polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nové pravidlá EÚ posilnia postavenie slabších a menších aktérov potravinového dodávateľského reťazca


Po zákaze nekalých obchodných praktík a zlepšení spolupráce výrobcov Komisia predkladá tretí prvok na zlepšenie spravodlivosti v potravinovom dodávateľskom reťazci, ktorým sa zavádza väčšia transparentnosť v súvislosti so spôsobom informovania o cenách v rámci reťazca.

Európska komisia predložila návrh, na základe ktorého sa sprístupnia kľúčové informácie o spôsobe určovania cien agropotravinových výrobkov v jednotlivých fázach potravinového dodávateľského reťazca.

Rozdiely v nákupnej a predajnej cene môžu poskytnúť informácie o nákladoch na jednotlivých stupňoch (ako sú doprava, poistenie, uskladnenie atď.) medzi predávajúcim a kupujúcim. Väčšia transparentnosť môže viesť k lepším obchodným rozhodnutiam a prehĺbiť dôveru v čestné obchodovanie v jednotlivých fázach potravinového dodávateľského reťazca. Prístup k včasným a ľahko dostupným informáciám o vývoji na trhu je kľúčový aj z hľadiska efektívnej hospodárskej súťaže na svetových trhoch.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: Prioritou Komisie je posilniť postavenie poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci. Väčšia transparentnosť trhu umožní sprehľadniť informácie o cenách a zabezpečiť rovnaký prístup k nim, vďaka čomu bude náš potravinový reťazec spravodlivejší a vyrovnanejší. Tieto nové pravidlá doplnia nedávno prijatú smernicu o zákaze nekalých obchodných praktík tým, že posilnia postavenie slabších a menších aktérov potravinového dodávateľského reťazca. Ich zavedenie odráža výraznú podporu verejnosti v celej EÚ pre posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Hoci je k dispozícii veľké množstvo informácií o vývoji na poľnohospodárskych trhoch (ceny, objemy výroby, zásoby atď.), neexistujú takmer žiadne trhové informácie o ostatných kľúčových trhoch v agropotravinovom dodávateľskom reťazci, konkrétne o spracovateľských a maloobchodných trhoch existujúcich medzi poľnohospodármi a spotrebiteľmi. V dôsledku tejto informačnej asymetrie medzi poľnohospodármi a ostatnými aktérmi v potravinovom reťazci majú poľnohospodári značne nevýhodné postavenie na trhu a narúša sa dôvera v čestné obchodovanie. Uvedený nedostatok informácií o vývoji na trhu od spracovateľov a maloobchodníkov sa označuje za „čiernu skrinku“ agropotravinového dodávateľského reťazca a návrhom sa táto skrinka odomyká.

Navrhované opatrenia sa budú týkať sektora mäsa, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, plodín pestovaných na ornej pôde, cukru a olivového oleja. Vychádzajú z existujúcich systémov a postupov zberu údajov, ktoré už sú zavedené v praxi a prostredníctvom ktorých prevádzkovatelia a členské štáty poskytujú Komisii informácie o trhu, no teraz by mali mať širšie uplatnenie. Za zber údajov o cenách a trhu bude zodpovedný každý členský štát. Komisia odporúča členským štátom, aby v snahe znížiť administratívnu záťaž zvolili nákladovo najefektívnejší prístup a nezamerali sa na malé a stredné podniky. Členské štáty oznámia tieto údaje Komisii, ktorá ich následne sprístupní na svojom portáli pre agropotravinové údaje a na webovom sídle stredísk EÚ pre monitorovanie trhov. Je nevyhnutné, aby členské štáty včas poskytovali presné informácie.

Viac..  Členské štáty EÚ sa dohodli na redukcii spotreby plynu počas zimy

V súlade s postupmi Komisie týkajúcimi sa lepšej tvorby práva sa teraz tento návrh uverejňuje na účely 4-týždňovej verejnej konzultácie. Následne ho Európska komisia prijme a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti je šesť mesiacov po prijatí.

Súvislosti

Komisia už od začiatku svojho mandátu pracuje na vytvorení spravodlivejšieho a vyrovnanejšieho potravinového reťazca.

V roku 2016 bola zriadená osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy s cieľom posúdiť postavenie poľnohospodárov v rámci širšieho potravinového dodávateľského reťazca a vypracovať odporúčania, ako ho posilniť a zlepšiť.

Na základe týchto odporúčaní začala Komisia v roku 2017 úvodné posúdenie vp­lyvu a verejnú konzultáciu na tému zlepšenia potravinového dodávateľského reťazca, ktoré sa týkali týchto troch prvkov: nekalé obchodné praktiky, spolupráca výrobcov a transparentnosť trhu.

Podľa výsledkov nedávneho celoúnijného prieskumu verejnej mienky uverejneného vo februári 2018 veľká väčšina respondentov (88 %) považuje za dôležité posilniť úlohu poľnohospodárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca. Svedčí o tom aj skutočnosť, že 96 % respondentov verejnej konzultácie o modernizácii spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá sa uskutočnila v roku 2017, súhlasilo s tvrdením, že jedným z cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ by malo byť zlepšenie postavenia poľnohospodárov v hodnotovom reťazci.

Komisia minulý rok predstavila svoj návrh zakázať nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci, za ktorý spoluzákonodarcovia hlasovali v apríli 2019. Tieto nové pravidlá zaistia ochranu 100 % európskych poľnohospodárov, ako aj malých a stredných dodávateľov pred nekalými obchodnými praktikami v potravinovom dodávateľskom reťazci.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …