emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ žiada spoľahlivejšie emisné skúšky v skutočných jazdných podmienkach

V reakcii na rozsudok Všeobecného súdu Komisia navrhla, aby sa niektoré aspekty skúšania emisií za skutočných jazdných podmienok (RDE) opätovne začlenili do právnych predpisov, ktoré má prijať Európsky parlament a Rada. 

Európska komisia vyvíja veľkú aktivitu zameranú na podporu kvality ovzdušia, boj proti zmene klímy a podporu prechodu na ekologickú mobilitu. K opatreniam, ktoré prijíma, patria aj nové a spoľahlivejšie emisné skúšky v skutočných jazdných podmienkach, ako aj lepšie laboratórne testy. Toto úsilie už prináša výsledky. Nové typy vozidiel s naftovým motorom, ktoré boli skúšané v laboratóriu aj na ceste v reálnych podmienkach a ktoré sa uvádzajú na trh od septembra 2017, vypúšťajú výrazne menej emisií než staršie typy takýchto vozidiel.

Všeobecný súd v decembri 2018 zrušil niektoré ustanovenia právnych predpisov EÚ týkajúce sa skúšania emisií za skutočných jazdných podmienok. Súd rozhodol, že takzvané „faktory zhody“ by sa nemali prijímať komitologickým postupom, ale riadnym legislatívnym postupom. Toto zrušenie je len čiastočné a nemá vplyv na skutočný priebeh skúšania RDE, ktoré zostáva v platnosti a naďalej sa musí vykonávať pri typovom schvaľovaní.

Súd odložil účinky čiastočného zrušenia do februára 2020, aby Komisia mala čas na vykonanie tohto rozsudku. Komisia navrhuje opätovne začleniť do znenia právneho predpisu tie isté faktory zhody, aby sa predišlo právnej neistote v prípade typových schválení udeľovaných po septembri 2017, kedy sa skúšobný postup RDE stal povinným. Na základe požiadavky Všeobecného súdu Komisia predkladá právny návrh prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu. Komisia tým zabezpečuje potrebnú právnu istotu pre vnútroštátne orgány, odvetvie a spotrebiteľov.

Nariadenie bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch po prijatí Európskym parlamentom a Radou a platiť začne 3 dni po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Viac..  Robert Hajšel o nových pravidlách povinného zmluvného poistenia v EÚ: Nemôže sa stávať, aby klient nebol odškodnený

Súvislosti

Právny rámec skúšania RDE bol vypracovaný komitologickým postupom, keď Komisia predkladá návrh národným expertom, ktorí môžu návrh pred hlasovaním zmeniť. Text sa následne predloží Európskemu parlamentu a Rade na schválenie alebo zamietnutie. Tento postup sa uplatnil pri prijatí druhého aktu o RDE (nariadenia 2016/646), keď kompromis, na ktorom sa 28. októbra 2015 dohodli experti z členských štátov, následne schválili Európsky parlament a Rada.

Všeobecný súd v decembri 2018 zrušil niektoré ustanovenia druhého aktu o RDE, a to konkrétne tzv. faktory zhody. Faktory zhody určujú povolený rozdiel medzi regulačným emisným limitom, ktorý sa testuje v laboratórnych podmienkach, a hodnotami zo skúšania RDE, keď vozidlo vedie skutočný vodič na skutočnej ceste, pričom cieľom je postupne tento rozdiel znižovať.

Všeobecný súd vo svojom rozsudku nespochybnil technickú potrebu faktorov zhody, ale usúdil, že Komisia prekročila svoje vykonávacie právomoci, keď faktory zhody pre RDE určila komitologicky a nie spolurozhodovacím legislatívnym postupom (t. j. riadnym legislatívnym postupom). Komisia sa vo februári 2019 odvolala proti rozsudku Všeobecného súdu z dôvodu, že nesúhlasí s právnym posúdením súdu, že Komisia prekročila svoje vykonávacie právomoci.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …