zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Zamestnávatelia už nebudú môcť zneužívať flexibilitu trhu práce

Poslanci Európskeho parlamentu schválili súbor minimálnych práv osôb pracujúcich na vyžiadanie, za poukážky alebo pre platformy, ktorý bude záväzný pre všetky členské štáty.

Smernica, na znení ktorej sa už poslanci neformálne dohodli s ministrami členských štátov, zavádza minimálny súbor práv pre osoby v príležitostnom alebo krátkodobom pracovnom pomere, osoby pracujúce na vyžiadanie, mimo pracovného pomeru, za poukážky, pre platformy ako Uber či Bolt, ako aj pre platených stážistov a učňov, pokiaľ pracujú minimálne tri hodiny týždenne a v priemere dvanásť hodín za štyri týždne. Samostatne zárobkovo činné osoby do pôsobnosti smernice nespadajú.

Väčšia transparentnosť

Smernica vyžaduje plné informovanie pracovníkov o základných aspektoch ich zamestnania vrátane náplne práce, dátumu nástupu a dĺžky zamestnania, odmeny, štandardného pracovného dňa alebo referenčného počtu hodín v prípade nepredvídateľných pracovných časov, a to od prvého dňa výkonu povolania alebo najneskôr do siedmich dní od momentu nástupu.

Vyššia ochrana pre nových formách práce

Súčasťou smernice je súbor práv, ktoré sa vzťahujú na nové formy práce:

  • Osobám pracujúcim na vyžiadanie by mala byť zabezpečená minimálna úroveň predvídateľnosti, napríklad prostredníctvom vopred stanovených referenčných hodín a dní. Pracovníci by mali mať právo odmietnuť pracovnú úlohu či zadanie mimo týchto vopred určených hodín, a to bez následkov. V prípade neskorého zrušenia pracovnej úlohy by tiež mali mať právo na kompenzáciu.
  • Členské štáty by mali prijať opatrenia, ktoré by zabránili zneužívaniu pracovníkov, napríklad obmedziť využívanie a trvanie zmlúv na vyžiadanie alebo podobných pracovných zmlúv.
  • Zamestnávatelia by nemali zakazovať, penalizovať alebo brániť pracovníkom zamestnať sa v iných spoločnostiach, pokiaľ budú prácu u nového zamestnávateľa vykonávať mimo pracovnej doby dohodnutej s prvým zamestnávateľom.
Viac..  67 percent Slovákov si myslí, že najväčšiu podporu z Plánu obnovy pre Európu by malo dostať zdravie

Nové pravidlá skúšobnej doby

Dĺžka skúšobnej doby by mala byť vo všetkých členských štátoch obmedzená na maximálne šesť mesiacov, zároveň by však pri zmluvách na dobu určitú mala byť primeraná predpokladanému trvaniu zmluvy. Obnovenie kontraktu by zároveň nemalo viesť k novej skúšobnej dobe.

Odbornú prípravu, ktorá je nevyhnutná na vykonávanie pracovných úloh, bude pracovníkom poskytovať zamestnávateľ bezplatne a čas strávený na školeniach, ideálne v rámci pracovnej doby, sa bude považovaný za pracovný.

Vyhlásenie spravodajcu

„Táto smernica je prvým veľkým krokom k zavedeniu Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý má dopad na všetkých pracovníkov v EÚ. Všetci pracovníci, ktorí sa doteraz nachádzali v právnom vákuu, dostanú vďaka tejto smernici a rozhodnutiam Európskeho súdneho dvora minimálne práva. Žiaden zamestnávateľ odteraz nebude môcť zneužívať flexibilitu trhu práce,“ uviedol spravodajca Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES).

Ďalší postup

Konečný text smernice, ktorý poslanci schválili pomerom hlasov 466 (za): 145 (proti): 37 (zdržalo sa hlasovania), bude teraz zaslaný na formálne schválenie Rade (ministrov) EÚ. Členské štáty budú mať následne tri roky na transpozíciu nových pravidiel do svojej vnútroštátnej legislatívy.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices