Domov / POLITIKA / Trh verejného obstarávania v EÚ: Komisia vydala usmernenia pre uchádzačov z tretích krajín
Bienkowska, Katainen
Eurokomisárka Elżbieta Bieńkowska a eurokomisár Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

Trh verejného obstarávania v EÚ: Komisia vydala usmernenia pre uchádzačov z tretích krajín

Toto usmernenie je súčasťou balíka iniciatív Komisie na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, vysokej kvality a rovnakých podmienok na trhoch verejného obstarávania. Je to zároveň prvý výsledok desiatich opatrení stanovených v oznámení o vzťahoch medzi EÚ a Čínou, ktoré podporila Európska rada vo svojich záveroch z marca 2019.

EÚ má otvorený trh verejného obstarávania, ktorý je najväčším na svete a ktorého hodnota sa odhaduje na 2 bilióny EUR ročne. Na čoraz globálnejších trhoch musia mať verejní obstarávatelia v EÚ k dispozícii správne nástroje a poznatky na zaobchádzanie s uchádzačmi z krajín spoza hraníc EÚ.

V usmernení, ktoré bolo vydané, sú uvedené praktické rady pre verejných obstarávateľov v členských štátoch. Slúži ako pomôcka na identifikáciu tých uchádzačov z tretích krajín, ktorí získali prístup na trh verejného obstarávania v EÚ. Usmernenie sa ďalej zameriava na zvýšenie informovanosti verejných obstarávateľov o rôznych nástrojoch zo súboru nástrojov EÚ pre verejné obstarávanie. Patria medzi ne opatrenia, ktoré možno prijať v prípade ponúk s neobvykle nízkou cenou, ako aj opatrenia na zabezpečenie toho, aby uchádzači z tretích krajín dosahovali rovnakú úroveň kvality ako uchádzači z EÚ v oblastiach, ako sú bezpečnostné, pracovné a environmentálne normy.

Podpredseda zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti uviedol: „Otvorenosť a hospodárska súťaž vo verejných súťažiach pomáhajú získať vyššiu hodnotu za peniaze daňových poplatníkov a verejné služby vysokej kvality. Verejní obstarávatelia musia byť pri prijímaní rozhodnutí informovaní, musia prednostne sledovať najlepší záujem občanov EÚ a využívať pritom všetky dostupné nástroje na dodržiavanie našich európskych noriem. Pomyselnou druhou stranou mince našej otvorenosti musí byť možnosť podnikov EÚ recipročne sa uchádzať o verejné zákazky v krajinách mimo EÚ.“

Komisárka zodpovedná za vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska doplnila: „Pre všetkých uchádzačov – či európskych alebo zahraničných – musia platiť rovnaké pravidlá. Verejní obstarávatelia môžu využiť flexibilitu právneho rámca na stanovenie a presadzovanie vysokých sociálnych, environmentálnych a iných noriem kvality pre všetkých uchádzačov bez ohľadu na ich pôvod. Tak sa medzi nimi vytvorí rovnováha.“

Toto usmernenie pomáha verejným obstarávateľom aj v tom, aby dokázali efektívne skúmať ponuky, odhaľovať ponuky s potenciálne neobvykle nízkou cenou a nachystať svoje obstarávania tak, aby v nich vybrali možnosť, ktorá bude najinovatívnejšia, sociálne najvýhodnejšia či najekologickejšia. Zameriava sa na tieto oblasti:

  • Prístup zahraničných uchádzačov: Pravidlá EÚ vo všeobecnosti nerozlišujú medzi spoločnosťami z EÚ a z tretích krajín. V usmernení sa však objasňuje, že zaručený prístup na trh verejného obstarávania v EÚ majú len spoločnosti z tretích krajín, s ktorými EÚ podpísala záväzné medzinárodné alebo dvojstranné dohody o voľnom obchode vzťahujúce sa na verejné obstarávanie. Iné spoločnosti z tretích krajín na trhy verejného obstarávania v EÚ zabezpečený prístup nemajú a môžu byť z obstarávaní vylúčené. V usmernení sa ďalej potvrdzuje, že členské štáty majú naďalej možnosť obmedziť prístup na svoje trhy v oblastiach obrany a bezpečnosti.
  • Odmietnutie ponúk s neobvykle nízkou cenou: Komisia verejným obstarávateľom pripomína, že v súlade s pravidlami EÚ majú možnosti zamietnuť ponuky, ktorých cena sa javí ako neopodstatnene nízka. Usmernenie obsahuje kontrolný zoznam otázok, ktoré môžu obstarávatelia položiť uchádzačovi, aby im vysvetlil nízku cenu.
  • Verejné obstarávanie založené na kvalite: Pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania nabádajú verejné orgány, aby ich obstarávania boli strategické a aby stredobodom ich postupov verejného obstarávania bola inovácia, sociálna zodpovednosť a udržateľnosť. Takto sa dá predísť zadávaniu zákaziek len na základe najnižšej ceny. Usmernenie obsahuje konkrétne príklady takéhoto strategického obstarávania a vysvetľuje sa v ňom, ako pri postupe verejného obstarávania stanoviť a presadzovať sociálne, environmentálne a pracovné normy. Tieto pravidlá platia pre všetky verejné obstarávania bez ohľadu na to, či ponuky predkladajú podniky usadené v EÚ alebo nie.
  • Praktická pomoc Komisie: V usmernení sa pripomína aj to, že verejné orgány môžu Komisiu požiadať, aby pred prijatím dôležitých krokov, napríklad pred vyhlásením výzvy na predkladanie ponúk v rámci hlavného projektu alebo podpísaním medzinárodnej dohody, posúdila zlučiteľnosť projektu s pravidlami verejného obstarávania EÚ (tzv. mechanizmus „posudzovania ex ante“). Môže ísť napríklad o poradenstvo súvisiace s neobvykle nízkou cenou alebo o posúdenie formy verejného obstarávania na základe kvality.
Viac..  Brexit sa blíži. Čo bude so Slovákmi žijúcimi v Anglicku?

Súvislosti

Pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania pomáhajú získať vyššiu hodnotu za peniaze daňových poplatníkov tým, že zabezpečujú, aby sa verejné zákazky zadávali transparentnými, nediskriminačnými a súťaživými postupmi verejného obstarávania. V roku 2014 boli zjednodušené ešte viac, vďaka čomu majú verejné orgány právomoc využívať pri nákupe tovaru a služieb verejné obstarávanie na dosiahnutie environmentálnych, spoločenských alebo inovačných cieľov. Jednotný trh pre verejné obstarávanie v súčasnosti predstavuje významnú časť hospodárstva EÚ, pričom jeho hodnota sa odhaduje na 2 bilióny ročne alebo zhruba 14 % HDP EÚ.

V marci 2019 prijali Komisia a vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci spoločné oznámenie, v ktorom stanovili novú „strategickú víziu vzťahov medzi EÚ a Čínou“ a pomenovali potrebu vyváženejších a recipročných hospodárskych vzťahov medzi oboma partnermi. Komisia v tejto súvislosti navrhla balík opatrení na odstránenie prekážok, ktoré stoja v ceste rovnakým podmienkam pre spoločnosti z EÚ a z krajín mimo EÚ na trhu verejného obstarávania v Únii.

Ako sa uvádza v tomto oznámení, Komisia skúma aj to, ako by EÚ mohla primerane riešiť rušivé vplyvy štátneho vlastníctva a štátneho financovania zahraničných spoločností na vnútorný trh EÚ. Komisia napokon opätovne vyzýva Európsky parlament a členské štáty, aby do konca roku 2019 prijali nástroj medzinárodného obstarávania s cieľom podporiť reciprocitu a sprístupniť verejné obstarávanie spoločnostiam EÚ v tretích krajinách.

Toto usmernenie vychádza z oznámenia „Za fungujúce a prínosné verejné obstarávanie v Európe“ , ktorým sa vytvorilo široké partnerstvo s členskými štátmi s cieľom zvýšiť účinnosť verejného obstarávania. Poznanie a využívanie príležitostí a flexibility rámca EÚ pre verejné obstarávanie prispieva k posilneniu jednotného trhu a vytvoreniu rovnakých podmienok pre všetkých aktérov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

radioaktivita

Komisia si splnila povinnosti týkajúce sa jadrovej bezpečnosti, tvrdia audítori EÚ

Zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť spravidla nesú členské štáty EÚ používajúce jadrovú energiu, no Európska komisia …