Smolkova
Europoslankyňa Monika Smolková. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Smolková: Oznamovatelia korupcie musia byť viac chránení

Európsky parlament a členské štáty dosiahli predbežnú dohodu o nových pravidlách, ktorými sa zaručí vysoká úroveň ochrany oznamovateľov porušenia práva EÚ.

Európska komisia návrh týchto nových pravidiel, ktorými sa stanovujú normy ochrany oznamovateľov v celej EÚ, prvý raz predložila v apríli 2018.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Oznamovatelia konajú správne v záujme spoločnosti a mali by sme ich chrániť pred potrestaním, prepustením zo zamestnania, preradením na nižšiu pozíciu alebo súdnym stíhaním. Nové pravidlá na ochranu oznamovateľov na úrovni EÚ slúžia presne na tento účel a zaručia im, že budú môcť bezpečne oznámiť porušenie práva EÚ v mnohých oblastiach. Pomôže to v boji proti podvodom, korupcii, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnickými osobami a pri odstraňovaní škôd na ľudskom zdraví a životnom prostredí. Vyzývame členské štáty, aby zaviedli komplexné rámce ochrany oznamovateľov na základe rovnakých zásad.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová doplnila: “Vďaka odhaleniam v kauzách Dieselgate, Luxleaks, Panama papers a Cambridge Analytica sme si uvedomili, ako veľmi oznamovatelia pomáhajú odkrývať nezákonné aktivity, ktoré poškodzujú verejný záujem a zároveň ohrozujú našu celkovú prosperitu. Odvážnych ľudí, ktorí odhaľujú nezákonné aktivity, musíme podporovať a chrániť. Teší ma, že sa nám podarilo dospieť k vyváženému systému, ktorý motivuje zamestnávateľov k riešeniu problémov interne, ale zároveň umožňuje oznamovateľom obrátiť sa na orgány verejnej moci bez strachu z odvetných opatrení.“ 

Tieto nové pravidlá sa týkajú širokého spektra oblastí, ktoré upravuje právo EÚ. Patrí medzi ne boj proti praniu špinavých peňazí a zdaňovanie právnických osôb, ochrana údajov, ochrana finančných záujmov Únie, bezpečnosť potravín a výrobkov, ako aj ochrana životného prostredia a jadrová bezpečnosť. Členské štáty môžu okrem toho rozšíriť uplatňovanie týchto pravidiel na iné oblasti. Komisia privíta, ak členské štáty zavedú komplexné rámce na ochranu oznamovateľov, ktoré budú vychádzať z rovnakých zásad.

  • Zrozumiteľné postupy oznamovania a povinnosti zamestnávateľov: na základe nových pravidiel vznikne systém bezpečných kanálov na oznamovanie v rámci organizácie, ako aj smerom k orgánom verejnej moci.
  • Vnútorné oznamovacie kanály: ak porušenie, ktoré chcú oznamovatelia odhaliť, možno účinne riešiť v rámci ich organizácie a ak tým neriskujú odvetné opatrenia voči svojej osobe, vyzývajú sa, aby to najprv oznámili interne. Vzhľadom na okolnosti prípadu môžu vec oznámiť priamo príslušným orgánom, ktoré považujú za vhodné. Ak sa po oznámení záležitosti orgánom nepodniknú primerané opatrenia alebo v prípade bezprostredného alebo zjavného ohrozenia verejného záujmu, prípadne ak by orgány nekonali, napríklad z dôvodu tajnej dohody s páchateľom trestného činu, môžu oznamovatelia predmetné informácie zverejniť, ako aj poskytnúť médiám. Tým budú oznamovatelia chránení v situáciách, keď vystupujú ako zdroje investigatívnych novinárov.
  • Zabránenie odvetným opatreniam a účinná ochrana: pravidlá budú oznamovateľov chrániť pred prepustením zo zamestnania, preradením na nižšiu pozíciu a inými formami odvetných opatrení. Na základe týchto pravidiel budú musieť vnútroštátne orgány občanov informovať o postupoch oznamovania a dostupnej ochrane. Oznamovatelia budú takisto chránení v súdnych konaniach. 
Viac..  Na posilnenie obranných spôsobilostí EÚ pôjde takmer miliarda eur z obranného fondu

Ďalší krok

Túto predbežnú dohodu musí teraz oficiálne schváliť Európsky parlament aj Rada. 

Súvislosti

Ochrana oznamovateľov v jednotlivých štátoch EÚ je v súčasnosti rozdrobená a nevyvážená. Vo väčšine krajín EÚ je táto ochrana iba čiastočná a vzťahuje sa len na konkrétne odvetvia alebo kategórie zamestnancov.

Komisia sa v novembri 2016 v rámci druhého výročného kolokvia o základných právach, ktorého témou bola „Pluralita médií a demokracia“, zaviazala prijať opatrenia na ochranu oznamovateľov, ktorí sú zdrojom informácií pre novinárov. Komisia tento návrh smernice o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie predložila v apríli 2018. Pripojila k nemu oznámenie o lepšej ochrane oznamovateľov v Európe vo všeobecnosti.

Posilnenie ochrany oznamovateľov je takisto naplnením záväzku Komisie klásť silnejší dôraz na presadzovanie práva EÚ, ako sa uvádza v jej oznámení z roku 2016 na tému Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: V rámci EÚ máme ušľachtilé ciele, ale pritom na Slovensku nemáme dobudovanú základnú infraštruktúru

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …