peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Audítori EÚ preskúmajú štátnu pomoc poskytovanú bankám

Európsky dvor audítorov vykonáva audit monitorovania verejnej podpory EÚ poskytovanej finančnému sektoru v posledných rokoch. Audítori konkrétne preskúmajú, ako Európska komisia zabezpečuje, aby pomoc zostala výnimočná a obmedzila sa na to, čo je nevyhnutne potrebné. Taktiež posúdia primeranosť a účinnosť zavedených postupov kontroly štátnej pomoci.

Vzhľadom na to, že by štátna pomoc (t. j. verejná finančná podpora) mohla narušiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu, je v práve EÚ vo všeobecnosti zakázaná. Pomoc vlády však môže byť potrebná a povolená za istých konkrétnych okolností, ako bola napríklad finančná kríza v roku 2008. V rokoch 2008 až 2017 EÚ schválila pomoc finančnému sektoru v celkovej výške 1 459 mld. EUR vo forme kapitálovej pomoci a ďalších 3 659 mld. EUR pomoci vo forme likvidity. Výhradnú zodpovednosť za kontrolu štátnej pomoci nesie Komisia.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu kontroly EÚ týkajúcej sa štátnej pomoci bankám. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

„Od krízy v roku 2008 až do dnes sektor finančných služieb dostal oveľa viac štátnej pomoci než ktorýkoľvek iný sektor v hospodárstve”, povedal Mihails Kozlovs, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Primeraná a dôkladná kontrola tejto štátnej pomoci je 2 SK zásadne dôležitá na ochranu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, ako aj na ochranu daňových poplatníkov EÚ voči záťaži vyplývajúcej zo záchrany bánk.”

Audit sa bude týkať kontrolných činností štátnej pomoci po finančnej kríze, počnúc prijatím nového oznámenia o bankovníctve z roku 2013. Keďže Komisia vytvára aj presadzuje pravidlá štátnej pomoci, v rámci auditu sa posúdi návrh aj vykonávanie jej kontrol.

Viac..  Realizácia plánu obnovy sa začína tromi reformami v zdravotníctve, vzdelávaní a justícii

Audítori konkrétne preskúmajú, či:

  • má Komisia primerané nástroje a zdroje na kontrolu štátnej pomoci, vrátane dôkladných interných kontrol;
  • sú súčasné pravidlá a postupy štátnej pomoci vhodné na určenie a kontrolovanie štátnej pomoci bankám a účinné pri minimalizácii narušenia hospodárskej súťaže;
  • Komisia overuje, či skutočne dosahuje plánované výsledky.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: Cenový skok energií a protiopatrenia dominujú

Zo zapadajúcim slnkom v pozadí Vás pozdravujem z mojej bruselskej kancelárie, kde sme celý deň …