Timmermans
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

Komisia: Úsilie vytvoriť z lepšej právnej regulácie základ rozhodovacieho procesu bolo úspešné

Európska komisia hodnotí opatrenia zavedené Komisiou pod vedením Junckera s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky pre občanov a podniky EÚ vďaka otvorenejšej a transparentnejšej tvorbe politiky, ktorá sa opiera o dôkazy.

Z správy vyplýva, že úsilie vytvoriť z lepšej právnej regulácie základ rozhodovacieho procesu bolo úspešné. Tento úspech by sa mal upevniť a udržiavať, aby sme mohli pokračovať v ďalšom zlepšovaní.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Ľudia prejavujú široké uznanie toho, že ideme príkladom, a vyzývajú nás, aby sme sa aj naďalej držali svojho záväzku lepšej právnej regulácie. Lepšia právna regulácia sa stala základným aspektom európskych rozhodovacích procesov. Teraz musíme rozvíjať a posilňovať naše úsilie o to viac, že žijeme v takzvanom postfaktickom svete, v ktorom sa spochybňuje samotná podstata našej demokratickej diskusie a autorita vedy.“

Komisia pod vedením Junckera, poučená udalosťami z minulosti, sa zaviazala konať len vtedy, keď EÚ prináša pridanú hodnotu, a to na základe najlepších dostupných dôkazov, zohľadňujúc súbežne hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy a vyhýbajúc sa zbytočným nákladom. Naše úsilie uznala na medzinárodnej úrovni organizácia OECD, ktorá v roku 2018 zaradila regulačnú politiku EÚ medzi najlepšie. Po predložení programu lepšej právnej regulácie v roku 2015 nastala teraz správna chvíľa na zhodnotenie úsilia Komisie o upevnenie a udržanie tejto novej inštitucionálnej kultúry a na vyvodenie ponaučení do budúcnosti.

Získané poznatky a budúce zlepšenie

Výsledky hodnotenia sú jasné: lepšia právna regulácia zlepšila spôsob tvorby politiky EÚ. Z viacerých strán sa objavuje výzva, aby lepšia právna regulácia aj naďalej tvorila neoddeliteľnú súčasť fungovania Komisie a aby sa ďalej zlepšovala:

  • Otvorenie procesu tvorby politík: Komisia od roku 2015 zorganizovala vyše 400 verejných konzultácií, do ktorých sa zapojili milióny Európanov. Napríklad v rámci konzultácie o úprave letného času prišlo 4,6 milióna reakcií a v rámci konzultácie o hodnotení smernice o vtáctve a biotopoch viac ako pol milióna reakcií. Nový portál Vyjadrite svoj názor, ktorý predstavuje jednotné kontaktné miesto pre Európanov s cieľom prispieť k tvorbe politík EÚ, zaznamenal v roku 2018 takmer 900 000 návštev. V budúcnosti by sme mali hľadať spôsoby, ako zvýšiť informovanosť o rôznych možnostiach prispieť k tvorbe politík EÚ. Pomohlo by to účinnejšie zapojiť verejnosť do tvorby politiky.
  • Lepšie nástroje v záujme zlepšenia politík: Posúdenia vplyvu a hodnotenia poskytujú dobrý základ pre prijímanie politických rozhodnutí, no nenahrádzajú ho. Nedávno zriadený výbor pre kontrolu regulácie, zaručuje kvalitu takýchto podporných analýz. Vo všeobecnosti sme vykonali posúdenia vo väčšine prípadov, ktoré si posúdenie vyžadovali. V 75 % prípadov sa pri tomto posúdení vychádzalo z hodnotenia toho, čo už bolo zavedené, čo je dôkazom toho, že sa čoraz častejšie uplatňuje zásada „najprv vyhodnotiť“. Niektoré situácie si zároveň vyžadovali prispôsobenie postupov lepšej právnej regulácie, keď bolo potrebné reagovať na naliehavé politické potreby, ako napríklad v čase vrcholenia migračnej krízy. Okrem toho je ešte vždy možné zlepšovať kvalitu a načasovanie nástrojov lepšej právnej regulácie.
  • Zabezpečiť, aby boli právne predpisy EÚ vhodné na daný účel: Komisia predložila približne 150 návrhov na zjednodušenie, ktorými sa znižuje zbytočné administratívne zaťaženie a zároveň sa podporujú politické ciele. Komisia odpovedala aj na stanoviská novovytvorenej platformy REFIT, ktorých bolo takmer 90. Jednoduchšie právne predpisy predstavujúce menšie zaťaženie zlepšujú implementáciu, dodržiavanie a presadzovanie, čo v konečnom dôsledku vedie k lepším výsledkom, najmä pre malé a stredné podniky. Musíme sa však zlepšiť v spoločnom využívaní a prehlbovaní našich postupov.
  • Lepšia právna regulácia je spoločným úsilím: Európsky parlament, Rada, Komisia a členské štáty sú spoluzodpovedné za tvorbu a vykonávanie právnych predpisov EÚ najvyššej kvality, ktoré sú vhodné na daný účel a nie sú zbytočne zložité. Komisia môže určité zlepšenia uľahčiť, ale nedokáže ich zaručiť úplne sama. Napríklad verejné konzultácie môžu osloviť oveľa širšie publikum, ak sú zapojené aj ďalšie inštitúcie na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Okrem toho je potrebné systematickejšie analyzovať vplyv pozmeňujúcich návrhov Parlamentu a/alebo Rady na návrhy Komisie. Členské štáty by tiež mohli transparentnejšie podávať správy o vnútroštátnych opatreniach prijatých na vykonávanie práva EÚ, najmä ak takéto opatrenia presahujú rámec požiadaviek stanovených v právnych predpisoch EÚ (tzv. pozlacovanie alebo ang. „gold-plating“).
Viac..  Europoslanci požadujú opatrenia na zastavenie rastu cien energií

Komisia 29. apríla usporiada konferenciu s cieľom zhodnotiť úsilie v oblasti lepšej právnej regulácie, vymeniť si názory s komunitami zainteresovaných strán z radov občianskej spoločnosti, podnikateľského prostredia, z oblasti výskumu, s verejnými orgánmi a sociálnymi partnermi a diskutovať o možných spôsoboch napredovania.

Súvislosti

Lepšia právna regulácia je oporou úsilia Komisie o dosiahnutie 10 politických priorít predsedu Junckera. Okrem toho zaisťuje, že Komisia koná len vtedy, keď EÚ prináša pridanú hodnotu, a to čo najefektívnejšie a s čo najnižším sprievodným zaťažením.

V roku 2015 Komisia prijala svoj program lepšej právnej regulácie, podľa ktorého upravila svoje vnútorné pracovné metódy a plánovacie procesy. Lepšiu právnu reguláciu sme začlenili do všetkých fáz cyklu plánovania a programovania a vypracovali sme zjednodušené ročné pracovné programy. Pri lepšej právnej regulácii ide o profesionalizáciu každého aspektu tvorby politík a prispôsobenie potrebám dneška.

Program lepšej právnej regulácie priniesol okrem iného tieto zmeny:

  • Portál Vyjadrite svoj názor teraz umožňuje občanom zúčastňovať sa na legislatívnom procese vo všetkých jeho fázach vrátane spätnej väzby k návrhom vykonávacích a delegovaných aktov.
  • Výbor pre kontrolu regulácie zabezpečuje objektívnosť a dôveryhodnosť dôkazovej základne, o ktorú sa opierajú politické rozhodnutia Komisie.
  • Komisia sa zaviazala, že pred revíziou existujúce právne predpisy vždy najskôr vyhodnotí (zásada „najprv vyhodnotiť“).
  • V súčasnosti existuje platforma na získavanie spätnej väzby od občianskej spoločnosti o tom, ako zlepšiť existujúce právne predpisy EÚ, ktorá umožňuje predkladať návrhy, na ktoré sa Európska komisia zaviazala odpovedať – ide o platformu REFIT.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Pracovný program Komisie na rok 2022: Spolu za silnejšiu Európu

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej odvážnej …