erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Program Erasmus+ pomáha študentom nájsť si vysnívanú kariéru a získať zamestnanie rýchlejšie

Z nových dôkazov vyplýva, že študenti sú vďaka programu Erasmus+ úspešnejší v osobnom i pracovnom živote a univerzity sú inovatívnejšie. Naznačujú to dve nové nezávislé štúdie, ktoré zverejnila Európska komisia.

Rozsiahle štúdie založené na spätnej väzbe od takmer 77 000 študentov a zamestnancov a viac ako 500 organizácií merajú a analyzujú vplyv programu Erasmus+ na jeho hlavných príjemcov. Výsledky ukazujú, ako tento program EÚ pomáha mladým Európanom pripraviť sa na novú digitálnu éru a prosperovať v budúcej kariére. Program Erasmus+ takisto podporuje inovačný potenciál univerzít, ich medzinárodné aktivity a schopnosť reagovať na potreby trhu práce.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: „Je obdivuhodné, ako Erasmus+ umožňuje mladým ľuďom prosperovať na modernom trhu práce a v rôznorodejšej spoločnosti. Som rád, že absolventi programu Erasmus+ sa cítia pripravenejší čeliť novým výzvam, majú lepšie kariérne vyhliadky a viac si uvedomujú výhody, ktoré prináša EÚ pre ich každodenný život. Univerzity, ktoré sa zúčastňujú na programe Erasmus+, zároveň majú nielen medzinárodnejší charakter, ale aj lepšie predpoklady na to, aby reagovali na potreby trhu práce.“

Hlavné zistenia štúdií:

  • Program Erasmus+ pomáha študentom nájsť si vysnívanú kariéru a získať zamestnanie rýchlejšie

Viac ako 70 % bývalých absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že po návrate zo zahraničia majú lepšiu predstavu o tom, na akú kariérnu dráhu sa vydať. Ich skúsenosti zo zahraničia im takisto umožňujú preorientovať zameranie svojho štúdia tak, aby lepšie zodpovedalo ich ambíciám. Štúdia o vplyve v oblasti vysokoškolského vzdelávania ďalej ukázala, že 80 % absolventov sa zamestnalo do troch mesiacov od ukončenia štúdia a 72 % uviedlo, že skúsenosti zo zahraničia im pomohli získať prvé zamestnanie. Deväť z desiatich absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že zručnosti a skúsenosti nadobudnuté v zahraničí využívajú vo svojej každodennej práci. Erasmus+ pomáha riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami so zameraním na potreby pracovného trhu, ktoré zahŕňajú tzv. mäkké zručnosti (soft skills) a interdisciplinárne zručnosti.

  • Erasmus+ posilňuje pocit spolupatričnosti

Vyše 90 % študentov v rámci programu Erasmus+ si takisto zlepšilo schopnosť spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr a získalo pocit príslušnosti k európskej identite. Najväčší vplyv mal program na študentov, ktorí boli pred pobytom menej presvedčení o užitočnosti EÚ, a na študentov, ktorí strávili čas v kultúrne vzdialenejšej krajine. Zo všetkých absolventov programu Erasmus+ najsilnejšiu spolupatričnosť k EÚ pociťujú študenti z východnej Európy.

  • Erasmus+ podporuje digitálnu transformáciu a sociálne začlenenie

Vďaka projektom spolupráce Erasmus+ je väčšina zúčastnených univerzít lepšie pripravená na digitálnu transformáciu. Využívanie nových technológií a inovatívnych metód výučby a vzdelávania prispieva k posilneniu ich medzinárodnej spolupráce a zvyšuje ich inovačný potenciál. Akademickí pracovníci, ktorí využili program Erasmus+, sa menej bránia zapojeniu odborníkov z praxe do svojich kurzov než ostatní kolegovia, ktorí sa na mobilitách nezúčastnili – pomer je približne 60 % ku 40 %. Viac ako 80 % akademických pracovníkov uvádza, že ich skúsenosti zo zahraničia viedli k vypracovaniu inovatívnejších učebných plánov. Okrem toho dve z troch zúčastnených univerzít uviedli, že projekty na úrovni EÚ prispievajú aj k zvýšeniu sociálneho začlenenia a nediskriminácii vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Viac..  Nezamestnanosť v únii v októbri zotrvala na hodnote 6,7 %

Z ďalších zistení vyplýva, že absolventi programu Erasmus+ sú so svojim zamestnaním spokojnejší v porovnaní s tými, ktorí neštudovali v zahraničí. Zároveň majú medzinárodnejšie kariéry a je u nich takmer dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že budú pracovať v zahraničí. Program Erasmus+ podporuje aj podnikanie. Jeden zo štyroch projektov spolupráce prispel k podnikateľskému vzdelávaniu a posilneniu podnikateľského ducha. Tretina projektov pomohla vytvoriť spin-off podniky a startupy.

Súvislosti

V rokoch 2014 až 2018 sa v rámci programu Erasmus+ na pobyte zameranom na vzdelávanie, odbornú prípravu alebo výučbu v zahraničí zúčastnili viac ako 2 milióny študentov a zamestnancov z vysokých škôl. Počas toho istého obdobia získalo finančné prostriedky EÚ takmer 1 000 strategických partnerstiev Erasmus+ medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a 93 znalostných aliancií medzi univerzitami a podnikmi. Vyše 40 % týchto školených študentov a akademických pracovníkov sa zdokonalilo v rôznych perspektívnych zručnostiach v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, energetiky a zdrojov, digitálnych technológií (IKT a digitálnych zručností) a podnikania.

Spomínané dve štúdie (štúdia vplyvu programu Erasmus+ na vysokoškolské vzdelávanie a štúdia o strategických partnerstvách Erasmus+ vo vysokoškolskom vzdelávaní a o znalostných alianciách) posúdili vplyv programu na jeho dva druhy hlavných príjemcov: jednotlivcov a organizácie.

Pokiaľ ide o prvú štúdiu, bolo analyzovaných takmer 77 000 odpovedí vrátane približne 47 000 odpovedí študentov zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+, 12 000 absolventov a 10 000 zamestnancov so skúsenosťami s programom Erasmus+. Výsledky druhej štúdie sú založené na odpovediach od 258 strategických partnerstiev Erasmus+ a znalostných aliancií (zastupujúcich 504 organizácií), ktoré získali finančné prostriedky v rokoch 2014 a 2016, ako aj na 26 podrobných prípadových štúdiách.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …