Domov / EKO/ENVIRO / EÚ vyzýva Ekvádor, aby zintenzívnil boj proti nezákonnému rybolovu
rybolov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ vyzýva Ekvádor, aby zintenzívnil boj proti nezákonnému rybolovu

Európska komisia naďalej podniká kroky proti nezákonnému rybolovu na celom svete. V tejto súvislosti ukázala Ekvádoru „žltú kartu“ a upozorňuje ho na potrebu zintenzívniť snahu v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN rybolov).

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella vyhlásil: „Ekvádor je významným partnerom v obchode s produktmi rybolovu. Voči spotrebiteľom EÚ máme obrovskú zodpovednosť. Musíme teda zaručiť, aby produkty dovážané z tejto krajiny pochádzali zo zákonných rybolovných činností. Európska komisia zistila nedostatky, ktoré sú dôvodom, prečo Ekvádor takúto záruku nedokáže poskytnúť. Ekvádorské orgány vyzývame, aby zintenzívnili svoje úsilie a zrealizovali potrebné reformy v záujme boja proti NNN rybolovu. Sme pripravení s Ekvádorom úzko spolupracovať a riešiť zistené problémy, a tak zlepšiť spôsoby riadenia rybárstva. Boj proti nezákonnému rybolovu je už desať rokov neodmysliteľnou súčasťou opatrení EÚ zameraných na zlepšenie správy oceánov a naďalej zostane politickou prioritou, a to aj budúcej Komisie.“

Rozhodnutie je reakciou na zistené nedostatky Ekvádoru pri dodržiavaní dohodnutých noriem vlajkového, prístavného a trhového štátu, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva. Komisia ho vyzýva, aby zintenzívnil snahu zabezpečiť, aby ryby vstupujúce na jeho trh nepochádzali z NNN rybolovu. Konkrétne by v tejto oblasti mal vytvoriť systém presadzovania práva a sankcií. Mimoriadne dôležitá je aj primeraná kontrola činnosti spracovateľských zariadení, a to predovšetkým tých, ktoré svoje výrobky vyvážajú do EÚ. Obmedzenia Komisia zistila aj v právnom rámci rybolovu.

V tejto fáze dané rozhodnutie so sebou nenesie žiadne opatrenia, ktoré by mali vplyv na obchod. Žltá karta je varovaním. Dáva Ekvádoru možnosť reagovať na vzniknutú situáciu a v primeranej lehote prijať opatrenia na jej nápravu. Podľa mechanizmu na riešenie rybolovu NNN možno v konečnom dôsledku z trhu EÚ vylúčiť ryby vyvážané z krajín, ktoré naďalej nedodržiavajú pravidlá („červená karta“). EÚ je pripravená spolupracovať s Ekvádorom, čo v prípade potreby zahŕňa aj poskytovanie technickej pomoci na nevyhnutné reformy.

Viac..  Ivan Štefanec: Vyzvali sme Komisiu, aby zaviedla jednotné nabíjačky

Súvislosti

Celková hodnota nezákonného, nenahláseného a neregulovaného (NNN) rybolovu sa odhaduje na 10 až 20 miliárd EUR ročne. Ročne sa nezákonne uloví 11 až 26 miliónov ton rýb, čo zodpovedá minimálne 15 % svetového výlovu. EÚ je najväčším svetovým dovozcom produktov rybolovu a na svojom trhu nemôže takéto nezákonné produkty akceptovať.

Boj proti NNN rybolovu je súčasťou záväzku EÚ dosiahnuť cieľ udržateľného rozvoja 14.4, teda ukončiť nezákonný rybolov a zabezpečiť udržateľné využívanie morí a ich zdrojov. Takisto je dôležitým pilierom stratégie EÚ v oblasti správy oceánov, ktorej cieľom je zlepšiť medzinárodnú správu oceánov.

Kroky Komisie sú založené na nariadení o NNN, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2010. Podľa jeho ustanovení sa na trh EÚ môžu dostať len tie produkty rybolovu, ktoré boli certifikované ako zákonné. Ďalej sa v ňom stanovuje osobitný mechanizmus dialógu s krajinami, ktoré si neplnia povinnosti vlajkového, pobrežného, prístavného či trhového štátu, ktoré im vyplývajú z medzinárodného práva. Hlavným cieľom týchto dialógov je poskytnúť dotknutým tretím krajinám podporu, aby mohli nedostatky napraviť. Často teda vedú k získaniu nových angažovaných partnerov v boji proti NNN rybolovu.

Komisia od novembra 2012 rozvinula formálny dialóg s 25 tretími krajinami, čo znamená, že ich oficiálne upozornila na potrebu prijať efektívne opatrenia na boj proti NNN rybolovu („žltá karta“). Vo väčšine prípadov zaznamenala výrazný pokrok, a teda mohla fázu formálneho dialógu s uspokojením uzavrieť a krajinám ukázať „zelenú kartu“. Len zopár krajín doteraz nepreukázalo potrebné odhodlanie uskutočniť reformy. V dôsledku toho sa produkty rybolovu ulovené ich plavidlami nemôžu dovážať do EÚ („červená karta“).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

radioaktivita

Komisia si splnila povinnosti týkajúce sa jadrovej bezpečnosti, tvrdia audítori EÚ

Zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť spravidla nesú členské štáty EÚ používajúce jadrovú energiu, no Európska komisia …