Dombrovskis, Oettinger
Eurokomisári Valdis Dombrovskis, Günther Oettinger. PHOTO: © European Union.

Nový rámec EÚ by mal zabezpečiť silnejšiu a prosperujúcejšiu Európu


Európska komisia dnes navrhuje rámec pre riadenie rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť, ktorý vychádza z vízie stanovenej v správe piatich predsedov z júna 2015, oznámenia Komisie o prehĺbení hospodárskej a menovej únie z 12. júna 2019 a pokynov zo samitu eurozóny z 21. júna 2019. Tento nástroj pomôže členským štátom eurozóny a ďalším zúčastneným členským štátom posilniť odolnosť ich hospodárstiev a eurozóny prostredníctvom podpory cielených reforiem a investícií.

Euroskupina už vymedzila hlavné prvky rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť. Komisia dnes predkladá návrh na organizáciu riadenia nástroja. Súčasťou tohto návrhu je rámec pre stanovenie strategických smerov reforiem a investícií, ktoré majú byť v rámci nového rozpočtového nástroja podporené v súlade s celkovým rámcom pre koordináciu hospodárskych politík EÚ (európsky semester) a ďalšími politickými nástrojmi EÚ.

Valdis Dombrovskis, podpredseda pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Posilňovanie európskej hospodárskej a menovej únie je ústredným prvkom mojej práce v rámci tejto Komisie. Dnes sa snažíme zabezpečiť, aby mali spoluzákonodarcovia EÚ k dispozícii všetky prvky nevyhnutné pre úspešné a včasné prijatie dohody o rozpočtovom nástroji pre konvergenciu a konkurencieschopnosť. Podpora koherentných reforiem a investičných balíkov pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť a posilniť odolnosť a konvergenciu, čo v konečnom dôsledku povedie k silnejšej a prosperujúcejšej Európe.“

Komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger v tejto súvislosti uviedol: „Rozpočet EÚ bude v budúcnosti poskytovať finančnú podporu na kombinované štrukturálne reformy a investície navrhnuté členskými štátmi eurozóny. To zvýši účinnosť výdavkov EÚ a podporí konvergenciu a konkurencieschopnosť v eurozóne. Naším dnešným návrhom sa zavádza spôsob riadenia tohto nového nástroja, čo predstavuje pre eurozónu významnú inováciu.“

Podľa dnešného návrhu stanoví Rada každý rok po prerokovaní v Euroskupine strategické smery týkajúce sa reformných a investičných priorít eurozóny ako celku. Následne prijme Rada odporúčanie, ktoré bude obsahovať usmernenia pre jednotlivé členské štáty eurozóny týkajúce sa reforiem a investícií, ktoré sa majú v rámci nástroja podporiť.

Oba tieto kroky budú v plnej miere začlenené do krokov a usmernení stanovených v rámci európskeho semestra a budú s nimi v súlade. Uplatňovanie tohto nástroja bude prispôsobené harmonogramu európskeho semestra. Nástroj sa bude tiež používať v súlade a v súčinnosti s ostatnými politikami pre investície, ako sú fondy politiky súdržnosti EÚ, Nástroj na prepájanie Európy a InvestEU.

Členské štáty mimo eurozóny, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme výmenných kurzov II, sa do rozpočtového nástroja budú môcť zapojiť dobrovoľne. Na tento účel by sa mali vypracovať vhodné opatrenia, ktoré budú v súlade s dnešným návrhom.

Viac..  Zmeny v eurofondoch umožnia navýšiť príspevky v schválených projektoch financovaných zo zdrojov EÚ

Nový rámec umožní členským štátom eurozóny najmä: 

i) stanoviť strategické smery reforiem a investičných priorít v eurozóne (ako súčasť odporúčania pre eurozónu);

ii) poskytnúť usmernenia pre jednotlivé krajiny týkajúce sa reformných a investičných cieľov, ktoré budú prijaté súbežne s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny;

iii) získať informácie od Komisie o tom, ako sa členské štáty eurozóny riadili predchádzajúcimi strategickými smermi.

Rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť bude vytvorený v rámci návrhu programu na podporu reforiem. Má byť súčasťou rozpočtu Únie a jeho veľkosť sa stanoví na základe rokovaní o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027.

Súvislosti:

Rokovania o rozpočtovom nástroji pre konvergenciu a konkurencieschopnosť pre eurozónu vychádzajú z návrhu Komisie na program na podporu reforiem z mája 2018. Tento nástroj bude začlenený do rozpočtu EÚ a budú z neho podporované cielené balíky reforiem a investícií členských štátov eurozóny.

Na samite eurozóny 14. decembra 2018 hlavy štátov alebo predsedovia vlád poverili Euroskupinu, aby sa zaoberala koncepciou, podmienkami využívania a načasovaním rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť pre eurozónu. Tento nástroj má byť súčasťou rozpočtu Únie a v prípade potreby bude zriadený zmenou legislatívneho návrhu Komisie na program na podporu reforiem. Zo samitu eurozóny takisto vyplynulo, že by uvedený nástroj mal podliehať kritériám a strategickým usmerneniam, ktoré stanovia členské štáty eurozóny.

Podľa hlavných prvkov dohodnutých Euroskupinou v rámci súboru podmienok, ktoré boli schválené na júnovom samite eurozóny, bude cieľom rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť podporovať kombinované štrukturálne reformy a investície v členských štátoch eurozóny, a posilniť tak potenciálny rast a zvýšiť odolnosť a adaptačnú kapacitu hospodárstiev eurozóny. Nástroj doplní existujúce fondy EÚ.

Ako sa uvádza v súbore podmienok, členské štáty eurozóny na dobrovoľnom základe predložia riadne odôvodnené a koherentné návrhy reformných a investičných balíkov, ktoré Komisia posúdi na základe transparentných kritérií. Finančná podpora by bola poskytovaná v splátkach a podmienená dosahovaním dohodnutých čiastkových cieľov. Stretnutie členských štátov eurozóny v rámci Rady, Euroskupiny a samitu eurozóny by poskytlo strategické smery a usmernenia v rámci odporúčania Rady k hospodárskej politike eurozóny.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …