erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Program Erasmus+ pomáha študentom nájsť si vysnívanú kariéru a získať zamestnanie rýchlejšie

Z nových dôkazov vyplýva, že študenti sú vďaka programu Erasmus+ úspešnejší v osobnom i pracovnom živote a univerzity sú inovatívnejšie. Naznačujú to dve nové nezávislé štúdie, ktoré zverejnila Európska komisia.

Rozsiahle štúdie založené na spätnej väzbe od takmer 77 000 študentov a zamestnancov a viac ako 500 organizácií merajú a analyzujú vplyv programu Erasmus+ na jeho hlavných príjemcov. Výsledky ukazujú, ako tento program EÚ pomáha mladým Európanom pripraviť sa na novú digitálnu éru a prosperovať v budúcej kariére. Program Erasmus+ takisto podporuje inovačný potenciál univerzít, ich medzinárodné aktivity a schopnosť reagovať na potreby trhu práce.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: „Je obdivuhodné, ako Erasmus+ umožňuje mladým ľuďom prosperovať na modernom trhu práce a v rôznorodejšej spoločnosti. Som rád, že absolventi programu Erasmus+ sa cítia pripravenejší čeliť novým výzvam, majú lepšie kariérne vyhliadky a viac si uvedomujú výhody, ktoré prináša EÚ pre ich každodenný život. Univerzity, ktoré sa zúčastňujú na programe Erasmus+, zároveň majú nielen medzinárodnejší charakter, ale aj lepšie predpoklady na to, aby reagovali na potreby trhu práce.“

Hlavné zistenia štúdií:

  • Program Erasmus+ pomáha študentom nájsť si vysnívanú kariéru a získať zamestnanie rýchlejšie

Viac ako 70 % bývalých absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že po návrate zo zahraničia majú lepšiu predstavu o tom, na akú kariérnu dráhu sa vydať. Ich skúsenosti zo zahraničia im takisto umožňujú preorientovať zameranie svojho štúdia tak, aby lepšie zodpovedalo ich ambíciám. Štúdia o vplyve v oblasti vysokoškolského vzdelávania ďalej ukázala, že 80 % absolventov sa zamestnalo do troch mesiacov od ukončenia štúdia a 72 % uviedlo, že skúsenosti zo zahraničia im pomohli získať prvé zamestnanie. Deväť z desiatich absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že zručnosti a skúsenosti nadobudnuté v zahraničí využívajú vo svojej každodennej práci. Erasmus+ pomáha riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami so zameraním na potreby pracovného trhu, ktoré zahŕňajú tzv. mäkké zručnosti (soft skills) a interdisciplinárne zručnosti.

  • Erasmus+ posilňuje pocit spolupatričnosti

Vyše 90 % študentov v rámci programu Erasmus+ si takisto zlepšilo schopnosť spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr a získalo pocit príslušnosti k európskej identite. Najväčší vplyv mal program na študentov, ktorí boli pred pobytom menej presvedčení o užitočnosti EÚ, a na študentov, ktorí strávili čas v kultúrne vzdialenejšej krajine. Zo všetkých absolventov programu Erasmus+ najsilnejšiu spolupatričnosť k EÚ pociťujú študenti z východnej Európy.

Viac..  Komisia podala návrh na začatie konania proti Slovensku pre slabú ochranu hlucháňa hôrneho
  • Erasmus+ podporuje digitálnu transformáciu a sociálne začlenenie

Vďaka projektom spolupráce Erasmus+ je väčšina zúčastnených univerzít lepšie pripravená na digitálnu transformáciu. Využívanie nových technológií a inovatívnych metód výučby a vzdelávania prispieva k posilneniu ich medzinárodnej spolupráce a zvyšuje ich inovačný potenciál. Akademickí pracovníci, ktorí využili program Erasmus+, sa menej bránia zapojeniu odborníkov z praxe do svojich kurzov než ostatní kolegovia, ktorí sa na mobilitách nezúčastnili – pomer je približne 60 % ku 40 %. Viac ako 80 % akademických pracovníkov uvádza, že ich skúsenosti zo zahraničia viedli k vypracovaniu inovatívnejších učebných plánov. Okrem toho dve z troch zúčastnených univerzít uviedli, že projekty na úrovni EÚ prispievajú aj k zvýšeniu sociálneho začlenenia a nediskriminácii vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Z ďalších zistení vyplýva, že absolventi programu Erasmus+ sú so svojim zamestnaním spokojnejší v porovnaní s tými, ktorí neštudovali v zahraničí. Zároveň majú medzinárodnejšie kariéry a je u nich takmer dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že budú pracovať v zahraničí. Program Erasmus+ podporuje aj podnikanie. Jeden zo štyroch projektov spolupráce prispel k podnikateľskému vzdelávaniu a posilneniu podnikateľského ducha. Tretina projektov pomohla vytvoriť spin-off podniky a startupy.

Súvislosti

V rokoch 2014 až 2018 sa v rámci programu Erasmus+ na pobyte zameranom na vzdelávanie, odbornú prípravu alebo výučbu v zahraničí zúčastnili viac ako 2 milióny študentov a zamestnancov z vysokých škôl. Počas toho istého obdobia získalo finančné prostriedky EÚ takmer 1 000 strategických partnerstiev Erasmus+ medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a 93 znalostných aliancií medzi univerzitami a podnikmi. Vyše 40 % týchto školených študentov a akademických pracovníkov sa zdokonalilo v rôznych perspektívnych zručnostiach v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, energetiky a zdrojov, digitálnych technológií (IKT a digitálnych zručností) a podnikania.

Spomínané dve štúdie (štúdia vplyvu programu Erasmus+ na vysokoškolské vzdelávanie a štúdia o strategických partnerstvách Erasmus+ vo vysokoškolskom vzdelávaní a o znalostných alianciách) posúdili vplyv programu na jeho dva druhy hlavných príjemcov: jednotlivcov a organizácie.

Pokiaľ ide o prvú štúdiu, bolo analyzovaných takmer 77 000 odpovedí vrátane približne 47 000 odpovedí študentov zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+, 12 000 absolventov a 10 000 zamestnancov so skúsenosťami s programom Erasmus+. Výsledky druhej štúdie sú založené na odpovediach od 258 strategických partnerstiev Erasmus+ a znalostných aliancií (zastupujúcich 504 organizácií), ktoré získali finančné prostriedky v rokoch 2014 a 2016, ako aj na 26 podrobných prípadových štúdiách.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Hajsel

Slovenský europoslanec Hajšel sa stal spravodajcom Európskeho parlamentu pre Nástroj na podporu platobnej schopnosti

Slovenský poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel sa stal spravodajcom Európskeho parlamentu pre Nástroj na podporu …