dombrovskis, moscovici
Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis a komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Komisia nenavrhne začať konanie pre nadmerný deficit voči Taliansku

Komisia vyhodnotila dodatočné fiškálne úsilie, ktoré tento týždeň oznámili talianske orgány, a dospela k záveru, že je dostatočne významné na to, aby Rade v súčasnej situácii nenavrhla začať voči krajine postup pri nadmernom deficite (tzv. EDP) v dôsledku nesplnenia dlhového kritéria.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, uviedol: Vítam opatrenia, ktoré prijala talianska vláda v snahe zabezpečiť v roku 2019 lepšie rozpočtové výsledky. Zabezpečenie zdravých verejných financií je základným predpokladom pre vybudovanie dôvery a dosiahnutie rastu. V tejto súvislosti bude dôležité dodržanie záväzku zostaviť rozpočet na rok 2020 v súlade s fiškálnymi pravidlami EÚ, čím sa predíde ďalšej neistote.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici povedal: „Cieľom Paktu stability a rastu nie je nikoho trestať ani disciplinovať, ale skôr zabezpečiť, aby mali vlády na pamäti zdravé verejné financie a aby prípadné problémy rýchlo odstránili. Nesmierne rád preto konštatujem, že sa to dnes aj deje. Na signály spred mesiaca, že Komisia uvažuje o začatí postupu pri nadmernom deficite, talianska vláda reagovala prijatím balíka ozdravných opatrení, ktorými sa zabezpečuje všeobecný súlad s ustanoveniami paktu. Vykonávanie týchto opatrení budeme v druhej polovici roka dôsledne monitorovať. Navyše sme pripravení zabezpečiť, aby návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý bude prezentovaný na jeseň, bol v súlade s paktom. Pevne verím, že v tejto súvislosti sa nám podarí zabezpečiť plynulú spoluprácu s nasledujúcou Komisiou.“

Komisia 5. júna 2019 vo svojej správe na základe článku 126 ods. 3 zmluvy posúdila faktory, ktoré v roku 2018 viedli k porušeniu referenčnej hodnoty pre znižovanie dlhu v Taliansku. V správe sa preskúmal výsledok rozpočtového hospodárenia Talianska v roku 2018 a fiškálne prognózy na roky 2019 a 2020 a dospelo sa k záveru, že postup pri nadmernom deficite je opodstatnený. Tento záver podporil vo svojom stanovisku, ktoré bolo prijaté 11. júna 2019, aj Hospodársky a finančný výbor. Členské štáty zároveň vyzvali Taliansko, aby „prijalo opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu s ustanoveniami Paktu stability a rastu v súlade s postupom pri nadmernom deficite“, a dodali, že „Komisia a výbor by mohli zohľadniť ďalšie prvky, ktoré Taliansko môže predložiť“.

Talianska vláda 1. júla schválila svoj priebežný rozpočet na rok 2019 a zákonný dekrét, ktoré obsahujú korekciu na rok 2019 vo výške 7,6 mld. EUR, resp. 0,42 % HDP v nominálnom vyjadrení. V dôsledku toho sa očakáva, že celkový deficit Talianska v roku 2019 dosiahne 2,04 % HDP (oproti prognóze Komisie z jari 2019 na úrovni 2,5 %), čo bola cieľová hodnota zakotvená v rozpočte na rok 2019 v tej podobe, akú napokon prijal taliansky parlament. V štrukturálnom vyjadrení je korekcia o niečo vyššia (8,2 mld. EUR, resp. 0,45 % HDP), čo vedie k zlepšeniu štrukturálneho salda približne o 0,2 % HDP (oproti zhoršeniu o 0,2 % v prognóze Komisie z jari 2019). Rozdiel oproti nominálnej hodnote je spôsobený nižšími než očakávanými jednorazovými príjmami z daňovej amnestie na úrovni približne 0,6 mld. EUR, ktoré zhoršujú fiškálny cieľ v nominálnom, nie však v štrukturálnom vyjadrení. V týchto údajoch nie je zohľadnená flexibilita vo výške 0,18 %, ktorá bola Taliansku predbežne poskytnutá na „nezvyčajné udalosti“ v súvislosti so zrútením mosta Morandi a s hydrogeologickými rizikami a ktorú bude treba potvrdiť ex post na základe výsledných údajov za rok 2019.

Viac..  EK predkladá novú stratégiu na zvýšenie udržateľnosti finančného systému EÚ

Vzhľadom na ustanovenia prijaté 1. júla sa očakáva, že Taliansko v roku 2019 vo všeobecnosti dodrží požadované úsilie na základe preventívnej časti Paktu stability a rastu, čím eliminuje nedostatok vo výške 0,3 % HDP, ako ho odhadla Komisia vo svojej jarnej prognóze. Dodatočným fiškálnym úsilím, ktoré vláda plánuje vynaložiť v roku 2019, sa navyše čiastočne vykompenzuje zhoršenie štrukturálneho salda zaznamenané v roku 2018.

A napokon, na rok 2020 sa talianska vláda opätovne zaviazala dosiahnuť štrukturálne zlepšenie v súlade s požiadavkami Paktu stability a rastu, a to najmä prostredníctvom nového preskúmania výdavkov a revízie daňových výdavkov, ako aj zlepšených prognóz vychádzajúcich z predpokladu nezmenenej politiky, ktoré odrážajú doterajšie priaznivé trendy v roku 2019. V liste z 2. júla o tom Komisiu informovali predseda vlády Giuseppe Conte a minister hospodárstva a financií Giovanni Tria.

Ďalšie kroky

Komisia bude naďalej dohliadať na účinné vykonávanie tohto balíka opatrení: bude dôsledne monitorovať plnenie rozpočtu na rok 2019 a posúdi, či je návrh rozpočtového plánu Talianska na rok 2020 v súlade s Paktom stability a rastu. Kľúčový význam pre zabezpečenie vyššieho rastu, ktorý by zároveň prispel k zníženiu pomeru dlhu k HDP, bude mať dosiahnutie pokroku pri štrukturálnych reformách uvedených v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Komisia posúdi vykonávanie týchto reforiem v kontexte európskeho semestra.

Súvislosti

Postup pri nadmernom deficite (EDP) je „nápravnou časťou“ Paktu stability a rastu. Tento postup je navrhnutý ako ochranné opatrenie v súvislosti s požiadavkou uvedenou v zmluve, na základe ktorej by členské štáty mali predchádzať nadmernej úrovni deficitu a dlhu.

Základom pre spustenie postupu pri nadmernom deficite je deficit verejných financií, ktorý prekročil 3 % HDP, a/alebo úroveň dlhu, ktorá presiahla 60 % HDP, pričom sa dostatočne nepribližuje k uvedenej úrovni. V nápravnej časti paktu sa momentálne nenachádza žiadny členský štát, keďže postup vzťahujúci sa na Španielsko bol ukončený v júni 2019.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …