Timmermans
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

Komisia otvára diskusiu o tom, ako brániť a pozdvihnúť právny štát v Únii

Európska komisia začína rozpravu o právnom štáte v Európskej únii a načrtáva smery, akými by sa mohol uberať budúci vývoj v tejto oblasti.

Oznámenie ponúka prehľad dostupných nástrojov na monitorovanie, posudzovanie a ochranu právneho štátu v Únii. Rekapitulujú sa v ňom aj skúsenosti z uplynulých rokov, na základe ktorých môžeme začať širšiu celoeurópsku diskusiu o možnostiach ďalšieho posilnenia právneho štátu. Skúsenosti z minulosti poukazujú najmä na potrebu dôraznejšie sa zasadzovať o právny štát, včas predchádzať rizikám alebo porušovaniu zásad právneho štátu, ako aj na potrebu účinnej reakcie, ak takáto situácia v Únii nastane.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Schopnosť Únie zasadzovať sa o dodržiavanie zásad právneho štátu má dnes väčší význam, než kedykoľvek predtým. V prvom rade preto, lebo ide o základné hodnoty, o to, kým sme. A v druhom rade preto, lebo fungovanie EÚ ako celku závisí od fungovania právneho štátu vo všetkých členských štátoch. Nastal čas, aby sme sa spoločne so všetkými inštitúciami, členskými štátmi, jednotlivými orgánmi a zainteresovanými stranami zamysleli nad tým, ako brániť a pozdvihnúť právny štát v Únii.“

Právny štát v Európe sa v posledných rokoch ocitol pod veľkým tlakom. V diskusiách v rámci Únie, na medzinárodnej úrovni aj v občianskej spoločnosti zaznievajú spoločné a veľmi konkrétne obavy. Je nepochybné, že sa musíme viac usilovať o to, aby sme právny štát bránili, posilňovali a presadzovali v celej Únii. Cieľom oznámenia je nadviazať na prebiehajúce diskusie a skúsenosti z minulosti a na začiatok vytýčiť možné smery, ktorými by sa mali uberať úvahy o budúcom vývoji.

Možné smerovanie budúceho vývoja

Inštitúcie EÚ a všetky členské štáty nesú spoločne zodpovednosť za to, aby bránili, posilňovali a presadzovali právny štát v Únii. Komisia už dnes používa celú škálu nástrojov, ktoré jej umožňujú dôkladne monitorovať a posudzovať nedostatky týkajúce sa právneho štátu v členských štátoch a reagovať na ne. Patrí k nim rámec na podporu právneho štátu, postup podľa článku 7 ods. 1 ZEÚ, postupy v prípade nesplnenia povinnosti, a v neposlednom rade aj európsky semester, porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície či mechanizmus spolupráce a overovania. Na základe doterajších skúseností zo všetkým týchto nástrojov Komisia načrtla predstavu o 3 pilieroch, ktoré by mohli napomôcť k účinnému presadzovaniu právneho štátu v Únii:

· Lepšia osveta: Zásady právneho štátu a judikatúra v tejto oblasti nie sú na vnútroštátnej úrovni vždy dostatočne známe. V jednotlivých členských štátoch treba preto vyvinúť väčšie úsilie zamerané na zvyšovanie povedomia o normách právneho štátu a judikatúre v tejto oblasti. Možno to dosiahnuť napríklad prostredníctvom komunikačných akcií pre verejnosť, spoločným celoúnijným prístupom, ktorý pomôže presadzovať odolnejšiu kultúru právneho štátu v jednotlivých inštitúciách a povolaniach, sústavnou spoluprácu s Radou Európy a zapojením občianskej spoločnosti na regionálnej a miestnej úrovni.

· Včasná prevencia: Hoci prvoradú zodpovednosť za dodržiavanie zásady právneho štátu na vnútroštátnej úrovni nesú členské štáty, EÚ môže poskytnúť významnú podporu pri budovaní odolnosti hlavných systémov a inštitúcií. Pravidelná spolupráca a dialóg by mohli prispieť k lepšiemu pochopeniu situácie a vývoja v oblasti právneho štátu v jednotlivých členských štátoch a k včasnému vyriešeniu prípadných problémov týkajúcich sa právneho štátu.

· Adekvátna reakcia: Rôznorodý charakter problémov v oblasti právneho štátu vyžaduje aj rôznorodé účinné reakcie. Komisia bude naďalej zabezpečovať správne uplatňovanie práva EÚ prostredníctvom postupov v prípade nesplnenia povinnosti. V určitých oblastiach politiky môžu byť vhodné iný prístupy, akým je napríklad návrh Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ. Napokon by sa mohli preskúmať možnosti, ako zdokonaliť súčasný rámec na podporu právneho štátu – napríklad včasné informovanie Európskeho parlamentu a Rady a včas vyjadrená podpora z ich strany, ako aj jasne stanovené lehoty na dialógy.

Viac..  Nové predpisy EK o politickej reklame, volebných právach a financovaní politických strán

Ďalšie kroky

Komisia sa teraz obracia na Európsky parlament, Európsku radu a Radu a členské štáty, ako aj na príslušné zainteresované strany vrátane justičných sietí a občianskej spoločnosti, aby pouvažovali o otázkach predstavených v oznámení a prispeli konkrétnymi podnetmi k tomu, ako možno v budúcnosti posilniť súbor nástrojov na ochranu právneho štátu.

Komisia bude vychádzať z týchto úvah a prebiehajúcej diskusie a v júni 2019 sa k tejto otázke vráti a predstaví svoje závery a návrhy.

Súvislosti

Právny štát je jednou zo spoločných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia a ktorú prijali za svoju všetky členské štáty. Je zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Zároveň je nevyhnutná aj na fungovanie EÚ ako celku, napríklad pokiaľ ide o vnútorný trh, spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, a ako záruka toho, že vnútroštátni sudcovia, ktorí sú zároveň aj „sudcami EÚ“, si môžu plniť svoju úlohu a zabezpečovať uplatňovanie práva EÚ a že môžu konať v náležitej súčinnosti so Súdnym dvorom EÚ pri prejudiciálnych konaniach. Európska komisia je spolu s ďalšími inštitúciami a členskými štátmi podľa zmlúv garantom právneho štátu ako jednej zo základných hodnôt Únie a je zodpovedná za zaistenie dodržiavania práva EÚ, ako aj jej hodnôt a zásad.

Komisia disponuje celou škálou nástrojov na dôkladné monitorovanie a posudzovanie otáznych aspektov právneho štátu v členských štátoch a na reakciu na ne. Patria k nim postupy v prípade nesplnenia povinnosti, európsky semester, porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície či mechanizmus spolupráce a overovania. Európska komisia 11. marca 2014 prijala nový rámec na riešenie systémových ohrození právneho štátu v ktoromkoľvek z členských štátov EÚ. Tento rámec poskytuje nástroj, ktorý Komisii umožňuje začať s dotknutým členským štátom viacfázový dialóg, ktorým sa má predísť eskalácii systémového ohrozenia právneho štátu. Hoci sa používa len výnimočne, najznámejším nástrojom na ochranu právneho štátu je postup uvedený v článku 7 ZEÚ, ktorý EÚ umožňuje konať v prípade vážneho porušenia zásady právneho štátu v niektorom členskom štáte. Tento postup podľa článku 7 ZEÚ sa zatiaľ inicioval len dvakrát: v decembri 2017 v prípade Poľska (na podnet Komisie) a v septembri 2018 v prípade Maďarska (na podnet Európskeho parlamentu).

Komisia zároveň zaslaním formálnej výzvy Poľsku začala postup v prípade nesplnenia povinnosti voči tejto krajine v súvislosti s novým disciplinárnym systémom pre sudcov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Korcok

I. Korčok: Presadzovanie právneho štátu a ochrana novinárov sú integrálnou súčasťou našej politiky

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok v pondelok po skončení Rady pre zahraničné …