EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ vyzýva všetky štáty, aby v plnej miere dodržiavali svoje záväzky v oblasti ľudských práv

Rada prijala tieto závery o revidovaných usmerneniach politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúcich sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania:

„1. Rada víta usmernenia politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania a schvaľuje revidované usmernenia. Rada je naďalej vážne znepokojená rozsiahlym používaním mučenia a iného zlého zaobchádzania na celom svete.

2. Rada pripomína, že mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie je v medzinárodnom práve absolútne zakázané. Boj proti mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu je zakotvený v právnom a politickom rámci EÚ a EÚ bude naďalej odmietať každý pokus o obmedzenie tohto absolútneho zákazu. EÚ a jej členské štáty v tejto súvislosti opätovne potvrdzujú, že sú v plnej miere odhodlané bojovať proti mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu na celom svete v súlade s príslušnými medzinárodnými a regionálnymi zmluvami a normami týkajúcimi sa ľudských práv, a to aj pokiaľ ide o výkon spravodlivosti a vedenie ozbrojených konfliktov.

3. EÚ bude naďalej dôrazne odmietať a odsudzovať používanie mučenia a iného zlého zaobchádzania zo strany štátnych a neštátnych subjektov bez ohľadu na miesto, kde k nemu dochádza, ako aj na jeho formu, pričom využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Rada uznáva význam komplexného prístupu k odstráneniu mučenia, ktorý zahŕňa všetky základné prvky: zákaz, prevenciu, zodpovednosť a nápravu pre obete.

Rada v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pre predchádzanie mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu sú dôležité procesné záruky, a to najmä počas prvých hodín zaistenia.

4. EÚ vyzýva všetky štáty, aby v plnej miere dodržiavali svoje záväzky v oblasti ľudských práv podľa medzinárodného práva, a to aj pokiaľ ide o boj proti terorizmu, migráciu, obchodovanie s ľuďmi a iné situácie krízového riadenia, a aby osobitnú pozornosť venovali osobám v najzraniteľnejších situáciách. EÚ tiež zdôrazňuje význam začlenenia záruk proti mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu do všetkých opatrení a politík.

Viac..  Lexmann: Pre Arménov v Náhornom Karabachu potrebujeme mierovú misiu aj posilnenie humanitárnej pomoci

5. Pre odstránenie mučenia je rozhodujúce zapojenie všetkých kľúčových zainteresovaných strán a prijatie spoločných opatrení. Rada zdôrazňuje význam ďalšieho posilňovania spolupráce s mechanizmami OSN a regionálnymi orgánmi, ako aj s ďalšími príslušnými subjektmi, akým je napríklad Medzinárodný trestný súd. Rada uznáva, že v boji proti mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu zohrávajú rovnako kľúčovú úlohu národné inštitúcie pre ľudské práva a nezávislé národné preventívne mechanizmy, ako aj organizácie občianskej spoločnosti a obhajcovia ľudských práv.

6. Rada s uznaním berie na vedomie pokrok, ktorý dosiahla globálna Aliancia za obchod bez mučenia, v ktorej sa spája regionálne úsilie viac ako 60 krajín o ukončenie obchodu s tovarom používaným vo svete na mučenie a vykonávanie trestu smrti. Rada víta rezolúciu Valného zhromaždenia OSN o obchode bez mučenia a dôrazne podporuje úsilie o vytvorenie spoločných medzinárodných noriem v tejto oblasti. Víta tiež prebiehajúcu prácu na revízii Istanbulského protokolu o účinnom vyšetrovaní a dokumentácii mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

7. Revidované usmernenia poskytujú inštitúciám EÚ a členským štátom praktické usmernenia, a to aj pokiaľ ide o širokú škálu nástrojov, ktoré možno použiť pri ich zapojení do spolupráce s tretími krajinami a na viacstranných fórach zaoberajúcich sa ľudskými právami, s cieľom podporiť prebiehajúce úsilie o odstránenie mučenia a iného zlého zaobchádzania na celom svete. Pracovná skupina Rady pre ľudské práva (COHOM) bude dohliadať na ich vykonávanie, v prípade potreby v úzkej spolupráci s inými pracovnými skupinami Rady.“

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …

Consent choices