EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ prijala opatrenia na zníženie rizík v bankovom systéme

EÚ zavádza nový rámec, ktorý posilní bankovú úniu a zníži riziká vo finančnom systéme. Rada prijala komplexný legislatívny balík, ktorý zníži riziká v bankovom sektore a ďalej posilní schopnosť bánk odolávať prípadným otrasom.

Balík obsahuje zmeny právnych predpisov o kapitálových požiadavkách (nariadenie 575/2013 a smernica 2013/36/EÚ), ktorými sa posilňuje postavenie bánk, pokiaľ ide o kapitál a likviditu, a posilňuje sa rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií bánk v ťažkostiach (smernica 2014/59/EÚ a nariadenie 806/2014).

“Dnes sme prijali hlavný prvok programu finančnej reformy Európy. Predstavuje odrazový mostík pre prehlbovanie hospodárskej a menovej únie. Zaisťuje sa ním tiež súlad EÚ s jej medzinárodnými záväzkami. Vďaka zavedeniu kľúčových opatrení, ako je napríklad záväzný ukazovateľ finančnej páky pre všetky banky a zavedenie „celkovej kapacity na absorpciu strát“ pre najväčšie inštitúcie, budú banky lepšie kapitalizované a lepšie vybavené na zvládanie trhových otrasov,” uviedol Eugen Teodorovici, minister financií Rumunska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade.

Prostredníctvom týchto návrhov sa realizujú reformy dohodnuté na medzinárodnej úrovni po finančnej kríze v rokoch 2007 – 2008, aby sa posilnil bankový sektor a riešili zostávajúce výzvy v oblasti finančnej stability. Návrhy, ktoré boli predložené v novembri 2016, obsahujú prvky schválené Bazilejským výborom pre bankový dohľad a Radou pre finančnú stabilitu (FSB).

Balík obsahuje najmä tieto kľúčové opatrenia:

  • požiadavku ukazovateľa finančnej páky pre všetky inštitúcie, ako aj vankúš ukazovateľa finančnej páky pre všetky globálne systémovo významné inštitúcie;
  • požiadavku čistého stabilného financovania;
  • nový rámec pre trhové riziko na účely podávania správ vrátane opatrení, ktorými sa znižujú požiadavky na podávanie správ a zverejňovanie informácií a zjednodušujú pravidlá týkajúce sa trhového rizika a likvidity v prípade malých nekomplexných bánk, s cieľom zabezpečiť primeraný rámec pre všetky banky v EÚ;
  • požiadavku, aby inštitúcie z tretích krajín, ktoré v EÚ vykonávajú významné činnosti, mali materskú spoločnosť v EÚ na medzistupni;
  • novú požiadavku celkovej kapacity na absorpciu strát (TLAC) pre globálne systémovo významné inštitúcie;
  • posilnené pravidlá podriadenosti, pokiaľ ide o minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL) v prípade globálnych systémovo významných inštitúcií (G-SII) a iných veľkých bánk;
  • novú právomoc orgánu pre riešenie krízových situácií týkajúcu sa moratória.
Viac..  M. Lexmann: Vláda neplní sľub a zo SR robí európsku raritu, pri eurofondoch sú regióny iba štatisti

Balík v oblasti bankovníctva obsahuje aj niekoľko cielených opatrení zohľadňujúcich špecifiká EÚ, ako sú stimuly pre investície do verejnej infraštruktúry a MSP alebo rámec kreditného rizika, ktoré uľahčujú zbavenie sa nesplácaných úverov.

Ďalšie kroky

Po podpise prijatých právnych predpisov, ku ktorému dôjde v týždni od 20. mája, sa balík v oblasti bankovníctva v priebehu júna uverejnení v úradnom vestníku a účinnosť nadobudne o 20 dní neskôr. Väčšina nových pravidiel začne platiť v polovici roka 2021.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …