Dombrovskis
Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Komisia: Naša doterajšia politika rovnocennosti sa ukázala ako účinná

Európska komisia vyhodnocuje svoj celkový prístup k rovnocennosti v oblasti finančných služieb. Rovnocennosť s režimom EÚ sa v posledných rokoch stala významným nástrojom, ktorý podporuje integráciu globálnych finančných trhov a spoluprácu s orgánmi tretích krajín. EÚ posudzuje celkový politický kontext a to, do akej miery regulačné režimy danej tretej krajiny vedú k rovnakým výsledkom ako jej vlastné pravidlá.

Kladné rozhodnutie o rovnocennosti je jednostranným opatrením Komisie, ktoré umožňuje orgánom EÚ spoľahnúť sa na pravidlá a dohľad tretích krajín. Účastníkom trhu z tretích krajín pôsobiacim v EÚ potom stačí, aby dodržiavali len jeden súbor pravidiel. V oznámení sa takisto uvádza, ako nedávna aktualizácia právnych predpisov EÚ zabezpečí ešte väčšiu účinnosť jednotného súboru pravidiel EÚ, dohľadu a monitorovania a zároveň podporí cezhraničný obchod na svetových trhoch. Komisia doteraz prijala viac ako 280 rozhodnutí o rovnocennosti, ktoré sa týkali viac ako 30 krajín. 

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: Rovnocennosť je jedným z našich hlavných nástrojov spolupráce s tretími krajinami v oblasti finančných služieb.Je prínosom pre obe strany, keďže nám umožňuje intenzívnu spoluprácu s našimi partnermi a otvára naše trhy účastníkom trhu z krajín mimo EÚ a naopak. Naša doterajšia politika rovnocennosti sa ukázala ako účinná. Teraz sme zaviedli ešte lepšie pravidlá na dosiahnutie našich cieľov, ktorými sú zachovanie finančnej stability a podpora medzinárodnej integrácie finančných trhov EÚ.

V oznámení Komisia predstavuje komplexný prístup EÚ a nedávne legislatívne zlepšenia procesu udeľovania rovnocennosti režimom krajín mimo EÚ. Takisto sa v ňom opisuje, ako Komisia a európske orgány dohľadu po prijatí rozhodnutí o rovnocennosti monitorujú situáciu v týchto krajinách s cieľom zabezpečiť, aby tieto krajiny naďalej plnili ciele EÚ, a s cieľom zachovať finančnú stabilitu, ochranu investorov, integritu trhu a rovnaké podmienky v EÚ. 

Oznámenie Komisie obsahuje aj prehľad toho, ako nedávne legislatívne zmeny EÚ posilnili rámec rovnocennosti, a to z hľadiska počiatočných posúdení aj monitorovania ex post, najmä vďaka významnejšej úlohe európskych orgánov dohľadu. Tieto nedávne legislatívne zmeny, napríklad v novelizovaných nariadeniach o európskych orgánoch dohľadu, posilňujú úlohy týchto orgánov pri monitorovaní rovnocenných tretích krajín.

Nedávne rozhodnutia o rovnocennosti 

V súlade so svojimi záväzkami podporovať transparentnosť voči zainteresovaným stranám Komisia súčasne s uverejnením tohto oznámenia predstavuje svoje nedávne rozhodnutia o rovnocennosti s predpismi EÚ. 

Komisia prijala rozhodnutia o rovnocennosti pre finančné referenčné hodnoty spravované v Austrálii a Singapure. V týchto rozhodnutiach sa uznáva, že správcovia určitých úrokových sadzieb a devízových referenčných hodnôt v Austrálii a Singapure podliehajú právne záväzným požiadavkám, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami EÚ stanovenými podľa nariadenia (EÚ) 2016/1011 (nariadenie o referenčných hodnotách). 

Nezávisle od toho Komisia predĺžila existujúce rozhodnutia o rovnocennosti v oblasti ratingových agentúr v prípade Hongkongu, Japonska, Mexika a Spojených štátov. Komisia zároveň po prvýkrát zrušila existujúce rozhodnutia v prípade Argentíny, Austrálie, Brazílie, Kanady a Singapuru, keďže tieto jurisdikcie už nedokázali plniť normy stanovené nariadením EÚ o ratingových agentúrach po tom, ako bolo v roku 2013 zmenené. Po rokovaniach s Komisiou sa tieto krajiny rozhodli nezaviesť potrebné legislatívne úpravy vzhľadom na obmedzený rozsah činnosti, ktorej by sa týkali.

Súvislosti

Vo februári 2017 uverejnili útvary Komisie pracovný dokument, ktorý obsahoval prvé komplexné posúdenie rovnocennosti v oblasti finančných služieb. Uvedený dokument opisoval prístup Komisie k hodnoteniu rámcov tretích krajín a vytýčil hlavné ciele, ktoré Komisia sleduje.

Rozhodnutia o rovnocennosti umožňujú Komisii uznať, že finančný regulačný režim alebo režim dohľadu určitých krajín mimo EÚ je rovnocenný so zodpovedajúcim rámcom EÚ. Komisia môže vyhlásiť tretiu krajinu za rovnocennú vtedy, ak regulačný rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny zaručuje rovnocenné výsledky ako príslušný rámec EÚ. Rovnocennosť je regulačný nástroj, zvyčajne vykonávací akt, ktorého cieľom je zabezpečiť účastníkom trhu prudenciálne prínosy a zachovať finančnú stabilitu EÚ, integritu trhu, ochranu investorov a rovnaké podmienky na jednotnom trhu EÚ. 

Rozhodovaniu o rovnocennosti predchádza dôkladné posúdenie Komisie, ktoré vychádza z dialógu s dotknutými orgánmi tretej krajiny a na ktorom sa v prípade potreby zúčastňujú európske orgány dohľadu. Posúdenie sa zakladá na zásadách proporcionality a zohľadňuje príslušné riziká. To znamená, že ak má tretia krajina veľký vplyv na trhy EÚ, Komisia bude jej rámec skúmať podrobnejšie a bude očakávať prísnejšie ochranné opatrenia voči rizikám.

Právne predpisy EÚ v oblasti finančných služieb zahŕňajú približne 40 oblastí pre rozhodnutia o rovnocennosti.

Viac..  Rada ministrov EÚ: Minister vnútra Mikulec v Bruseli rokoval o aktuálnych témach

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices