rybolov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ vyzýva Ekvádor, aby zintenzívnil boj proti nezákonnému rybolovu


Európska komisia naďalej podniká kroky proti nezákonnému rybolovu na celom svete. V tejto súvislosti ukázala Ekvádoru „žltú kartu“ a upozorňuje ho na potrebu zintenzívniť snahu v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN rybolov).

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella vyhlásil: „Ekvádor je významným partnerom v obchode s produktmi rybolovu. Voči spotrebiteľom EÚ máme obrovskú zodpovednosť. Musíme teda zaručiť, aby produkty dovážané z tejto krajiny pochádzali zo zákonných rybolovných činností. Európska komisia zistila nedostatky, ktoré sú dôvodom, prečo Ekvádor takúto záruku nedokáže poskytnúť. Ekvádorské orgány vyzývame, aby zintenzívnili svoje úsilie a zrealizovali potrebné reformy v záujme boja proti NNN rybolovu. Sme pripravení s Ekvádorom úzko spolupracovať a riešiť zistené problémy, a tak zlepšiť spôsoby riadenia rybárstva. Boj proti nezákonnému rybolovu je už desať rokov neodmysliteľnou súčasťou opatrení EÚ zameraných na zlepšenie správy oceánov a naďalej zostane politickou prioritou, a to aj budúcej Komisie.“

Rozhodnutie je reakciou na zistené nedostatky Ekvádoru pri dodržiavaní dohodnutých noriem vlajkového, prístavného a trhového štátu, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva. Komisia ho vyzýva, aby zintenzívnil snahu zabezpečiť, aby ryby vstupujúce na jeho trh nepochádzali z NNN rybolovu. Konkrétne by v tejto oblasti mal vytvoriť systém presadzovania práva a sankcií. Mimoriadne dôležitá je aj primeraná kontrola činnosti spracovateľských zariadení, a to predovšetkým tých, ktoré svoje výrobky vyvážajú do EÚ. Obmedzenia Komisia zistila aj v právnom rámci rybolovu.

V tejto fáze dané rozhodnutie so sebou nenesie žiadne opatrenia, ktoré by mali vplyv na obchod. Žltá karta je varovaním. Dáva Ekvádoru možnosť reagovať na vzniknutú situáciu a v primeranej lehote prijať opatrenia na jej nápravu. Podľa mechanizmu na riešenie rybolovu NNN možno v konečnom dôsledku z trhu EÚ vylúčiť ryby vyvážané z krajín, ktoré naďalej nedodržiavajú pravidlá („červená karta“). EÚ je pripravená spolupracovať s Ekvádorom, čo v prípade potreby zahŕňa aj poskytovanie technickej pomoci na nevyhnutné reformy.

Súvislosti

Celková hodnota nezákonného, nenahláseného a neregulovaného (NNN) rybolovu sa odhaduje na 10 až 20 miliárd EUR ročne. Ročne sa nezákonne uloví 11 až 26 miliónov ton rýb, čo zodpovedá minimálne 15 % svetového výlovu. EÚ je najväčším svetovým dovozcom produktov rybolovu a na svojom trhu nemôže takéto nezákonné produkty akceptovať.

Viac..  Nedostatok vody: Komisia radí v súvislosti s opätovným využívaním vody v poľnohospodárstve

Boj proti NNN rybolovu je súčasťou záväzku EÚ dosiahnuť cieľ udržateľného rozvoja 14.4, teda ukončiť nezákonný rybolov a zabezpečiť udržateľné využívanie morí a ich zdrojov. Takisto je dôležitým pilierom stratégie EÚ v oblasti správy oceánov, ktorej cieľom je zlepšiť medzinárodnú správu oceánov.

Kroky Komisie sú založené na nariadení o NNN, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2010. Podľa jeho ustanovení sa na trh EÚ môžu dostať len tie produkty rybolovu, ktoré boli certifikované ako zákonné. Ďalej sa v ňom stanovuje osobitný mechanizmus dialógu s krajinami, ktoré si neplnia povinnosti vlajkového, pobrežného, prístavného či trhového štátu, ktoré im vyplývajú z medzinárodného práva. Hlavným cieľom týchto dialógov je poskytnúť dotknutým tretím krajinám podporu, aby mohli nedostatky napraviť. Často teda vedú k získaniu nových angažovaných partnerov v boji proti NNN rybolovu.

Komisia od novembra 2012 rozvinula formálny dialóg s 25 tretími krajinami, čo znamená, že ich oficiálne upozornila na potrebu prijať efektívne opatrenia na boj proti NNN rybolovu („žltá karta“). Vo väčšine prípadov zaznamenala výrazný pokrok, a teda mohla fázu formálneho dialógu s uspokojením uzavrieť a krajinám ukázať „zelenú kartu“. Len zopár krajín doteraz nepreukázalo potrebné odhodlanie uskutočniť reformy. V dôsledku toho sa produkty rybolovu ulovené ich plavidlami nemôžu dovážať do EÚ („červená karta“).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …