ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Podľa Eurobarometra si prevažná väčšina Európanov myslí, že projekty financované EÚ majú pozitívny vplyv na ich život

Komisia dnzverejnila index regionálnej konkurencieschopnosti za rok 2019 a výsledky prieskum Eurobarometra o regionálnej politike. Tieto pomôžu orgánom členských štátov, ktoré sú zodpovedné za navrhovanie budúcich programov politiky súdržnosti na rozpočtové obdobie EÚ 2021 – 2027, pri hodnotení verejnej mienky, identifikácií regionálnych aktív a lepšom zameraní investícií.

Aktuálne prebiehajú rokovania o budúcom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 a o budúcej politike súdržnosti za účasti Európskeho parlamentu a členských štátov. Súbežne s týmito rokovaniami Komisia otvorila debatu s členskými štátmi EÚ o prioritách budúcich programov politiky súdržnosti, aby investície EÚ začali prinášať výsledky na mieste určenia čo najskôr. Index konkurencieschopnosti a prieskum Eurobarometra sa premietnu do tohto procesu prípravy programov.

Komisár pre susedskú politiku, rozšírenie a regionálnu politiku Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedol: „Čím skôr budú pripravené nové programy politiky súdržnosti, tým skôr budú fondy EÚ prinášať výsledky na mieste určenia. Komisia aktívne pomáha členským štátom pri navrhovaní ich programov a dnes uverejnený index regionálnej konkurencieschopnosti a prieskum Eurobarometra poskytujú užitočný pohľad na to, kam treba smerovať investície EÚ a verejné investície.“

Index regionálnej konkurencieschopnosti za rok 2019

Index regionálnej konkurencieschopnosti, ktorý sa aktualizuje každé tri roky, umožňuje regiónom monitorovať a hodnotiť ich vývoj v priebehu času a v porovnaní s inými regiónmi.

Pomocou tohto interaktívneho webového nástroja môžu tak tvorcovia politík, ako aj občania sledovať, aké hodnotenia dosahuje ich región, pokiaľ ide o inovácie, riadenie, dopravu, digitálnu infraštruktúru, zdravie alebo ľudský kapitál. Index môže byť účinným nástrojom pri príprave nových programov, pretože pomáha regiónom identifikovať ich silné a slabé stránky a cielene zamerať verejné investície.

Prieskum Eurobarometra o informovanosti občanov a vnímaní regionálnej politiky

Rýchly prieskum Eurobarometra o informovanosti občanov a vnímaní regionálnej politiky ukazuje, že prevažná väčšina Európanov (81 %) zastáva názor, že projekty financované EÚ majú pozitívny vplyv na ich život – pokiaľ skutočne o týchto projektoch vedia (iba 40 %).

Viac..  Komisia posiela 25 štátom formálne výzvy pre nesplnenie povinnosti

Komisia zdôraznila potrebu väčšej komunikácie zo strany programových orgánov a príjemcov o projektoch financovaných z prostriedkov EÚ a vo svojom návrhu budúcej politiky súdržnosti stanovila nové požiadavky. Zahŕňa to komunikačný plán pre všetky programy, činnosti v oblasti sociálnych médií a organizovanie podujatí v súvislosti s významnými projektmi.

Podľa Eurobarometra väčšina respondentov uviedla, že EÚ by mala viac investovať do vzdelávania, zdravia alebo sociálnej infraštruktúry (91 %), životného prostredia (90 %) a mala by sa zamerať na regióny s vysokou mierou nezamestnanosti (69 %), na znevýhodnené mestské oblasti (54 %) a odľahlé a horské oblasti (52 %).

Tieto výsledky prieskumu sú v súlade s politickými prioritami, ktoré Komisia navrhla pre budúcu politiku súdržnosti a odrážajú pohľad na priority občanov na úrovni jednotlivých krajín; podrobné rozčlenenie odpovedí podľa jednotlivých krajín je dostupné tu.

Súvislosti

Komisia 29. mája 2018 predložila svoj návrh budúcej politiky súdržnosti a v nadväznosti na to podporuje členské štáty pri plánovaní s cieľom umožniť rýchle začatie poskytovania investícií na mieste určenia.

Komisia predovšetkým vydala komplexný balík zjednodušení, investičné usmernenia pre jednotlivé krajiny ako súčasť európskeho semestra a nástroje ako sú index regionálnej konkurencieschopnosti alebo prieskum Eurobarometra o regionálnej politike.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Prieskum: s členstvom Slovenska v EÚ súhlasí takmer sedem z desiatich Slovákov

Podľa prieskumu, ktorý zverejnilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, s členstvom Slovenska v EÚ súhlasí 67 …

Consent choices