pracovne miesta
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Boj proti zmenám klímy môže zvýšiť počet pracovných miest

Komisia uverejnila ročný prieskum vývoja zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE) za rok 2019. Na pozadí celosvetových dlhodobých trendov, akými sú starnutie, globalizácia, technologické transformácie a zmena klímy, je prieskum ESDE 2019 venovaný téme udržateľnosti. Zo správy vyplýva, že boj proti zmenám klímy úzko súvisí s udržaním hospodárskeho rastu.

Je v nej navrhnutých niekoľko politických riešení, ktoré umožnia zachovať konkurencieschopnosť EÚ, udržať rast a umožniť, aby z neho mali prínos všetci obyvatelia EÚ i budúce generácie a pri tom napĺňať ambiciózny plán prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Prieskum 2019 zároveň potvrdzuje pretrvávajúci rast hospodárskych činností EÚ podložený novými rekordnými mierami zamestnanosti a zlepšujúcou sa sociálnou situáciou.

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti uviedla: „Tohtoročný prieskum ukázal, že európskemu hospodárstvu sa darí. Zamestnaných je 240,7 mil. Európanov, čo je v porovnaní s obdobím nástupu Junckerovej komisie o 13,4 mil. viac. Miera zamestnanosti v EÚ ešte nikdy nebola taká vysoká. Nezamestnanosť v Európe je na historickom minime. A počet ľudí ohrozených chudobou neustále klesá. To všetko vytvára dobré podmienky na to, aby sme splnili sľuby, ktoré sme občanom dali v rámci Európskeho piliera sociálnych práv. Ich súčasťou musí byť spravodlivý prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, v ktorom sa plne využijú budúce možnosti tzv. zeleného rastu. Ak bude EÚ a jej členské štáty spolu so sociálnymi partnermi investovať do nových a lepších zručností, vyšších kvalifikácií a sociálnych služieb, môžeme zvýšiť životnú úroveň každého jedného občana.“

Prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo prinesie nové pracovné miesta a zmení štruktúru pracovného trhu, rozloženia pracovných miest a potrebných zručností. Podľa predpokladov by mal do roku 2030 vytvoriť ďalších 1,2 mil. pracovných miest v EÚ nad rámec 12 miliónov nových pracovných miest s ktorými sa už počíta. Zároveň sa ním obmedzí súčasná polarizácia pracovných miest spôsobená automatizáciou a digitalizáciou vytvorením pracovných miest na strednej úrovni odmeňovania a rozloženia zručností, najmä v stavebníctve a vo výrobných odvetviach.

Napriek tomu nebude vplyv takéhoto prechodu v jednotlivých krajinách a odvetviach rovnaký. Preto sa krajiny musia na prechod pripraviť, aby sa nezabudlo na ľudí, ktorí sú zamestnaní v odvetviach a regiónoch so stále vysokou spotrebou uhlíka. Kľúčové je dbať hneď od začiatku na sociálny rozmer napríklad opatreniami poskytujúcimi finančnú podporu počas prechodu alebo kombináciou vyššieho zdaňovania energií a ich redistribúcie. K jednoduchšiemu prechodu môže prispieť aj sociálny dialóg, do ktorého budú zapojení tak zamestnanci, ako aj zamestnávatelia.

Viac..  Naša ekonomika prehráva nad pandémiou. Smer kritizuje vládu, že pomáha málo a neefektívne

Vo všeobecnosti z prieskumu vyplynulo, že ak chce EÚ aj naďalej hospodársky rásť, potrebuje investovať do zručností svojich ľudí a do inovácie. Najlepšie hospodárske výsledky v EÚ dosahujú práve firmy, ktoré čo najviac investujú do odbornej prípravy svojich zamestnancov a do skvalitňovania ich pracovných podmienok. Investície do zručností, kvalifikácií a formálnej odbornej prípravy dospelých v skutočnosti naozaj zvyšujú zamestnateľnosť ľudí, rast miezd a konkurencieschopnosť firiem. Prieskum ESDE tiež potvrdil, že sociálne investície (ako napr. dostupnosť zariadení ponúkajúcich starostlivosť o dieťa alebo jeho predškolské vzdelávanie) zvyšuje produktivitu práce a kvalitu života ľudí. Vďaka cenovo dostupnému a adekvátnemu bývaniu môžu Európania využiť svoj potenciál na trhu práce a nájsť si svoje miesto v spoločnosti.

Súvislosti

Ročný prieskum vývoja zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe poskytuje aktuálnu ekonomickú analýzu zamestnanosti a sociálnych trendov v Európe a rozoberá príslušné politické možnosti. Ide o najdôležitejšiu správu Európskej komisie v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

V dokumente Európskej rady Nový strategický program na roky 2019 – 2024 sa podčiarkuje potreba otvoriť sa zmenám, ktoré so sebou prináša ekologická transformácia, technologický vývoj a globalizácia tak, aby z tohto procesu nebol nikto vylúčený. Tohtoročná správa ESDE je zameraná na zamestnanosť a sociálne trendy na pozadí jednej zo štyroch hlavných priorít tohto nového strategického programu, ktorou je „budovanie klimaticky neutrálnej, ekologickej, spravodlivej a sociálnej Európy“. Závery zo správy ESDE môžu zákonodarcov inšpirovať k tomu, ako tieto ambiciózne ciele naplniť. Zároveň budú tvoriť základ politickej debaty o rôznych aspektoch zamestnanosti z hľadiska dlhodobej strategickej vízie klimaticky neutrálneho hospodárstva na najbližšom zasadnutí Rady ministrov práce a sociálnych vecí (EPSCO), ktoré sa uskutoční 8. júla 2019.

Existuje množstvo príkladov toho, ako sa Komisia stavia k riešeniu výziev nastolených vo výročných správach ESDE. Napríklad návrh Komisie z mája 2018 o viacročnom finančnom rámci zahŕňa viac finančných prostriedkov na investície do ľudí, a to aj prostredníctvom nového Európskeho sociálneho fondu Plus (ESF+) a zlepšeného Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). K napĺňaniu týchto cieľov prispeje aj Európsky pilier sociálnych práv a rôzne iniciatívy a nástroje ako Program v oblasti zručností pre Európu, program Digitálna Európa a systém záruky pre mladých ľudí, ako aj posilnený program Erasmus a Európsky zbor solidarity.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …