zivotny styl
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Výzva za zdravý životný štýl prináša konkrétne výsledky v celej EÚ

Výzva z Tartu už dva roky po svojom spustení zaznamenala značný pokrok pri podpore zdravého životného štýlu v celej EÚ.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics, komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis a komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan prijali vo Výzve z Tartu za zdravý životný štýl 15 záväzkov v záujme podpory zdravého životného štýlu prostredníctvom športu, stravovania, inovácií alebo výskumu.

Z prvých výsledkov jednoznačne vyplýva, že od zavedenia výzvy z Tartu Komisia využíva viac finančných prostriedkov, zvyšuje informovanosť a získava viac vedomostí v boji proti nezdravému stravovaniu, obezite alebo nedostatku pohybovej aktivity.

Traja komisári zodpovední za túto problematiku zorganizovali podujatie v Bruseli s cieľom vyhodnotiť výsledky Výzvy z Tartu za zdravý životný štýl a preskúmať ďalšie kroky.

Komisár Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Dosiahnutý pokrok je jasným signálom, že spolupráca môže priniesť výborné výsledky. Hoci je nepochybné, že v takých otázkach ako je vyvážené stravovanie alebo pravidelná pohybová aktivita, je stále potrebné urobiť viac, som presvedčený, že sme na správnej ceste.“

Komisár Andriukaitis vyhlásil: „Podpora zdravia je investíciou do našej budúcnosti. Výzva z Tartu je dobrým príkladom toho, ako to dosiahnuť vo všetkých politikách vďaka prepojeniu problematiky zdravia, výskumu a životného prostredia. Musíme v tom pokračovať.

Komisár Navracsics dodal: „V posledných dvoch rokoch sme začali dosahovať hmatateľné výsledky, ale to je len začiatok. Musíme aj naďalej spolupracovať a zintenzívniť naše úsilie o podporu zdravého životného štýlu a zároveň využívať silu športu v záujme zlepšenia kvality života a budovania komunít.“

Hlavné výsledky iniciatívy:

  1. Zvýšenie financovania: V posledných dvoch rokoch sa stabilne zvyšovali finančné prostriedky EÚ na podporu zdravého životného štýlu. Rozpočet na projekty na podporu fyzickej aktivity v rámci kapitoly programu Erasmus+ venovanej športu sa napríklad takmer zdvojnásobil zo 6 miliónov EUR v roku 2017 na necelých 11 miliónov EUR v roku 2019. V rámci propagačnej politiky EÚ na rok 2019 sa osobitne vyčlenilo 8 miliónov EUR na podporu kampaní zameraných na zdravé stravovanie. Z tretieho programu EÚ v oblasti zdravia bolo vyčlenených 6 miliónov EUR na spolufinancovanie spoločného opatrenia zameraného na prenos najlepších postupov v oblasti výživy medzi európskymi krajinami.
  1. Zvýšenie informovanosti: Podpora z programu EÚ pre školy s ročným rozpočtom 250 miliónov EUR je zameraná na distribúciu ovocia, zeleniny a mlieka na školách v celej EÚ a zvyšovanie povedomia o výhodách zdravého stravovania. V školskom roku 2017/2018 malo z neho prospech viac než 20 miliónov detí. Vzdelávacie materiály pre učiteľov, ktoré obsahujú súbor praktických vzdelávacích zdrojov , takisto prispievajú k zvyšovaniu povedomia medzi mladými Európanmi o význame potravín, životnom prostredí a úlohe poľnohospodárov v našej spoločnosti a hospodárstve.
  1. Lepšie poznatky: Spolupráca s ostatnými inštitúciami EÚ a nepretržitá podpora, ktorú poskytujeme členským štátom EÚ a občianskej spoločnosti napríklad prostredníctvom získavania, zhromažďovania a výmeny najlepších postupov a poznatkov, zohráva kľúčovú úlohu pri podpore zdravšieho životného štýlu. Európska komisia vypracovala v rámci výzvy z Tartu v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou nové prehľady o jednotlivých krajinách, ktoré obsahujú informácie o úrovni pohybových aktivít v jednotlivých krajinách a o propagačnej politike v EÚ. Tieto prehľady by mali slúžiť ako podklady pre politiky založené na dôkazoch a poskytovať tvorcom politík spoľahlivé dôkazy, o ktoré sa môžu opierať pri snahe podnietiť viac ľudí k aktívnemu životnému štýlu.
Viac..  Klub 500: Testovanie vo firmách s tisíckami zamestnancov a nepretržitou prevádzkou nie je dvakrát týždenne reálne vzhľadom na mieru zaočkovanosti

Traja spomínaní komisári na podujatí opätovne potvrdili svoj záväzok podporovať zdravý životný štýl, čo bude zároveň signálom pre budúcu Komisiu, aby v tejto práci pokračovala. Seminár vyvrcholil podpisom spoločného vyhlásenia a udelením cien za najlepšie postupy v oblasti zdravých a udržateľných potravinových systémov a znižovania úmrtnosti v dôsledku neprenosných ochorení.

Súvislosti

Výzva z Tartu za zdravý životný štýl sa zrodila na seminári o zdravom životnom štýle, ktorý sa uskutočnil počas otvorenia Európskeho týždňa športu 2017 v estónskom Tartu. Komisári NavracsicsAndriukaitis a Hogan podpísali výzvu z Tartu, ktorá obsahuje varovanie pred detskou obezitou, nezdravým stravovaním alebo nedostatkom pohybovej aktivity. Zahŕňa 15 záväzkov, ktoré premosťujú prácu v mnohých oblastiach, ako sú šport, potraviny, zdravie, inovácie a výskum, v záujme podpory zdravého životného štýlu.

Výzva z Tartu vedie nielen k posilneniu spolupráce medzi rôznymi útvarmi Komisie, ale vysiela aj dôrazný signál o význame zdravého životného štýlu a členské štáty EÚ a občianska spoločnosť sa v nej vyzývajú, aby k jej cieľom prispeli svojim dielom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …