Jourova
Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. PHOTO: © European Union.

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA: Komisia predstavila kroky na zlepšenie

Európska komisia uverejňuje svoju správu o treťom každoročnom preskúmaní fungovania štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. V správe sa potvrdzuje, že USA naďalej zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré sa na základe štítu na ochranu osobných údajov prenášajú z EÚ zapojeným spoločnostiam v USA. Od druhého preskúmania došlo k niekoľkým zlepšeniam vo fungovaní tohto rámca, ako aj k obsadeniu kľúčových orgánov a funkcií zabezpečujúcich dozor a nápravu, ako je napríklad funkcia ombudsmana pre štít na ochranu osobných údajov.

V treťom roku existencie štítu sa preskúmanie zameriavalo na skúsenosti získané pri jeho praktickom uplatňovaní a každodennom fungovaní. Do rámca EÚ a USA na ochranu osobných údajov je dnes zapojených približne 5 000 spoločností.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Skutočnosť, že do štítu na ochranu osobných údajov sa už zapojilo okolo 5 000 spoločností, svedčí o jeho úspechu. Každoročné preskúmanie je dôležitou kontrolou jeho správneho fungovania. S našimi americkými partnermi budeme ďalej rozvíjať dialóg v oblasti digitálnej diplomacie, aby sme štít posilnili, a to aj pokiaľ ide o dozor a presadzovanie, a z dlhodobého hľadiska väčšmi zosúladili naše systémy.“

Jedným zo zlepšení uvedených v správe z tretieho preskúmania je, že Ministerstvo obchodu USA zabezpečuje potrebný dozor systematickejším spôsobom, napríklad na základe mesačných kontrol určitej vzorky spoločností, ktoré sú zamerané na overenie dodržiavania zásad štítu na ochranu osobných údajov.

Zlepšili sa aj opatrenia na presadzovanie štítu, pričom Federálna obchodná komisia prijala takéto opatrenia v siedmich prípadoch.

Čoraz väčší počet fyzických osôb z EÚ využíva práva na základe štítu na ochranu osobných údajov a relevantné mechanizmy nápravy fungujú dobre.

Popri vymenovaní stáleho ombudsmana boli obsadené aj posledné dve voľné pozície členov Rady pre dohľad nad ochranou súkromia a občianskych slobôd, vďaka čomu je jej zostava po prvýkrát od roku 2016 kompletná.

Komisia však odporúča, aby sa prijali určité konkrétne kroky na zaistenie efektívnejšieho fungovania štítu v praxi. Treba napríklad väčšmi posilniť proces (opätovnej) certifikácie pre spoločnosti, ktoré sa chcú do štítu zapojiť, skrátením času potrebného na jeho absolvovanie; rozšíriť kontroly súladu, a to aj v súvislosti s nepravdivými tvrdeniami o účasti na tomto rámci, a vypracovať pre spoločnosti ďalšie usmernenia týkajúce sa údajov o ľudských zdrojoch. Komisia zároveň očakáva, že Federálna obchodná komisia bude ešte intenzívnejšie vyšetrovať prípady nedodržiavania vecných požiadaviek štítu na ochranu osobných údajov a poskytne Komisii a orgánom EÚ pre ochranu údajov informácie o prebiehajúcich vyšetrovaniach.

Viac..  Hlavná európska prokurátorka požiadala o zriadenie tímu vyšetrovateľov, ktorí by boli súčasťou Európskej prokuratúry na Slovensku

Súvislosti

Rozhodnutie o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA bolo prijaté 12. júla 2016 a rámec štítu na ochranu osobných údajov sa začal uplatňovať 1. augusta 2016. Tento rámec chráni základné práva všetkých osôb v EÚ, ktorých osobné údaje sa na komerčné účely prenášajú certifikovaným spoločnostiam v USA. Zároveň zaisťuje právnu zrozumiteľnosť pre podniky, ktoré sú pri svojej podnikateľskej činnosti odkázané na prenos osobných údajov cez Atlantický oceán.

Komisia sa zaviazala ku každoročnému preskúmaniu tohto systému s cieľom posúdiť, či stále zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Prvé preskúmanie sa uskutočnilo v septembri 2017 a druhé v októbri 2018.

Generálna riaditeľka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Tiina Astola a americký minister obchodu Wilbur Ross začali 12. septembra 2019 diskusie v rámci tretieho preskúmania štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (vyhlásenie). Zistenia uvedené v tejto správe vychádzajú zo stretnutí so zástupcami všetkých orgánov štátnej správy USA zodpovedných za fungovanie štítu na ochranu osobných údajov vrátane ministerstva obchodu, Federálnej obchodnej komisie, Úradu riaditeľa Národnej spravodajskej služby, ministerstva spravodlivosti, ktoré sa konali v septembri 2019 vo Washingtone, ako aj z príspevkov širokého spektra zainteresovaných strán vrátane spätnej väzby od spoločností a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ochranou súkromia. Do preskúmania sa zapojili aj zástupcovia nezávislých orgánov EÚ pre ochranu údajov. Na Súdnom dvore Európskej únie v súčasnosti prebieha konanie o prenosoch údajov medzi EÚ a USA, ktoré môže mať vplyv aj na štít na ochranu osobných údajov. V júli 2019 sa konalo vypočutie vo veci C-311/18 (Schrems II). Keď Súdny dvor vydá rozsudok, Komisia posúdi jeho dôsledky pre štít na ochranu osobných údajov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …