EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ prijala opatrenia na zníženie rizík v bankovom systéme

EÚ zavádza nový rámec, ktorý posilní bankovú úniu a zníži riziká vo finančnom systéme. Rada prijala komplexný legislatívny balík, ktorý zníži riziká v bankovom sektore a ďalej posilní schopnosť bánk odolávať prípadným otrasom.

Balík obsahuje zmeny právnych predpisov o kapitálových požiadavkách (nariadenie 575/2013 a smernica 2013/36/EÚ), ktorými sa posilňuje postavenie bánk, pokiaľ ide o kapitál a likviditu, a posilňuje sa rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií bánk v ťažkostiach (smernica 2014/59/EÚ a nariadenie 806/2014).

“Dnes sme prijali hlavný prvok programu finančnej reformy Európy. Predstavuje odrazový mostík pre prehlbovanie hospodárskej a menovej únie. Zaisťuje sa ním tiež súlad EÚ s jej medzinárodnými záväzkami. Vďaka zavedeniu kľúčových opatrení, ako je napríklad záväzný ukazovateľ finančnej páky pre všetky banky a zavedenie „celkovej kapacity na absorpciu strát“ pre najväčšie inštitúcie, budú banky lepšie kapitalizované a lepšie vybavené na zvládanie trhových otrasov,” uviedol Eugen Teodorovici, minister financií Rumunska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade.

Prostredníctvom týchto návrhov sa realizujú reformy dohodnuté na medzinárodnej úrovni po finančnej kríze v rokoch 2007 – 2008, aby sa posilnil bankový sektor a riešili zostávajúce výzvy v oblasti finančnej stability. Návrhy, ktoré boli predložené v novembri 2016, obsahujú prvky schválené Bazilejským výborom pre bankový dohľad a Radou pre finančnú stabilitu (FSB).

Balík obsahuje najmä tieto kľúčové opatrenia:

  • požiadavku ukazovateľa finančnej páky pre všetky inštitúcie, ako aj vankúš ukazovateľa finančnej páky pre všetky globálne systémovo významné inštitúcie;
  • požiadavku čistého stabilného financovania;
  • nový rámec pre trhové riziko na účely podávania správ vrátane opatrení, ktorými sa znižujú požiadavky na podávanie správ a zverejňovanie informácií a zjednodušujú pravidlá týkajúce sa trhového rizika a likvidity v prípade malých nekomplexných bánk, s cieľom zabezpečiť primeraný rámec pre všetky banky v EÚ;
  • požiadavku, aby inštitúcie z tretích krajín, ktoré v EÚ vykonávajú významné činnosti, mali materskú spoločnosť v EÚ na medzistupni;
  • novú požiadavku celkovej kapacity na absorpciu strát (TLAC) pre globálne systémovo významné inštitúcie;
  • posilnené pravidlá podriadenosti, pokiaľ ide o minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL) v prípade globálnych systémovo významných inštitúcií (G-SII) a iných veľkých bánk;
  • novú právomoc orgánu pre riešenie krízových situácií týkajúcu sa moratória.
Viac..  Komisia víta dohodu o úverovom nástroji pre verejný sektor: Mechanizmu spravodlivej transformácie

Balík v oblasti bankovníctva obsahuje aj niekoľko cielených opatrení zohľadňujúcich špecifiká EÚ, ako sú stimuly pre investície do verejnej infraštruktúry a MSP alebo rámec kreditného rizika, ktoré uľahčujú zbavenie sa nesplácaných úverov.

Ďalšie kroky

Po podpise prijatých právnych predpisov, ku ktorému dôjde v týždni od 20. mája, sa balík v oblasti bankovníctva v priebehu júna uverejnení v úradnom vestníku a účinnosť nadobudne o 20 dní neskôr. Väčšina nových pravidiel začne platiť v polovici roka 2021.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …