pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Elektronický obchod je podľa audítorov stále náchylný na nezrovnalosti a podvody


Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov mnoho výziev pri výbere správnych súm DPH a ciel z elektronického obchodu zostáva ešte vyriešiť. Konkrétne, kontroly EÚ nie sú dostatočné na to, aby zabránili podvodom a odhalili porušovanie pravidiel, zatiaľ čo presadzovanie výberu stále nie je účinné. Podľa audítorov sa však posledným vývojom a novými ustanoveniami od roku 2021 rieši niekoľko zistených nedostatkov.

V EÚ je Európska komisia zodpovedná za stanovenie politík v oblasti ciel a zdaňovania a za stratégie a právne predpisy v týchto oblastiach. Ako aj pri ostatných tovaroch a službách sú členské štáty zodpovedné za výber DPH a ciel z transakcií cezhraničného elektronického obchodu. Zo svojej podstaty je elektronický obchod osobitne náchylný na nezrovnalosti.

Audítori posúdili, či Komisia stanovila náležitý regulačný a kontrolný rámec a či kontrolné opatrenia členských štátov pomohli zabezpečiť výber DPH a ciel z tovaru a služieb obchodovaných cez internet v plnej výške. Taktiež zvážili pravdepodobný vplyv legislatívnych zmien balíka opatrení v oblasti DPH pre elektronický obchod, ktorý nadobudne účinnosť v roku 2021.

„Akýkoľvek výpadok vo výbere DPH a ciel ovplyvňuje rozpočty členských štátov a EÚ,“ povedala Ildikó Gáll-Pelcz, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Elektronický obchod je osobitne otvorený porušovaniu pravidiel a jeho náchylnosť na nezrovnalosti a podvody nebola zatiaľ zmiernená v plnej miere.”

Medzinárodná spolupráca je zásadne dôležitá na zabezpečenie výberu príjmov z elektronického obchodu v plnej výške. Audítori však poznamenávajú, že zavedené opatrenia sa nevyužívajú naplno a výmena informácií medzi členskými štátmi a krajinami mimo EÚ nie je dostatočná. Audítori navyše zdôrazňujú, že presadzovanie výberu DPH a ciel nie je účinné. Členské štáty nedokážu predkladať dôkladné a spoločné odhady výpadku DPH, t. j. rozdielu medzi tým, čo by sa malo vybrať a tým, čo v skutočnosti vyberie. Daňové orgány celkovo nedokážu zabezpečiť úhradu správnej sumy DPH správnemu členskému štátu v správnom čase.

Viac..  ECB zvolila agresívnejšie zvýšenie kľúčovej sadzby, normalizácia však bola nevyhnutná, tvrdí analytik

Audítori ďalej poukazujú na chýbajúce účinné kontroly cezhraničného elektronického obchodu. Podľa nich sú kontroly vykonané vnútroštátnymi daňovými úradmi slabé a kontroly Komisie nedostatočné. EÚ napríklad nedokáže zabrániť takému zneužívaniu, akým je zámerné podhodnotenie tovaru pod prahové hodnoty výnimiek pre DPH a/alebo clá.

Pokiaľ ide o nové ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2021, audítori uznávajú pozitívny vývoj. Ich cieľom je vyriešiť niektoré nedostatky súčasného rámca vrátane medzery v povinnosti sprostredkovateľov platiť DPH. Dôležité záležitosti však zostáva ešte vyriešiť. Konkrétne, audítori zastávajú názor, že podhodnotenia budú veľmi pravdepodobne pokračovať v rámci nových pravidiel.

S cieľom lepšie riešiť zistené výzvy sa v správe nachádza niekoľko odporúčaní pre Komisiu a členské štáty. Okrem iného audítori požadujú, aby:

  • dôkladne kontrolovali súlad obchodníkov s prahovými hodnotami pre DPH/clá;
  • vypracovali metodiku na predkladanie odhadov výpadku DPH;
  • preskúmať využívanie vhodných, „na technológiách založených” systémov výberu
    na riešenie podvodov v oblasti DPH v elektronickom obchode.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Komisia ruší clo a DPH na dovoz životne dôležitého tovaru pre Ukrajincov

Európska komisia prijala rozhodnutie, vďaka ktorému budú môcť členské štáty dočasne oslobodiť od cla a …