Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zaregistruje štyri nové európske iniciatívy občanov. Piatu označila za právne neprípustnú


Európska komisia dospela k rozhodnutiu, že zaregistruje tieto štyri nové európske iniciatívy občanov: „Rýchle, spravodlivé a účinné riešenie zmeny klímy“ (The fast, fair and effective solution to climate change), „Skoncujme s daňovým oslobodením leteckého paliva v Európe“ (Ending the aviation fuel tax exemption in Europe), „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr“ (Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures) a „PRO-NUTRISCORE“. Komisia zároveň rozhodla, že nemôže zaregistrovať európsku iniciatívu občanov nazvanú „Zastavme obchod s izraelskými osadami pôsobiacimi na okupovanom palestínskom území“ (Stopping trade with Israeli settlements operating in the Occupied Palestinian Territory). Táto iniciatíva je právne neprípustná, pretože zjavne nepatrí medzi právomoci Komisie konať v súlade so zmluvami EÚ.

V tejto fáze procesu Komisia neanalyzovala podstatu iniciatív, ale iba ich právnu prípustnosť. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre ktorúkoľvek zo štyroch zaregistrovaných iniciatív jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia vykoná jej analýzu a do troch mesiacov sa k nej vyjadrí. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, pričom v oboch prípadoch bude musieť uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

1. „Rýchle, spravodlivé a účinné riešenie zmeny klímy“

Cieľom tejto európskej iniciatívy občanov je zaviesť „stabilný rast cien fosílnych palív“, v dôsledku ktorého by došlo k zníženiu znečistenia, pričom vyzbierané prostriedky by sa „každý mesiac spravodlivo vracali občanom ako dividendy“. Organizátori vyhlasujú, že „vedci a ekonómovia sa zhodujú na tom, že zvyšovanie ceny znečisťovania a vracanie ziskov domácnostiam funguje.“

Na základe zmlúv EÚ môže Európska komisia prijímať právne opatrenia s cieľom zachovávať, chrániť a zvyšovať kvalitu životného prostredia, ako aj v oblasti harmonizácie nepriamych daní a obchodnej politiky. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. Iniciatíva bude zaregistrovaná 6. mája 2019, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.

2. „Skoncujme s daňovým oslobodením leteckého paliva v Európe“

Organizátori tejto európskej iniciatívy občanov vyzývajú Komisiu, „aby členským štátom navrhla zavedenie dane z leteckého paliva (kerozín)“, pričom tvrdia, že „odvetvie leteckej dopravy požíva daňové zvýhodnenia aj napriek tomu, že je jedným z najrýchlejšie rastúcich zdrojov emisií skleníkových plynov.“

Na základe zmlúv EÚ môže Európska komisia prijímať právne opatrenia zamerané na harmonizáciu daní z obratu, spotrebných daní a iných foriem nepriameho zdaňovania. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. Iniciatíva bude zaregistrovaná 10. mája 2019, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.

3. „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr“

Organizátori tejto európskej iniciatívy občanov vyhlasujú, že „EÚ by mala venovať osobitnú pozornosť regiónom s národnými, etnickými, kultúrnymi, náboženskými alebo jazykovými charakteristickými znakmi, ktoré sú odlišné od charakteristických znakov okolitých regiónov.“Organizátori preto vyzývajú Komisiu, aby „[regiónom] poskytla rovnaké príležitosti prístupu k rozličným finančným prostriedkom EÚ (…) tak, aby sa dal udržiavať vývoj EÚ a aby sa dala zachovať jej kultúrna rozmanitosť.“

Na základe zmlúv EÚ môže Európska komisia predkladať návrhy na právne akty, ktorými sa vymedzia úlohy, prioritné ciele a organizácia štrukturálnych fondov EÚ. Komisia objasnila, že vyhlásenia o podpore tejto iniciatívy možno zbierať na základe spoločného porozumenia, že sa týkajú právnych opatrení v súvislosti s úlohami, prioritnými cieľmi a organizáciou štrukturálnych fondov EÚ, a za predpokladu, že opatrenia, ktoré sa majú financovať, povedú k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie. Na tomto základe Komisia považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať.

Táto registrácia prichádza po tom, ako sa Komisia 25. júla 2013 najprv rozhodla zamietnuť žiadosť o registráciu iniciatívy, no Súdny dvor toto rozhodnutie 7. marca 2019 zrušil. V nadväznosti na tento rozsudok Komisia navrhovanú iniciatívu prehodnotila.

Iniciatíva bude zaregistrovaná 7. mája 2019, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.

4. „PRO-NUTRISCORE“

Táto európska iniciatíva občanov vyzýva Európsku komisiu, aby „zaviedla zjednodušené označovanie „Nutriscore“ na potravinových výrobkoch s cieľom zaručiť spotrebiteľom prístup ku kvalitným výživovým údajom a ochranu ich zdravia.“ Cieľom iniciatívy je: „sprehľadniť a zjednodušiť označovanie výživovej hodnoty […]; prijať opatrenia v oblasti verejného zdravia a vyzvať výrobcov, aby zlepšili zloženie svojich výrobkov; [a] harmonizovať výživové údaje na európskej úrovni tak, že sa zavedie jednotný systém oficiálneho označovania […]“.

Viac..  Európska únia je bližšie k spoločným pravidlám pre kryptotrhy

Na základe zmlúv EÚ môže Európska komisia prijímať právne opatrenia zamerané na zriadenie a fungovanie vnútorného trhu. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. Iniciatíva bude zaregistrovaná 8. mája 2019, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. 

5. „Zastavme obchod s izraelskými osadami pôsobiacimi na okupovanom palestínskom území“

Európska komisia dospela k názoru, že európska iniciatíva občanov zameraná na „zastavenie obchodu s izraelskými osadami pôsobiacimi na okupovanom palestínskom území“ je právne neprípustná, pretože zjavne nepatrí medzi jej právomoci konať, ako sa stanovujú v zmluvách EÚ.

Organizátori tejto európskej iniciatívy občanov vyzývajú Komisiu, aby „formálne uznala, že obchodovanie s izraelskými osadami je zakázané tak pre EÚ ako celok, ako aj pre všetky členské štáty; a aby presadila nariadenie, ktorým sa zabezpečí, že tovar a služby, ktoré v plnej miere alebo čiastočne pochádzajú z takýchto osád, už nebudú vstupovať na európsky trh.“

Právny akt v tejto veci by sa mohol prijať len na základe článku 215 (v ktorom sa hovorí o tzv. reštriktívnych opatreniach) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Avšak pred tým, ako by Rada mohla takýto právny akt prijať, treba prijať rozhodnutie na základe spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, aby sa umožnilo prerušenie alebo obmedzenie hospodárskych a finančných vzťahov s dotknutou treťou krajinou. Komisia nemá právomoc predložiť návrh takéhoto rozhodnutia.

Keďže táto iniciatíva nespĺňa právne podmienky prípustnosti, Európska komisia rozhodla, že ju nemôže zaregistrovať. Na základe príslušného nariadenia európsku iniciatívu občanov nemožno zaregistrovať, ak zjavne nepatrí do rámca právomocí Komisie predložiť návrh na právny akt.

Pozíciou EÚ je naďalej, že na základe medzinárodného práva sú tieto osady nezákonné, predstavujú prekážku nastolenia mieru a ohrozujú riešenie v podobe existencie dvoch štátov. EÚ opätovne vyjadruje svoj dôrazný nesúhlas s izraelskou politikou osídľovania a s opatreniami prijatými v tejto súvislosti. EÚ a jej členské štáty sa zaväzujú zabezpečiť trvalé, úplné a účinné vykonávanie existujúcich právnych predpisov EÚ a dvojstranných dohôd, ktoré sa vzťahujú na produkty z osád. EÚ zároveň vyjadruje svoj záväzok zabezpečiť, aby sa v súlade s medzinárodným právom vo všetkých dohodách medzi Izraelským štátom a EÚ jednoznačne a výslovne uvádzalo, že sa nevzťahujú na územia okupované Izraelom v roku 1967.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou. Občania môžu tento nástroj na ovplyvňovanie tvorby politík využívať od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy. V roku 2017 predložila Európska komisia v rámci prejavu predsedu Junckera o stave Únie návrhy na reformu európskej iniciatívy občanov, aby občanom ďalej zjednodušila jej využívanie. V decembri 2018 Európsky parlament a Rada reformu schválili. Revidované pravidlá sa tak začnú uplatňovať od 1. januára 2020. Postup predkladania iniciatív sa medzitým zjednodušil a zriadená bola aj platforma spolupráce, ktorá organizátorom iniciatív ponúka podporu. Všetky tieto aspekty prispeli k tomu, že v súčasnosti je registrovaných o 14 % viac iniciatív občanov (33 registrácií počas funkčného obdobia tejto Komisie oproti 29 registráciám počas funkčného obdobia predchádzajúcej Komisie), pričom odmietnutých registrácií je o 80 % menej (počas funkčného obdobia tejto Komisie bola odmietnutá registrácia len v prípade štyroch iniciatív občanov, keď počas funkčného obdobia predchádzajúcej Komisie to bolo 20).

Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo štvrtiny členských štátov EÚ prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny akt v oblastiach, v ktorých na to má právomoc.

V podmienkach prípustnosti sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekročiť rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …