sudnictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia chce, aby sa pravidlá EÚ náležite uplatňovali a presadzovali


Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ poskytuje prehľad o tom, ako Komisia monitorovala a presadzovala právo EÚ v roku 2018. V prehľade výsledkov jednotného trhu, ktorý bol takisto uverejnený na internete, sa hodnotia výsledky krajín EÚ/EHP na jednotnom trhu EÚ a identifikujú sa nedostatky, v súvislosti s ktorými by jednotlivé krajiny a Komisia mali zintenzívniť svoje úsilie.

Jednotný trh môže občanom a podnikom prinášať množstvo výhod len vtedy, ak spoločne odsúhlasené pravidlá v praxi skutočne fungujú. V novembri 2018 Komisia predložila nové posúdenie zostávajúcich prekážok na jednotnom trhu a vyzvala členské štáty, aby pravidlá EÚ zavádzali, uplatňovali a presadzovali pozorne a aby nevytvárali nové prekážky. Ide o také oblasti ako emisie z automobilov, elektronický obchod, sociálne médiá, sektor služieb a mnohé ďalšie.

Komisia neustále dbá o to, aby sa pravidlá EÚ náležite uplatňovali a presadzovali. V roku 2018 Komisia napríklad podnikla rázne kroky v záujme presadzovania pravidiel v mnohých oblastiach politiky. Podporovala vnútroštátne a regionálne orgány pri vykonávaní pravidiel týkajúcich sa čistého ovzdušia a vody. Prijala takisto opatrenia proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje záväzky a nevykonali pravidlá EÚ týkajúce sa osobných záznamov o cestujúcich, boja proti terorizmu a prania špinavých peňazí. Komisia okrem toho použila presadzovacie právomoci v prípadoch, keď niektoré krajiny EÚ nekonali dostatočne rýchlo v záujme zlepšenia prístupu ľudí so zdravotným postihnutím k webovým sídlam a iným mobilným aplikáciám.

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v roku 2018

Podľa výročnej správy za rok 2018 došlo k miernemu nárastu (o 0,8 %) otvorených prípadov nesplnenia povinnosti (1 571) v porovnaní s rokom 2017 (1 559 prípadov). Po dosiahnutí päťročného maxima v roku 2016 začal počet prípadov v roku 2016 klesať a v porovnaní s rokom 2016 bol v roku 2018 o 5 % nižší. Hlavnými dotknutými oblasťami politiky boli okrem iných životné prostredie, mobilita a doprava, ako aj vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP. Pri každom nesprávnom uplatnení práva EÚ občania a podniky prichádzajú o práva a výhody, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov EÚ. V oblasti životného prostredia Komisia pokračovala v opatreniach na zabezpečenie úplného súladu so smernicou o kvalite ovzdušia, pokiaľ ide o limitné hodnoty PM10a oxidu dusičitého (NO2) a monitorovacie systémy v celej EÚ.

Pokiaľ ide o prípady oneskorenej transpozície, najväčší počet otvorených prípadov mali Cyprus, Belgicko a Španielsko, zatiaľ čo najmenej konaní sa začalo voči EstónskuDánsku a TalianskuŠpanielsko, Taliansko Nemecko mali najviac otvorených prípadov vo veci nesprávnej transpozície a/alebo nesprávneho uplatňovania práva EÚ, kým Estónsko malo minulý rok najnižší celkový počet otvorených prípadov. K oblastiam politiky, v ktorých sa v roku 2018 začalo najviac nových konaní o nesplnení povinnosti, patrí vnútorný trh EÚ, priemysel, podnikanie a MSP, ako aj mobilita a doprava.

Boj proti oneskorenej transpozícii smerníc EÚ

Aby občania a podniky mohli využívať výhody práva EÚ, je nevyhnutné, aby členské štáty v stanovených lehotách transponovali európske smernice do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov.

V roku 2018 počet nových postupov v prípade nesplnenia povinnosti z dôvodu oneskorenej transpozície prudko klesol o jednu štvrtinu (z 558 prípadov v roku 2017 na 419 prípadov v roku 2018). Najvyšší počet nových prípadov oneskorenej transpozície za pôsobenia Junckerovej Komisie bol však zaznamenaný v roku 2016 (847 prípadov). Komisia začala nové postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti väčšine členských štátov za to, že do svojho vnútroštátneho práva netransponovali predpisy EÚ o ochrane osobných údajov [smernica (EÚ) 2016/680] v stanovenej lehote, na ktorej sa samy vopred dohodli. V záujme uľahčenia včasnej a správnej transpozície Komisia naďalej poskytovala členským štátom pomoc vo forme prípravy implementačných plánov, špecializovaných webových stránok a usmerňujúcich dokumentov, ako aj výmeny osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín.

V minulom roku Komisia podala na Súdny dvor EÚ žaloby proti piatim členským štátom so žiadosťou, aby im uložil finančné sankcie: Slovinsko (tri veci: C-628/18,C-69/18 a C-188/18), Španielsko (tri veci: C-430/18C-165/18 a C-164/18) a Belgicko (C-676/18), Írsko (C-550/18) a Rumunsko (C-549/18) (po jednej veci).

Viac..  EK schválila slovenský Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027

Prehľad výsledkov jednotného trhu za rok 2019

Prehľad výsledkov jednotného trhu poskytuje podrobné informácie o tom, ako sa v roku 2018 uplatňovali v Európskom hospodárskom priestore (EHP) pravidlá jednotného trhu EÚ, do akej miery sú otvorené a integrované určité trhy a v akej miere členské štáty prispeli k rôznym nástrojom EÚ na lepšie fungovanie jednotného trhu.

Členským štátom bolo na základe výsledkov, ktoré dosiahli v roku 2018, pridelených 153 zelených137 žltých a 59 červených kariet, ktoré signalizujú výborné (zelená karta), priemerné (žltá karta) alebo podpriemerné (červená karta) výsledky.

Z prehľadu vyplýva, že napriek ďalšiemu rozšíreniu obchodu s tovarom a so službami sa situácia v určitých oblastiach politiky od roku 2017 zhoršila. Členské štáty zlepšili fungovanie niektorých nástrojov jednotného trhu, ako je napr. portál Vaša Európa a informačný systém o vnútornom trhu (IMI). Vo viacerých oblastiach politiky však členské štáty dostali viac červených kariet než v minulom roku. Išlo napríklad o spravodlivosť systémov verejného obstarávania a uznávanie odborných kvalifikácií. To isté možno konštatovať v súvislosti so spoluprácou v rámci projektov EU Pilot.

Vo všeobecnosti patria ku krajinám s najlepšími výsledkami Portugalsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Litva. Najvyšší počet červených a žltých kariet dostali Španielsko, Taliansko, GréckoLuxembursko.

Komisia reaguje na sťažnosti občanov

Občania, podniky, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany môžu oznamovať svoje podozrenia na porušenia práva EÚ prostredníctvom online formulára sťažnosti, ktorý je k dispozícii na portáli Europa v sekcii „Vaše práva. V roku 2018 sa väčšina nových sťažností týkala záležitostí spravodlivosti a práv spotrebiteľa, vnútorného trhu EÚ, priemyslu, podnikania a MSP, ako aj zamestnanosti a sociálnych vecí. Vďaka portálu SOLVIT, neformálnej sieti Komisie a členských štátov na riešenie problémov, sa občania a podniky môžu usilovať o vyriešenie svojich problémov s verejným orgánom v inej krajine EÚ.

Súvislosti

Na základe žiadosti Európskeho parlamentu predkladá Komisia od roku 1984 každoročne správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v predchádzajúcom roku. Európsky parlament následne prijíma k správe Komisie uznesenie.

Komisia sa prioritne zameriava na problémy, v prípade ktorých by opatrenia na presadzovanie práva mohli priniesť skutočné zmeny a pridanú hodnotu pre jednotlivcov a podniky. Európska komisia v rámci rozdelenia povinností medzi európskymi inštitúciami vo všeobecnosti zodpovedá za začatie legislatívneho procesu. Rada a Európsky parlament rozhodujú o návrhoch Komisie. Členské štáty sú zodpovedné za včasné a správne uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie práva EÚ vo svojich vnútroštátnych právnych poriadkoch. Komisia tento kruh uzatvára: po prijatí jej návrhov vo forme právnych predpisov EÚ monitoruje, či členské štáty uplatňujú tieto právne predpisy správne, a v opačnom prípade podniká opatrenia. Komisia by preto mala konať dôrazne a rýchlo, ak prípady neplnenia povinností bránia v napĺňaní cieľov politík EÚ. V tejto súvislosti Komisia nedávno predstavila strategickejší prístup k presadzovaniu predpisov, pokiaľ ide o riešenie prípadov nesplnenia povinnosti, v súlade so svojím záväzkom „konať vo veľkom a ambicióznejšie vo veľkých veciach a v malom a skromnejšie v malých veciach“.

V prehľade výsledkov jednotného trhu sa hodnotí, ako členské štáty:

– vykonávajú pravidlá EÚ,

– vytvárajú otvorené a integrované trhy (napr. verejné obstarávanie, obchod s tovarom a so službami),

– riešia administratívne otázky týkajúce sa zahraničných pracovníkov (napr. odborné kvalifikácie),

– spolupracujú a prispievajú k viacerým celoúnijným nástrojom na riadenie vnútorného trhu (napr. portál Vaša Európa, Solvit a EURES)

V prehľade výsledkov jednotného trhu sa hodnotia výsledky v štyroch oblastiach politiky, dvoch oblastiach týkajúcich sa otvorenosti a integrácie trhov a výsledky týkajúce sa 13 nástrojov na riadenie vnútorného trhu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Europarlament schválil nástroj pre spravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu

Európsky parlament dal vo štvrtok zelenú novému zákonu EÚ, ktorý zaisťuje, že zahraničné dotácie poskytované …