Juncker, Oettinger
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger. PHOTO: © European Union-EP.

Komisia: Európa si nemôže dovoliť oneskorenia v prípade svojho dlhodobého rozpočtu

Európska komisia pred zasadnutím Európskej rady, ktoré sa uskutoční 17. a 18. októbra, vyzýva hlavy štátov alebo predsedov vlád EÚ, aby poskytli politické usmernenia pre rokovania a dali im nový impulz s cieľom dosiahnuť do konca tohto roka dohodu o spravodlivom, vyváženom a modernom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027. Budúci viacročný finančný rámec (VFR) by mal byť schopný reagovať na súčasné a budúce výzvy, aby EÚ mohla naplniť očakávania občanov.

Európska komisia v oznámení, ktoré uverejnila, uvádza hlavné body, ktoré musia vedúci predstavitelia EÚ dôkladne zvážiť a dať im jasný smer, aby sa vytvoril priestor na urýchlené dosiahnutie dohody. Ide o tieto záležitosti:

– celková úroveň financovania zodpovedajúca potrebám spojeným so spoločnými prioritami Únie;

– moderný rozpočet so správnou rovnováhou medzi politikami a silným zameraním na pridanú hodnotu EÚ;

– transparentnejší prístup k financovaniu rozpočtu EÚ a zavedenie nových zdrojov príjmov na podporu priorít a zmiernenie záťaže, pokiaľ ide o príspevky členských štátov; ako aj

– väčšia súdržnosť politík prostredníctvom užšieho prepojenia financovania a politických priorít a posilnenia nástrojov na ochranu rozpočtu EÚ pred nedostatkami v oblasti právneho štátu.

Strategické rozhodnutia o týchto prvkoch by mali pomôcť urýchliť prebiehajúce rokovania o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ v snahe dosiahnuť dohodu do konca tohto roka. Na tomto termíne sa dohodli vedúci predstavitelia EÚ v júni.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Hlavnou myšlienkou dlhodobého rozpočtu EÚ je konať v tých oblastiach, v ktorých EÚ prináša najväčšiu pridanú hodnotu. Ide v ňom o investície do špičkového výskumu v celej Európe. O financovanie cezhraničnej infraštruktúry, podporu malých podnikov a záchrannú sieť pre našich poľnohospodárov. O možnosť pre generácie mladých Európanov vzdelávať sa v inej európskej krajine. Toto sú priority, ktoré sa odrážajú v návrhu Komisie na rozpočet pre nasledujúcich sedem rokov. Náš návrh predstavuje prezieravý, zodpovedný a pragmatický plán, ako urobiť viac s menšími výdavkami. Vyzývam Európsky parlament a naše členské štáty, aby urýchlene dospeli k dohode.“

Komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger dodal: Komisia na jar minulého roka predložila návrh o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorý každý označoval za dobrý základ pre rokovania. O 16 mesiacov neskôr práca pokročila, no čas sa kráti. Každý musí pracovať na dosiahnutí kompromisu. Mali by sme si vyhrnúť rukávy a zvládnuť aj tento posledný úsek. V čase veľkých výziev si Európa nemôže dovoliť oneskorenia v prípade svojho dlhodobého rozpočtu. Naši občania očakávajú výsledky. Je čas prevziať zodpovednosť. Je čas prijať rozhodnutie.“

V máji a júni 2018 Komisia predložila návrh na nový a moderný dlhodobý rozpočet, ktorý je úzko spätý s prioritami Únie, vrátane legislatívnych návrhov na 37 sektorových programov. Na tomto základe sa už vykonalo veľa práce v Európskom parlamente aj v Rade. Dosiahol sa pokrok, pokiaľ ide o celkový rámec a v prípade mnohých sektorových návrhov.

Treba však vynaložiť ďalšie úsilie. Keďže rokovania vstupujú do rozhodujúcej fázy, je viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby vedúci predstavitelia poskytli strategické usmernenie, aby sa nové programy mohli začať realizovať 1. januára 2021.

– Rozpočet, ktorý je schopný naplniť očakávania.

Komisia navrhla dlhodobý rozpočet vo výške 1,114 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ27. Únia 27 štátov v súčasnosti investuje 1,16 % HND EÚ27 vrátane Európskeho rozvojového fondu. Navrhovaný rozpočet je preto v porovnaní so súčasným rozpočtom nižší. Ak by sa rozpočet EÚ ďalej znížil, bolo by pre Úniu ťažké plniť priority a poskytovať potrebnú podporu poľnohospodárom, študentom, výskumným pracovníkom a státisícom ďalších prijímateľov prostriedkov z rozpočtu EÚ. Vedúci predstavitelia by sa preto mali usilovať o realistický rozpočet, ktorý naplní očakávania.

Viac..  Ekonomika Európskej únie v prvom kvartáli medziročne stúpla o 5,2 %

– Spravodlivejší prístup k financovaniu rozpočtu EÚ

V súčasnosti sú príspevky do rozpočtu EÚ hradené niektorými z najbohatších členských štátov EÚ znížené. Ide o tzv. úľavy. V dôsledku ich uplatňovania prispievajú tieto štáty vzhľadom na ich hrubý národný dôchodok na obyvateľa do rozpočtu najmenej (pozri prílohu). Odchod Spojeného kráľovstva, kvôli ktorému sa v roku 1984 systém úľav zaviedol, poskytuje príležitosť zreformovať príjmovú stranu rozpočtu EÚ a systém, ktorý sa stal neprehľadným a skresleným. Vedúci predstavitelia by mali využiť túto príležitosť a zvoliť si spravodlivejší spôsob financovania rozpočtu EÚ.

– Modernizácia príjmovej časti rozpočtu EÚ

Je to aj príležitosť pozrieť sa na nové zdroje príjmov do rozpočtu EÚ, ktoré sú užšie spojené s politickými prioritami EÚ. Možné zdroje zahŕňajú príjmy zo systému obchodovania s emisiami alebo príspevky založené na nerecyklovaných plastoch. Vedúci predstavitelia by mali využiť rastúcu dynamiku v prospech týchto nových vlastných zdrojov a dohodnúť sa na diverzifikácii zdrojov príjmov do rozpočtu EÚ.

– Modernizácia výdavkovej časti rozpočtu EÚ

Komisia vo svojom návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ navrhla novú rovnováhu medzi oblasťami politiky financovanými z rozpočtu EÚ. Hoci politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika zohrávajú aj naďalej kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti Európy, modernizujú sa v súlade s novými prioritami. Zároveň je viac finančných prostriedkov určených pre kľúčové oblasti politiky, ako sú výskum a inovácie, mobilita študentov, opatrenia v oblasti klímy, migrácia, riadenie hraníc a bezpečnosť, digitalizácia, ako aj obrana a vonkajšia činnosť Únie. Vedúci predstavitelia by mali toto úsilie podporiť s cieľom modernizovať rozpočet EÚ a zabezpečiť, aby bol zameraný na oblasti, na ktorých občanom záleží.

Súvislosti

Komisia 2. mája 2018 predložila návrh spravodlivého, vyváženého a moderného rozpočtu pre Európu na plnenie priorít, ktoré vedúci predstavitelia stanovili v roku 2016 v Bratislave a v roku 2017 v Ríme. Na tento návrh bezprostredne nadväzovali legislatívne návrhy 37 sektorových programov, ktoré tvoria súčasť budúceho dlhodobého rozpočtu.

Odvtedy Komisia úzko spolupracovala s rotujúcimi predsedníctvami Rady a Európskym parlamentom, aby sa rokovania posunuli dopredu. V súlade so závermi zo zasadnutia Európskej rady v dňoch 20. a 21. júna 2019 by sa dohoda mala dosiahnuť do konca tohto roka. Komisia je pevne presvedčená, že dodržanie tohto harmonogramu má zásadný význam pre státisíce študentov, poľnohospodárov a výskumných pracovníkov v celej Európe, ako aj pre všetkých, ktorí získavajú prostriedky z rozpočtu EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …