plasty
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Viac ako 100 subjektov z verejného a súkromného sektora sa zaviaže zvýšiť objem recyklovaných plastov

Viac ako 100 subjektov z verejného a súkromného sektora zastupujúcich celý hodnotový reťazec plastov podpíše vyhlásenie Aliancie pre plasty v obehovom hospodárstve, ktorým sa majú podporiť dobrovoľné kroky na zabezpečenie dobre fungujúceho trhu EÚ s recyklovanými plastmi.

Vo vyhlásení sa objasňuje, ako aliancia do roku 2025 dosiahne cieľ zvýšenia objemu recyklovaných plastov, ktoré sa v Európe každý rok použijú na výrobu nových výrobkov, na 10 miliónov ton. Tento cieľ stanovila Európska komisia vo svojej Stratégii pre plasty z roku 2018 v snahe zvýšiť mieru recyklovania plastov v Európe.

Prvý podpredseda Komisie zodpovedný za udržateľný rozvoj Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Vítam záväzky, ktoré výrobné odvetvie prijalo v súvislosti so zmenou spôsobu výroby a používania plastov. Vďaka efektívnej recyklácii plastov vyčistíme našu planétu a nahradením fosílnych palív vo výrobnom cykle plastovým odpadom prispejeme k boju proti zmene klímy.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska doplnila: „Máme príležitosť dosiahnuť, aby sa naše výrobné odvetvie stalo svetovou jednotkou v oblasti recyklovaných plastov. V záujme ochrany životného prostredia, vytvárania nových pracovných miest v tomto sektore a zachovania konkurencieschopnosti by sme ju mali naplno využiť.“

Vo vyhlásení sa malé a stredné podniky, veľké korporácie, záujmové združenia, normalizačné a výskumné organizácie, ako aj orgány miestnej samosprávy a verejnej správy zaväzujú dosiahnuť cieľ 10 miliónov ton a vyzývajú na prechod k nulovému množstvu plastového odpadu v prírode a nulovému skládkovaniu. Popritom sa vo vyhlásení stanovujú konkrétne opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, ako napríklad:

  • zlepšiť dizajn plastových výrobkov tak, aby sa zvýšila ich recyklovateľnosť a zväčšil podiel recyklovaných plastov, ktoré obsahujú,
  • identifikovať nevyužitý potenciál, pokiaľ ide o rozsiahlejší zber plastového odpadu, jeho triedenie a recykláciu v celej EÚ, ako aj medzery v investíciách,
  • vypracovať program výskumu a vývoja v oblasti obehového využívania plastov,
  • zaviesť transparentný a spoľahlivý monitorovací systém na sledovanie všetkých tokov plastového odpadu v EÚ.

Ďalšie kroky

Vyhlásenie aliancie zostane na webovom sídle Komisie prístupné pre ďalšie subjekty, ktoré by ho v budúcnosti chceli podpísať, predovšetkým pre orgány verejnej správy z celej Európy.

Záujmovým združeniam a podnikom sa zároveň adresuje výzva, aby predložili dobrovoľné záväzky týkajúce sa intenzívnejšieho využívania alebo výroby recyklovaných plastov, ak tak ešte neurobili. Ďalšie informácie možno v prípade záujmu získať TU.

Viac..  Europoslanci odklepli novelu, ktorá urýchli udeľovanie povolení na výrobu zelených energií

Súvislosti

Potenciál recyklácie plastového odpadu je v porovnaní s inými materiálmi ako papier, sklo alebo kovy v EÚ ešte stále značne nevyužitý. Do recyklačných zariadení putuje len menej ako tretina z viac ako 27 miliónov ton plastového odpadu, ktoré sa v Európe každý rok zozbierajú. V dôsledku tohto sa v roku 2016 predalo v Európe menej ako 4 milióny ton recyklovaných plastov, čo predstavuje sotva 8 % trhu s plastmi v EÚ. Potvrdením cieľa 10 miliónov ton recyklovaných plastov, ktoré by sa mali v Európskej únii predávať do roku 2025, sa Aliancia pre plasty v obehovom hospodárstve zaviazala prispieť k nárastu trhu EÚ s takýmito plastmi o viac ako 150 %.

Európska komisia oznámila založenie Aliancie pre plasty v obehovom hospodárstve 11. decembra 2018. Založeniu predchádzalo predbežné zhodnotenie dobrovoľných záväzkov, ktoré v súvislosti so zvýšením objemu recyklovaných plastov prijalo výrobné odvetvie. Vyplynulo z neho, že záväzky dodávateľov recyklovaných plastov postačujú na dosiahnutie a dokonca až presiahnutie cieľa EÚ zvýšiť do roku 2025 objem recyklovaných plastov používaných v Európe na 10 miliónov ton. Záväzky od používateľov recyklovaných plastov (ako sú spracovatelia a výrobcovia plastov) však neboli dostatočné, a preto bolo potrebné prijať opatrenia na preklenutie rozdielov medzi ponukou a dopytom.

Prvé stretnutie Aliancie pre plasty v obehovom hospodárstve sa konalo 5. februára 2019 počas Dní európskeho priemyslu. Účastníci stretnutia sa dohodli na vzájomnej spolupráci v rámci hodnotových reťazcov v oblasti plastov, aby zaistili, že do roku 2025 sa bude vo výrobkoch v rámci EÚ využívať 10 miliónov ton recyklovaných plastov. Za priority spolupráce označili týchto päť oblastí:

  1. zber a triedenie plastového odpadu;
  2. dizajn výrobkov v záujme recyklácie;
  3. obsah recyklovaných plastov vo výrobkoch;
  4. výskum/vývoj a investície vrátane chemickej recyklácie a
  5. monitorovanie recyklovaných plastov v EÚ.

Pracovné skupiny vytvorené počas prvého stretnutia začali pracovať na konkrétnych riešeniach a v priebehu jari 2019 vypracovali návrh podpísaného vyhlásenia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices