve tretiny zo všetkých 135 zavedených opatrení sa týkajú dovozu z Číny.

V roku 2018 EÚ dokončila najzásadnejšie prepracovanie svojich antidumpingových a antisubvenčných právnych predpisov od roku 1994. Táto reforma posilnila ochranu EÚ pred dumpingovým a subvencovaným dovozom. Na tomto základe EÚ pokračovala vo svojej intenzívnej činnosti a dokončila veľký počet prešetrovaní, ktoré viedli k zavedeniu nových ochranných opatrení, a to najmä v oceliarskom odvetví. Rok 2018 bol tiež významný tým, že po prvýkrát od roku 2002 EÚ uložila tri ochranné opatrenia pred nadmerným dovozom.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Hoci sme zástancami otvorenej obchodnej politiky, nemôžeme si dovoliť byť naivní. Nie všetci naši obchodní partneri chcú hrať podľa rovnakých pravidiel ako my – nesmieme sa nechať využiť a musíme chrániť EÚ, jej podniky a pracovníkov pred nekalými obchodnými praktikami. Naša intenzívna práca v tejto oblasti za posledné roky prináša výsledky: v súčasnosti disponujeme nástrojmi, ktoré lepšie zodpovedajú dnešnému globálnemu hospodárstvu, a budeme ďalej pracovať na tom, aby sme chránili naše spoločnosti a pracovníkov pred nekalými praktikami.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová uviedla: „Otvorené ekonomiky potrebujú účinné nástroje na presadzovanie spravodlivej hospodárskej súťaže, najmä v čase, keď niektoré krajiny nechcú hrať podľa pravidiel. Z tejto správy vyplýva, že náš tím pre ochranu obchodu vynakladá čoraz väčšie úsilie na ochranu pracovných miest a obranu EÚ pred nekalými obchodnými praktikami na celom svete. Vďaka našim nedávnym reformám dokážeme konať rýchlejšie a naše nástroje sú vhodnejšie vzhľadom na súčasné globálne hospodárske výzvy.“

Od začiatku mandátu Junckerovej Komisie v novembri 2014 do decembra 2018 zaviedla Komisia podľa správy 95 opatrení na ochranu obchodu. Na konci roka 2018 bolo v EÚ v účinnosti 93 konečných antidumpingových opatrení a 12 antisubvenčných opatrení. Takmer 44 % z nich tvorili opatrenia, ktoré sa uplatňujú na dovážané oceliarske výrobky. Zo všetkých platných opatrení sa vyše dve tretiny (68 %) vzťahujú na výrobky dovážané z Číny.

Opatrenia EÚ na ochranu obchodu poskytujú európskym spoločnostiam vítanú úľavu. V niektorých prípadoch clá viedli k poklesu dovozov za nekalé ceny až o 99 %. Clá sú zároveň stanovené na úrovni, ktorá postačuje na obnovenie konkurenčných podmienok na trhu EÚ bez toho, aby príliš zaťažovali európskych spotrebiteľov a odvetvia, ktoré sú od dovozu závislé.

Viac..  I. Korčok: Francúzsko je náš strategický partner a má počas predsedníctva Rady EÚ našu plnú podporu

Najvýznamnejšie činnosti v roku 2018:

  • Zásadné prepracovanie právnych predpisov upravujúcich nástroje na ochranu obchodu: V roku 2018 EÚ zreformovala svoje antidumpingové a antisubvenčné právne predpisy, aby mohla účinnejšie reagovať na nekalé obchodné praktiky, ktoré poškodzujú výrobcov v EÚ. Tieto zmeny viedli k rýchlejším a transparentnejším prešetrovaniam so zvýšeným dôrazom na pomoc pre malé a stredné podniky. Tieto nové pravidlá, ktoré sa začali uplatňovať pri nových prešetrovaniach v roku 2018, zahŕňajú možnosť uložiť vyššie úrovne ciel v prípadoch, keď dochádza k závažnejším deformáciám trhu.
  • Pokračujúca intenzívna činnosť v oblasti ochrany obchodu EÚ: V roku 2018 EÚ začala 10 nových prešetrovaní, z čoho štyri sa týkali dovážaných oceliarskych výrobkov. Prijalo sa 14 rozhodnutí týkajúcich sa nových opatrení. EÚ okrem toho začala 17 prešetrovaní s cieľom preskúmať existujúce opatrenia a prijala sedem rozhodnutí o zachovaní existujúcich opatrení. Komisia okrem toho začala tri ochranné prešetrovania – jedno v oceliarskom odvetví a dve dvojstranné prešetrovania týkajúce sa ryže z Kambodže a Mjanmarska.
  • Rázne kroky na ochranu výrobcov ocele z EÚ: Po tom, čo USA uložili opatrenia na oceľ a hliník, EÚ podnikla kroky na riešenie rušivých účinkov týchto opatrení na oceliarsky priemysel EÚ. Bolo to potrebné, aby sa zabránilo presmerovaniu globálneho obchodu do EÚ, čo by mohlo poškodiť európskych výrobcov ocele.
  • Silná a pokračujúca ochrana vývozcov z EÚ, ktorí sú predmetom prešetrovaní v zahraničí: Komisia zasiahla v približne 70 zahraničných prešetrovaniach v oblasti ochrany obchodu, ktoré sa vzťahovali na vývozcov z EÚ v prípadoch neoprávneného použitia alebo zneužitia nástrojov na ochranu obchodu. Táto činnosť viedla v mnohých prípadoch k úspešnému zrušeniu alebo neuloženiu ciel. V súčasnosti je účinných 174 opatrení na ochranu obchodu, ktoré sa vzťahujú na vývozcov z EÚ, v porovnaní s rokom 2017, keď bol ich počet 162. Očakáva sa, že tento stúpajúci trend bude v nasledujúcich rokoch pokračovať.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …