kodex
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Neetické správanie členov a zamestnancov európskych inštitúcií znižuje dôveru v EÚ, varujú audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov Európsky parlament, Rada a Komisia zaviedli celkovo primerané etické rámce. Audítori však identifikovali aj určité oblasti, v ktorých je možné zlepšiť a zosúladiť rozsah, konkrétnosť, zrozumiteľnosť a mieru usmernenia, a našli aj príklady osvedčených postupov. Audítori tiež hovoria, že je potrebné posilniť informovanosť zamestnancov i to, ako vnímajú etický rámec a súvisiacu kultúru.

Účelom etických rámcov je pomôcť zabezpečiť, aby sa predišlo neetickému správaniu a aby sa zistilo a náležite vyriešilo. V inštitúciách EÚ sa etické ustanovenia vzťahujú na zamestnancov i na zvolených či vymenovaných členov, ako sú poslanci Európskeho parlamentu alebo členovia Komisie. Zahŕňajú politiky týkajúce sa darov a pohostenia, externých aktivít alebo úloh, konfliktov záujmov, aktivít po ukončení zamestnania alebo uplynutí mandátu v inštitúcii EÚ, obťažovania a oznamovania protispoločenskej činnosti (whistleblowing).

Audítori posudzovali, či boli etické rámce Európskeho parlamentu, Rady a Komisie náležite vymedzené. Konkrétne preskúmali právne etické požiadavky a postupy na ich presadzovanie. Zrealizovali aj zisťovanie, prostredníctvom ktorého posudzovali informovanosť zamestnancov. V tejto fáze však neanalyzovali spôsob uplatňovania etických rámcov.

„Akékoľvek neetické správanie členov alebo zamestnancov inštitúcií EÚ – i keď len zdanlivé – priťahuje veľkú pozornosť verejnosti a znižuje dôveru v EÚ,“ uviedol Mihails Kozlovs, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Náš audit pomôže inštitúciám EÚ ďalej zlepšovať ich etické rámce a znížiť riziko neetického správania na minimum.“

Audítori uznali, že zásadné prvky boli zahrnuté do etických rámcov vo všetkých troch inštitúciách. Inštitúcie stanovili politiky, ktoré spĺňajú hlavné požiadavky, a na presadzovanie etických rámcov majú zavedené náležité vyšetrovacie a sankčné mechanizmy.

Audítori však zároveň našli aj oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť zlepšenie. Upozorňujú napríklad, že postupy na overenie vyhlásení zamestnancov a členov nie sú formálne stanovené. Okrem toho etický rámec upravujúci konflikty záujmov je z veľkej časti založený na vlastných vyhláseniach a nie sú k nemu stanovené primerané usmernenia a štandardné postupy na overenie správnosti, spoľahlivosti a úplnosti týchto vyhlásení.

Viac..  Europoslanec Vladimír Bilčík: Rozposielanie listov nebude Robertovi Ficovi nič platné

Audítori ďalej našli oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť lepšie zosúladenie a vo väčšej miere šíriť osvedčené postupy. Napríklad strop pre hodnotu darov, ktoré môžu zamestnanci prijať bez toho, aby museli vopred získať povolenie, sa v jednotlivých inštitúciách EÚ líši, aj keď sa na zamestnancov týchto inštitúcií vzťahujú rovnaké zamestnanecké pravidlá. Rada navyše stále nemá spoločný etický rámec upravujúci prácu zástupcov členských štátov.

A audítori napokon uskutočnili aj zisťovanie s cieľom získať informácie o povedomí zamestnancov EÚ o etickej kultúre. Výsledky sú nejednoznačné, pokiaľ ide o ich informovanosť a povedomie o etických otázkach. Väčšina zamestnancov sa domnieva, že by rozoznala neetické správanie, keby sa s ním stretla, aj keď len menšia časť zamestnancov absolvovala školenie o etike. Zo zisťovania však tiež vyplynulo, že niektorí zamestnanci sa zdráhajú oznamovať neetické správanie.

Na lepšie riešenie zistených problémov audítori predložili niekoľko odporúčaní. Inštitúcie EÚ by konkrétne mali:

  • ďalej zlepšovať svoje etické rámce,
  • spolupracovať na zosúladení prvkov svojich etických rámcov a zvýšiť úsilie o šírenie
    osvedčených postupov,
  • zlepšiť informovanosť zamestnancov i to, ako vnímajú etický rámec a súvisiacu kultúru.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …