komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia sa rozhodla prejsť do ďalšej fázy konania o nesplnení povinnosti voči Poľsku

Európska komisia sa rozhodla pre ďalší krok v prebiehajúcom konaní o nesplnení povinnosti voči Poľsku, keď zaslala odôvodnené stanovisko k novému disciplinárnemu režimu pre poľských sudcov.

Komisia začala 3. apríla 2019 postup v prípade nesplnenia povinnosti na základe toho, že nový disciplinárny režim oslabuje nezávislosť poľských sudcov a nezabezpečuje potrebné záruky na ochranu sudcov pred politickou kontrolou, ako to vyžaduje Súdny dvor EÚ.

Poľské právne predpisy konkrétne umožňujú, aby boli sudcovia všeobecného súdu podrobení disciplinárnemu vyšetrovaniu, postupom a sankciám na základe obsahu ich súdnych rozhodnutí vrátane uplatňovania ich práva podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) požiadať Súdny dvor Európskej únie o rozhodnutie o predbežnej otázke. Nový disciplinárny režim navyše nezaručuje nezávislosť a nestrannosť disciplinárnej komory najvyššieho súdu, ktorú tvoria výhradne sudcovia vybraní národnou súdnou radou, ktorú vymenúva poľský parlament (Sejm). Nový disciplinárny režim takisto nezabezpečuje, že o disciplinárnych konaniach vedených proti sudcom všeobecných súdov rozhoduje na prvom stupni súd „ustanovený zákonom“. Miesto toho tento režim splnomocňuje predsedu disciplinárnej komory, aby ad-hoc a s takmer neobmedzenou diskrečnou právomocou určil disciplinárny súd prvého stupňa, ktorý o danej veci rozhodne. Nový režim už nezaručuje prejednávanie prípadov v primeranej lehote, a tak sú sudcovia pod neustálou hrozbou nedoriešených prípadov. Tento režim ovplyvňuje aj právo sudcov na obhajobu.

Poľsku bola na odpoveď týkajúcu sa argumentov predložených Komisiou vo formálnej výzve poskytnutá dvojmesačná lehota. Po dôkladnej analýze odpovede poľských orgánov dospela Komisia k záveru, že táto odpoveď uvedené právne obavy nezmierňuje. Komisia sa preto rozhodla prejsť do ďalšej fázy konania o nesplnení povinnosti.

Poľské orgány majú teraz dva mesiace na to, aby prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto odôvodneným stanoviskom. Ak Poľsko neprijme primerané opatrenia, Komisia sa môže rozhodnúť, že vec postúpi Súdnemu dvoru EÚ.

Súvislosti

Právny štát je jednou zo spoločných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia a ktoré sú pre všetky členské štáty spoločné. V tomto zmysle je zakotvený v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Právny štát je nevyhnutný pre fungovanie EÚ ako celku, napríklad pokiaľ ide o vnútorný trh, spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, a ako záruka toho, že vnútroštátni sudcovia, ktorí sú zároveň aj „sudcami EÚ“, si môžu plniť svoju úlohu a zabezpečovať uplatňovanie práva EÚ a že môžu konať v náležitej súčinnosti so Súdnym dvorom EÚ pri prejudiciálnych konaniach. V oznámeniach Komisie z 3. apríla a 17. júla 2019 o právnom štáte sa vysvetľuje existujúci súbor nástrojov na presadzovanie právneho štátu a uvádzajú opatrenia a návrhy Komisie na jeho ďalšie posilnenie.

Viac..  Výbor pre zahraničné zasahovanie pokračuje v činnosti, koordinátorom bude aj Vladimír Bilčík

Európska komisia je spolu s ďalšími inštitúciami EÚ a členskými štátmi podľa zmlúv garantom právneho štátu ako jednej zo základných hodnôt Únie a je zodpovedná za zaistenie dodržiavania práva EÚ, ako aj jej hodnôt a zásad.

Udalosti v Poľsku viedli Európsku komisiu k tomu, aby v januári 2016 začala dialóg s poľskou vládou na základe rámca na podporu právneho štátu a následne 20. decembra 2017 začala postup podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ. Tento proces je založený na nepretržitom dialógu medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu.

Komisia okrem toho 2. júla 2018 začala konanie o nesplnení povinnosti týkajúce sa poľského zákona o najvyššom súde, a to na základe dôchodkových ustanovení zákona a ich vplyvu na najvyšší súd. Komisia 24. septembra 2018 rozhodla o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ, ktorý vydal konečný rozsudok 24. júna 2019. Súdny dvor zistil, že zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov najvyššieho súdu je v rozpore s právom EÚ a porušuje zásadu neodvolateľnosti sudcov, a teda aj zásadu nezávislosti súdnictva.

Komisia začala 29. júla 2017 konanie o nesplnení povinnosti týkajúce sa poľského zákona o všeobecných súdoch, a to na základe dôchodkových ustanovení zákona a ich vplyvu na nezávislosť súdnictva. Komisia sa 20. decembra 2017 rozhodla postúpiť tento prípad Súdnemu dvoru EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …