Jourova, King
Eurokomisári Vĕra Jourová, Julian King. PHOTO: © European Union.

EÚ uverejnila správu o pokroku v boji proti dezinformáciám

Komisia a vysoká predstaviteľka podávajú správu o pokroku dosiahnutom v boji proti dezinformáciám na internete a o kľúčových poznatkoch z európskych volieb, ktorá bude príspevkom do diskusie lídrov EÚ.

Ochrana našich demokratických procesov a inštitúcií pred dezinformáciami je pre spoločnosti na celom svete veľkou výzvou. EÚ sa v tomto smere osvedčila ako líder a v záujme boja proti dezinformáciám zaviedla pevný rámec pre koordinovanú činnosť, ktorý je v plnom súlade s európskymi hodnotami a základnými právami. V spoločnom oznámení sa analyzujú prínosy Akčného plánu proti dezinformáciám a tzv. balíka volebných opatrení v kontexte boja proti dezinformáciám a zachovania integrity volieb do Európskeho parlamentu.

Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka &Komisie Federica Mogheriniová, podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová, komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová v spoločnom vyhlásení uviedli:

„Rekordne vysoká účasť na voľbách do Európskeho parlamentu svedčí o väčšom záujme občanov o európsku demokraciu. Naše opatrenia vrátane zriadenia volebných sietí na národnej a európskej úrovni pomohli ochrániť našu demokraciu pred pokusmi o manipuláciu.

Sme presvedčení, že vďaka užšej koordinácii medzi EÚ a členskými štátmi sme svojím úsilím dokázali prispieť k obmedzeniu vplyvu dezinformačných činností, a to aj zo strany cudzokrajných subjektov.Je však potrebné urobiť ešte viac. Dezinformácie sa totiž vyskytli aj počas európskych volieb. Nemali by sme sa s tým zmieriť ako s novým bežným úkazom. Záškodnícki aktéri neustále menia svoje stratégie. Potrebujeme byť vždy o krok pred nimi. Boj proti dezinformáciám je už dlhodobo spoločnou výzvou pre inštitúcie EÚ a členské štáty.

V období pred voľbami sme zaznamenali koordinované neautentické správanie, ktorého cieľom bolo šíriť kontroverzný materiál na online platformách, a to aj prostredníctvom internetových botov a falošných účtov. Online platformy preto zohrávajú osobitnú úlohu v boji proti dezinformáciám. Vďaka našej aktívnej podpore dosiahli sociálne siete Facebook, Google a Twitter určitý pokrok v rámci Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Tento trend potvrdzujú aj posledné mesačné správy, ktoré sme dnes uverejnili. Očakávame teraz, že online platformy si zachovajú túto dynamiku, zintenzívnia svoje úsilie a budú plniť všetky záväzky, ktoré v rámci kódexu prijali.“

Hoci je na vyvodenie záverov o úrovni a vplyve dezinformácií v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu ešte priskoro, je zrejmé, že opatrenia, ktoré EÚ prijala v spolupráci s viacerými novinármi, overovateľmi faktov, platformami, vnútroštátnymi orgánmi, výskumníkmi a zástupcami občianskej spoločnosti pomohli zabrániť útokom a odhaliť pokusy o zasahovanie do našich demokratických procesov. Silnejšie povedomie verejnosti sťažilo subjektom s nekalými úmyslami manipuláciu verejnej diskusie.

Opatrenia EÚ boli zamerané najmä na štyri navzájom sa dopĺňajúce oblasti: 

  1. EÚ posilnila svoju schopnosť identifikovať dezinformácie a bojovať proti nim prostredníctvom osobitných skupín pre strategickú komunikáciu a strediska EÚ pre hybridné hrozby v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Zároveň zlepšila koordinovanú reakciu zavedením systému včasného varovania s cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ.
  1. EÚ spolupracovala s online platformami a internetovým odvetvím prostredníctvom dobrovoľného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií s cieľom zvýšiť transparentnosť politickej komunikácie a zabrániť manipulatívnemu využívaniu ich služieb a zabezpečiť tak, aby používatelia dokázali rozpoznať konkrétny politický obsah a reklamu a identifikovať, odkiaľ pochádzajú a kto za nimi stojí.
  1. Komisia a vysoká predstaviteľka v spolupráci s Európskym parlamentom pomohli zvýšiť informovanosť a odolnosť proti dezinformáciám v spoločnosti, a to najmä prostredníctvom šírenia faktickejších informácií a správ a obnovených snáh o zvýšenie mediálnej gramotnosti.
  1. Komisia podporila snahy členských štátov o zabezpečenie integrity volieb a posilnenie odolnosti demokratických systémov Únie. Zriadenie volebných sietí na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s prepojeniami na systém včasného varovania zlepšilo spoluprácu v oblasti potenciálnych hrozieb.

V záujme ochrany demokratických procesov a inštitúcií EÚ je však stále potrebné urobiť viac. Šírenie dezinformácií je hrozbou, ktorá sa rýchlo mení. Taktiky interných i externých aktérov (najmä tých, ktorí sú spojení s ruskými zdrojmi) sa vyvíjajú v reakcii na opatrenia prijímané štátmi a online platformami. Boj proti novým trendom a praktikám si vyžaduje nepretržitý výskum a náležité ľudské zdroje, aby bolo možné účinnejšie identifikovať a odhaľovať dezinformačné kampane a zlepšovať pripravenosť na úrovni EÚ, ako aj jednotlivých členských štátov.

Aktualizované správy online platforiem v rámci kódexu postupov

Osobitnú úlohu v boji proti dezinformáciám zohrávajú online platformy. Komisia zverejnila aj najnovšie mesačné správy spoločností Google, Twitter a Facebook podľa samoregulačného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Májové správy potvrdzujú trend, ktorý Komisia zaznamenala vo svojich predchádzajúcich posúdeniach. Od januára dosiahli všetky platformy pokrok z hľadiska transparentnosti politickej reklamy a jej zverejňovania v archívoch, ktoré poskytujú užitočné nástroje na analýzu výdavkov politických subjektov v celej EÚ na reklamu. Facebook prijal opatrenia na zabezpečenie transparentnosti reklamy zameranej na aktuálne problémy, Google a Twitter však ešte v tomto smere musia vynaložiť viac úsilia.

Viac..  Vladimír Bilčík v pléne europarlamentu: Je najvyšší čas plne využiť európsku silu, aby sme predišli vojne v Európe

Vďaka úsiliu o zabezpečenie integrity služieb sa síce podarilo obmedziť priestor na pokusy o manipuláciu zamerané na európske voľby, ale platformy musia lepšie vysvetliť, ako sa vďaka odstraňovaniu internetových botov a falošných účtov obmedzilo šírenie dezinformácií v EÚ. Google, Facebook a Twitter oznámili, že zlepšili kontrolu nad umiestňovaním reklamy s cieľom obmedziť škodlivé praktiky tzv. clickbaitu (navnadenie čitateľa kliknúť na odkaz) a znížiť príjmy šíriteľov dezinformácií z reklám. Nepodarilo sa však dosiahnuť dostatočný pokrok vo vývoji nástrojov na zvýšenie transparentnosti a dôveryhodnosti internetových stránok uverejňujúcich reklamy.

Napriek dosiahnutým výsledkom je potrebné urobiť ešte viac: všetky online platformy musia poskytovať podrobnejšie informácie, na základe ktorých je možné identifikovať subjekty šíriace záškodnícke informácie a členské štáty, ktoré sú ich terčom. Takisto by mali intenzívnejšie spolupracovať s overovateľmi faktov a umožniť tak používateľom lepšie odhaľovať dezinformácie. V neposlednom rade by mali výskumnej komunite poskytnúť zmysluplný prístup k údajom v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov. V tomto ohľade je nová iniciatíva platformy Twitter spočívajúca v sprístupnení relevantných súborov údajov na výskumné účely príležitosťou na nezávislé preskúmanie dezinformačných operácií zo strany záškodníckych subjektov. Komisia okrem toho vyzýva platformy, aby uplatňovali svoje politiky v oblasti transparentnosti politickej reklamy aj v súvislosti s nadchádzajúcimi národnými voľbami.

Ďalšie kroky

V súlade so svojimi závermi z marcového zasadania sa Európska rada na svojom júnovom samite vráti k otázke ochrany volieb a boja proti dezinformáciám. Správa bude slúžiť ako podklad pre túto diskusiu lídrov EÚ, na ktorej sa vytýči smerovanie ďalších politických opatrení.

Komisia a vysoká predstaviteľka nepoľavujú vo svojom záväzku pokračovať v úsilí o ochranu demokracie EÚ pred šírením dezinformácií a manipuláciou. Komisia ešte tohto roku podá správu o vykonávaní balíka volebných opatrení a zhodnotí účinnosť kódexu postupov a vzhľadom na to môže zvážiť ďalšie opatrenia na zabezpečenie a zlepšenie reakcie EÚ na túto hrozbu.

Súvislosti

Európska únia od roku 2015 aktívne bojuje proti dezinformáciám. V nadväznosti na rozhodnutie Európskej rady z marca 2015 o potrebe čeliť pokračujúcim dezinformačným kampaniam zo strany Ruska bola v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zriadená pracovná skupina East StratCom. V roku 2016 bol prijatý spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, na ktorý v roku 2018 nadviazalo spoločné oznámenie s názvom Zvyšovanie odolnosti a posilňovanie spôsobilostí na riešenie hybridných hrozieb.

V apríli 2018 Komisia načrtla európsky prístup a samoregulačné nástroje na boj proti dezinformáciám na internete. Spoločnosti Facebook, Google, Twitter a Mozilla, ako aj obchodné združenie zastupujúce online platformy, reklamný priemysel a zadávateľov reklamy podpísali v októbri 2018 kódex postupov. Facebook, Google a Twitter sa okrem toho zaviazali predkladať každý mesiac správu o krokoch, ktoré prijali v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu. Komisia s podporou skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) pozorne monitorovala pokrok a uverejňované mesačné hodnotenia spolu s predloženými správami. Ku kódexu postupov sa 22. mája pripojila aj spoločnosť Microsoft a prijala všetky z neho vyplývajúce záväzky.

Kódex postupov úzko súvisí s odporúčaním zahrnutým do balíka volebných opatrení, o ktorom informoval predseda Juncker v prejave o stave Únie v roku 2018 s cieľom zabezpečiť slobodné, spravodlivé a bezpečné voľby do Európskeho parlamentu. Súčasťou týchto opatrení je zvýšenie transparentnosti politickej reklamy na internete a možnosť uložiť sankcie za nezákonné použitie osobných údajov s úmyslom ovplyvniť výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Členským štátom bolo zároveň odporučené, aby vytvorili vnútroštátnu sieť pre volebnú spoluprácu a zapojili sa do európskej siete pre volebnú spoluprácu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …