Tibor Navracsics
Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. PHOTO: © European Union.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019 poukazuje na potrebu zatraktívnenia učiteľského povolania

Európska komisia pri príležitosti druhého európskeho samitu o vzdelávaní uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019, v ktorom analyzuje vývoj vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a jej členských štátoch. Z monitora 2019 vyplýva, že sa dosiahol ďalší pokrok pri plnení dôležitých cieľov EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zároveň však poukazuje na potrebu väčšej podpory pre učiteľov a zatraktívnenia učiteľského povolania.

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport v tejto súvislosti uviedol: „Ak chceme vybudovať odolnú, súdržnú a spravodlivú Európu, musíme investovať do vzdelávania. To predovšetkým znamená investovať do učiteľov – poskytnúť im nástroje a zaistiť uznanie, ktoré si zaslúžia. Úspech každej reformy vzdelávania závisí od učiteľov – a práve preto je pre vybudovanie skutočného európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 nevyhnutne potrebné lepšie napĺňať ich potreby. Som hrdý na to, čo sme v spolupráci s členskými štátmi za posledné roky dosiahli, stále však pred nami zostáva množstvo práce. Monitor vzdelávania a odbornej prípravy bude zohrávať významnú úlohu pri podpore ďalšej reformy našich vzdelávacích systémov a pomôže nám zabezpečiť, aby každý mohol svoje danosti čo najlepšie využiť.“

Komisia poskytuje členským štátom podporu pri zlepšovaní systémov vzdelávania. Robí tak prostredníctvom spolupráce v oblasti politík, referenčného porovnávania a financovania programov, ako je napr. program Erasmus+. Neoddeliteľnou súčasťou tejto činnosti je aj monitor – hlavná publikácia o vzdelávaní, ktorú EÚ každoročne vydáva. Predstavuje množstvo politík a prispieva k rozvíjaniu dialógu, čím pomáha členským štátom navzájom sa porovnávať a zlepšovať ich vzdelávacie systémy.

Tohtoročné ôsme vydanie monitoru sa zameriava na učiteľov. Uvádzajú sa v ňom a analyzujú zistenia z rozsiahleho prieskumu medzi učiteľmi, ktorý uskutočnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Posledný medzinárodný prieskum učiteľov a vzdelávania poukázal na potrebu odbornej prípravy učiteľov, vďaka ktorej by dokázali lepšie zvládať najnaliehavejšie úlohy, ako je používanie informačných a komunikačných technológií, vyučovanie študentov s osobitnými potrebami a výuka v multikultúrnych triedach. V monitore sa odporúča tieto otázky riešiť zabezpečením primeraného počtu učiteľov v systéme, vo všetkých predmetoch a vo vidieckych aj v mestských oblastiach. Zároveň sa v ňom zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť väčšie politické úsilie s cieľom prilákať medzi učiteľov najvhodnejších kandidátov, zabezpečiť ich náležitú prípravu a motivovať ich k tomu, aby pri tomto povolaní zostali.

Pokiaľ ide o investície do vzdelávania, z najnovších údajov v rámci monitora vyplýva, že zatiaľ čo verejné výdavky na vzdelávanie v EÚ zostali na úrovni EÚ vo všeobecnosti stabilné, členské štáty stále investujú do vzdelávania menej ako pred hospodárskou krízou v rokoch 2007 – 2008.

Viac..  Brusel spúšťa platformu Fit for Future. Mala by zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ zostali nadčasové

Podľa najnovšieho vydania monitora členské štáty už takmer dosiahli svoj cieľ znížiť počet žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku predčasne. Ich podiel sa síce v rokoch 2009 až 2018 znížil zo 14,2 % na 10,6 %, no od roku 2016 sa dosahovaný pokrok spomalil. Podiel mladých ľudí s vysokoškolským diplomom vzrástol z 32,3 % v roku 2009 na 40,7 % v roku 2018. Z monitora zároveň vyplýva, že vyšší stupeň dosiahnutého vzdelania vedie k vyššej zamestnanosti medzi novými absolventmi a značne vyššej účasti na vzdelávaní dospelých.

Podiel detí absolvujúcich vzdelávanie v ranom detstve vzrástol v rokoch 2009 až 2017 z 90,8 % na 95,4 %. Napriek tomu, že účasť na vzdelávaní v Európe stúpa, každý piaty pätnásťročný žiak stále nedokáže riešiť jednoduché úlohy z čítania, matematiky a vedy a príliš veľa detí je naďalej ohrozených chudobou v dôsledku nízkeho stupňa dosiahnutého vzdelania.

Súvislosti

Aktuálny ročník Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy vychádza po desiatich rokoch od vytvorenia rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave 2020, na ktorom sa v roku 2009 dohodli všetky členské štáty. Meria sa v ňom pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol pri plnení cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na rok 2020, čo následne slúži ako podklad pre riešenie otázok vzdelávania v každoročnom procese európskeho semestra. Pomáha tiež určiť, na čo by sa malo zamerať financovanie EÚ v rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zručností.

V monitore sa analyzujú hlavné výzvy, ktorým čelia európske vzdelávacie systémy, a predstavujú politiky, ktoré by im mohli pomôcť lepšie reagovať na potreby spoločnosti a trhu práce. Správa zahŕňa porovnanie situácie v jednotlivých krajinách, 28 podrobných správ o jednotlivých krajinách a osobitnú webovú stránku s doplňujúcimi údajmi a informáciami.

Vzdelávanie je jednou z priorít politického programu EÚ. Komisia spolu s členskými štátmi položila základy európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý sa týka zlepšenia vzdelávania, spolupráce a excelentnosti. Popritom existuje celá škála programov EÚ, ktoré pomáhajú stimulovať investície a podporovať politické priority v oblasti vzdelávania. Patrí k nim program Erasmus+, európske štrukturálne a investičné fondy vrátane iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj program Horizont 2020 a Európsky inovačný a technologický inštitút. Na podporu väčších ambícií v tejto oblasti Komisia v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ (2021 – 2027) navrhla výrazne zvýšiť finančné prostriedky pre mladých ľudí a na vzdelávanie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …