londyn
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Pomoc osobám, ktoré môžu prísť o zamestnanie v prípade tvrdého brexitu. EÚ prijala krízové opatrenia

Európska únia prijíma opatrenia na pomoc pracovníkom a samostatne zárobkovo činným osobám v EÚ-27, ktorých pracovné miesta a živnosti môžu byť ovplyvnené v dôsledku brexitu bez dohody.

Veľvyslanci členských štátov vo Výbore stálych predstaviteľov Rady (Coreper) schválili znenie návrhu nariadenia, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Cieľom návrhu je podporiť prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré ukončili živnosť, a to v dôsledku hospodárskych narušení spôsobených vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody.

Coreper tiež potvrdil, že ak Európsky parlament bude súhlasiť s použitím naliehavého postupu a schváli návrh Komisie bez pozmeňujúcich návrhov, Rada schváli pozíciu Európskeho parlamentu, čo povedie k prijatiu nariadenia, ktoré navrhla Komisia.

“Týmito opatreniami sa zabezpečí, aby nikto, kto príde o prácu v dôsledku tvrdého brexitu, nezostal nepovšimnutý. Solidarita je základnou hodnotou EÚ a musíme zabezpečiť, aby sa v prípade závažného hospodárskeho narušenia na nikoho nezabudlo,” uviedol Timo Harakka, fínsky minister práce.

Návrhom nariadenia sa rozširuje kritérium globalizácie na mobilizáciu EGF. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody sa nariadením dopĺňa k iným závažným dôvodom prepúšťania, ako je premiestňovanie pracovných miest, výrazný nárast dovozu do Únie alebo prudký pokles podielu Únie na trhu v konkrétnom odvetví.

Viac..  Dopad rozhodnutí prijímaných na úrovni EÚ na samosprávy je enormný, tvrdí župan BSK Droba

Nariadenie sa bude uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, keď sa zmluvy prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo, ak nedôjde k dohode o vystúpení. Ak sa však pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva podarí dospieť k dohode, nebude sa uplatňovať.

Kontext

EGF bol pôvodne zriadený v roku 2006 na obdobie rokov 2007 – 2013 s cieľom podporovať pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien súvisiacich s globalizáciou. Na obdobie rokov 2014 – 2020 sa rozsah pôsobnosti fondu rozšíril tak, aby zahŕňal pracovné miesta zrušené v dôsledku akejkoľvek novej svetovej finančnej a hospodárskej krízy. V máji 2018 Komisia uverejnila návrh na pokračovanie EGF po roku 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …