vybusniny
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ chce zabrániť produkcii podomácky vyrábaných výbušnín

EÚ zavádza prísnejšie kontroly látok, ktoré môžu byť použité na výrobu podomácky vyrábaných výbušnín. Rada prijala nariadenie, ktorým sa ukladajú prísnejšie pravidlá pre uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie v celej EÚ, a to s cieľom obmedziť ich dostupnosť pre širokú verejnosť a zabezpečiť primerané nahlasovanie podozrivých transakcií v rámci celého dodávateľského reťazca.

“Týmito novými pravidlami sa ďalej obmedzuje prístup širokej verejnosti k chemickým látkam, ktoré možno použiť na výrobu podomácky vyrábaných výbušnín. Cieľom je zabrániť nedovolenej výrobe výbušnín vzhľadom na vyvíjajúce sa ohrozenie verejnej bezpečnosti terorizmom a inou závažnou trestnou činnosťou. Bezpečnosť našich občanov berieme veľmi vážne,” uviedol Niculae Bădălău, rumunský minister hospodárstva.

Prekurzory výbušnín sú chemické látky, ktoré sa môžu používať na legitímne účely, ale dajú sa zneužiť aj na nedovolenú výrobu podomácky vyrábaných výbušnín.

Novými pravidlami sa obmedzí dostupnosť prekurzorov výbušnín pre širokú verejnosť a zabezpečí sa náležité nahlasovanie podozrivých transakcií v rámci dodávateľského reťazca, najmä zo strany hospodárskych subjektov.

V nariadení sa stanovujú dve samostatné kategórie prekurzorov výbušnín:

  • „obmedzené“, ktoré nemôžu byť dostupné širokej verejnosti a ktoré široká verejnosť nemôže dovážať, vlastniť ani používať, a
  • „regulované“, pri ktorých majú hospodárske subjekty nahlasovať podozrivé transakcie.

Ak členské štáty splnia podmienky stanovené v nariadení, môžu naďalej vytvárať režimy povoľovania, na základe ktorých by sa naďalej mohli širokej verejnosti sprístupňovať aj niektoré obmedzené prekurzory výbušnín, ktoré nedosahujú určité úrovne koncentrácie.

Členské štáty budú tiež môcť uplatňovať pravidlá týkajúce sa obmedzených prekurzorov výbušnín aj na chemické látky, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje, tento postup však bude podliehať kontrole zo strany Komisie.

Viac..  Európska prokuratúra zakročila proti colnému podvodu v Nemecku, Rakúsku a na Slovensku

Novými pravidlami sa zavádzajú aj určité povinnosti v oblasti odbornej prípravy a zvyšovania informovanosti pre:

  • hospodárske subjekty zapojené do výroby alebo predaja prekurzorov výbušnín a
  • vnútroštátne kontrolné orgány.

Toto nariadenie sa začne uplatňovať osemnásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti.

Ďalšie kroky

Nariadenie je ešte potrebné podpísať a uverejniť v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po jeho uverejnení.

Kontext

Existujúcim nariadením (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní sa obmedzuje dostupnosť vybraných prekurzorov výbušnín pre širokú verejnosť, ako aj ich dovoz, vlastníctvo a používanie širokou verejnosťou a stanovujú sa pravidlá nahlasovania podozrivých transakcií.

Ukázalo sa, že tieto obmedzenia a kontroly nepostačujú na zabránenie nedovolenej výrobe podomácky vyrábaných výbušnín. Napríklad požiadavka na registráciu transakcií neodrádza zločincov od získavania prekurzorov výbušnín, ani im v tom nezabraňuje.

Okrem toho niektoré povinnosti v existujúcom nariadení vrátane tých, ktorých cieľom je zabezpečiť prenos informácií v dodávateľskom reťazci, nie sú dostatočne jasné.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …