Juncker
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Komisia hodnotí pokrok dosiahnutý pri prehlbovaní hospodárskej a menovej únie v Európe


Európska komisia hodnotí pred samitom eurozóny, ktorý sa uskutoční 21. júna 2019, pokrok dosiahnutý pri prehlbovaní hospodárskej a menovej únie v Európe od uverejnenia správy piatich predsedov a vyzýva členské štáty, aby prijali ďalšie konkrétne kroky.

V priebehu štyroch rokov od uverejnenia tejto správy sa zaznamenal výrazný pokrok pri posilňovaní priestoru s jednotnou menou a odolnosti hospodárskej a menovej únie v Európe. Mnohé nedostatky, ktoré sa naplno prejavili počas hospodárskej, finančnej a sociálnej kríze po roku 2007, sa vyriešili. Stále je však treba podnikať významné kroky. Jednotná mena a koordinácia tvorby hospodárskej politiky sú prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov: viac pracovných miest, rast, investície, sociálna spravodlivosť a makroekonomická stabilita pre členov eurozóny, ako aj pre EÚ ako celok.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: Táto Komisia tvrdo bojovala za dobudovanie hospodárskej a menovej únie: veľa sa podarilo dosiahnuť, stále je však ešte treba veľa urobiť. Ide o vytváranie pracovných miest, rast a sociálnu spravodlivosť pre našich občanov. Ide o zachovanie stability a odolnosti našich hospodárstiev a o schopnosť Európy vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk.“

Komisia pred samitom eurozóny, ktorý sa uskutoční 21. júna, vyzýva lídrov EÚ, aby:

  • dosiahli dohodu o hlavných prvkoch rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť s cieľom podporiť jeho urýchlené prijatie Európskym parlamentom a Radou, stanovili jeho rozpočet v kontexte viacročného finančného rámca,
  • dokončili zmeny Zmluvy o zriadení Európskeho mechanizmu pre stabilitu v záujme jej rýchlej ratifikácie členskými štátmi eurozóny vrátane funkčného a účinného spoločného zabezpečovacieho mechanizmu, zabezpečenia likvidity pri riešení krízových situácií a aktívnych a účinných preventívnych nástrojov, zachovali jasné vymedzenie zodpovedností medzi aktérmi a možnosť upraviť jednotný súbor pravidiel EÚ pre banky na základe metódy Spoločenstva, začlenili Európsky mechanizmus pre stabilitu do právnych predpisov EÚ,
  • obnovili úsilie o dobudovanie bankovej únie počnúc politickými rokovaniami o európskom systéme ochrany vkladov,
  • urýchlili pokrok v oblasti únie kapitálových trhov a zintenzívniť úsilie o posilnenie medzinárodnej úlohy eura.

Komisia takisto skúma hlavný pokrok dosiahnutý v posledných rokoch nad rámec výstupov, ktoré sa očakávajú na samite eurozóny v júni 2019, a mapuje ďalší postup na nadchádzajúce roky.

Od samitu eurozóny v decembri 2018 pokračovali diskusie o budúcom rozpočtovom nástroji pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny, ktorý vychádza z návrhu Komisie na program na podporu reforiem – kompromis je v dohľade a malo by sa na ňom odhodlane pracovať.

Uskutočnili sa tiež diskusie o reforme Európskeho mechanizmu pre stabilitu, najmä s cieľom pripraviť zabezpečovací mechanizmus pre jednotný fond na riešenie krízových situácií vo forme úverovej linky. Očakáva sa, že zabezpečovací mechanizmus bude slúžiť ako posledná možnosť na podporu účinného a dôveryhodného riadenia bankových kríz v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Prostriedky sa splatia prostredníctvom príspevkov z európskeho bankového sektora.

Dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov má takisto zásadný význam, pokiaľ ide o posilnenie odolnosti a stability eura.

Viac..  Recesia v eurozóne je podľa ECB čoraz pravdepodobnejšia

V ďalšom znižovaní rizika v bankovej únii sa dosiahol výrazný pokrok. Z najnovšej správy Komisie o pokroku vyplýva, že podiel nesplácaných úverov pre všetky banky v EÚ stále klesá a v treťom štvrťroku 2018 sa znížil na 3,3 %, čím pokračoval v klesajúcom trende smerom k predkrízovým úrovniam. V budúcnosti je výhľadovo nevyhnutné dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o spoločný systém ochrany vkladov pre eurozónu.

Únia kapitálových trhov podporí ďalšiu integráciu trhov a pomôže zabezpečiť, aby európske kapitálové trhy boli schopné odolávať závažným vnútorným alebo vonkajším výzvam pre stabilitu hospodárskej a menovej únie.

Komisia, ktorú lídri EÚ v decembri nabádali, aby pokračovala vo svojej práci v tejto oblasti, zároveň hodnotí prebiehajúcu prácu na rozvoji medzinárodného používania eura. Euro má len dvadsať rokov, je druhou najvýznamnejšou menou na svete a zostalo silné aj v čase vrcholiacej finančnej a dlhovej krízy. Komisia v posledných mesiacoch aktívne konzultovala s účastníkmi trhu v rôznych sektoroch (devízový, energetický, sektor energetických surovín, sektor poľnohospodárskych komodít a sektor dopravy), aby lepšie pochopila, ako podporiť globálne používanie eura, a aby zistila akékoľvek prekážky pre tento proces.

Z týchto konzultácií vyplynulo, že:

  • existuje široká podpora pre znižovanie závislosti od jednej dominantnej globálnej meny,
  • euro je jedinou menou, ktorá má pre účastníkov trhu všetky potrebné atribúty na jeho používanie ako alternatívy k americkému doláru,
  • sektor energetiky zostane kľúčovou hybnou silou používania eura a bude mať priestor na ďalšie zvýšenie jeho využívania, napríklad v plynárenskom sektore,
  • uznáva sa, že EÚ môže prostredníctvom eura posilniť svoju hospodársku suverenitu a zohrávať dôležitejšiu globálnu úlohu v prospech podnikov a spotrebiteľov EÚ.

Komisia bude spolu s Európskou centrálnou bankou naďalej spolupracovať s členskými štátmi, účastníkmi trhu a ďalšími zainteresovanými stranami a vyzýva Európsky parlament, Radu a všetky zainteresované strany, aby podporili úsilie o zvýšenie medzinárodnej úlohy eura. 

Súvislosti

Takmer presne pred štyrmi rokmi predseda Jean-Claude Juncker spolu s predsedom samitu eurozóny Donaldom Tuskom, predsedom Euroskupiny Jeroenom Dijsselbloemom, prezidentom Európskej centrálnej banky Mariom Draghim a vtedajším predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom uverejnili ambiciózny plán na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ) najneskôr do roku 2025.

Na víziu uvedenú v správe piatich predsedov Komisia nadviazala Bielou knihou o budúcnosti Európy z marca 2017, tematickými diskusnými dokumentmi o prehĺbení hospodárskej a menovej únie a o budúcnosti financií EÚ z mája 2017. Junckerova Komisia stanovila v decembri 2017 plán a prijala viacero konkrétnych návrhov s celkovým cieľom posilniť jednotnosť, účinnosť a demokratickú zodpovednosť hospodárskej a menovej únie v Európe do roku 2025.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Recesia v eurozóne je podľa ECB čoraz pravdepodobnejšia

Pravdepodobnosť recesie v 19 krajinách používajúcich menu euro sa podľa Európskej centrálnej banky (ECB) zväčšila. …