Hahn
Komisár pre susedskú politiku, rozšírenie a regionálnu politiku Johannes Hahn. PHOTO: © European Union.

Komisia a OECD pomáhajú krajinám a regiónom EÚ pri dosahovaní priemyselnej transformácie

Komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predložili správu o iniciatíve, ktorá bola spustená v roku 2017 s cieľom pomôcť 12 regiónom a členským štátom EÚ pri dosahovaní priemyselnej transformácie a zachovávaní vlastných špecifík v globalizovanom hospodárstve.

Tímom expertov OECD a Komisie sa v spolupráci so spomínanými desiatimi regiónmi a dvoma členskými štátmi podarilo určiť príčiny nedostatočnej tvorby pracovných miest a pomalšieho hospodárskeho rastu v týchto oblastiach. Cieľom bolo posilniť ich dlhodobé rozvojové stratégie vychádzajúce z oblastí vyznačujúcich sa výraznou konkurencieschopnosťou, teda z ich aktív v oblasti tzv. inteligentnej špecializácie. V týchto stratégiách sú obsiahnuté otázky sociálnej spravodlivosti, modernizácie hospodárstva, ako aj ambície v oblasti klímy.

V správe vychádzajúcej z nadobudnutých skúseností sa uvádza súbor nástrojov, ktoré budú vnútroštátnym a regionálnym orgánom slúžiť pri riešení konkrétnych problémov spôsobených prekážkami brániacimi priemyselnej transformácii v piatich kľúčových oblastiach.

Komisár pre susedskú politiku, rozšírenie a regionálnu politiku Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedol: „Sú to práve naše regióny, v ktorých sa začína prosperita a blahobyt na úrovni EÚ. V priebehu dvoch rokov sa tímy expertov Komisie a OECD spoločne s vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi usilovali pomôcť regiónom riešiť výzvy inovácie, dekarbonizácie, digitalizácie a rozvoja zručností v prospech pracovných miest potrebných v budúcnosti. Ide o štyri hlavné oblasti transformácie, ktorá je zdrojom rovnocenných príležitostí pre všetkých.“

Komisia identifikovala týchto päť hlavných priorít, pri ktorých uvádzame príklady súvisiacich politických výziev a reakcií uvedených v správe:

1. Príprava na pracovné miesta zajtrajška

Výzva: Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v novovznikajúcich hospodárskych odvetviach

Reakcie v kontexte politiky: predvídanie potrieb v oblasti zručností v záujme priemyselnej transformácie; posilnenie kapacity podnikov riešiť svoje potreby v oblasti ľudských zdrojov; zapojenie miestnych zainteresovaných strán do plánovania a navrhovania regionálnych iniciatív týkajúcich sa zručností

2. Rozšírenie inovačného záberu a šírenie inovácií

Výzva: Nedostatok inovačnej kapacity v malých a stredných podnikoch

Reakcie v kontexte politiky: urýchlenie digitálnej transformácie; rozširovanie podnikateľských inovačných sietí a podpora klastrov; posilnenie väzieb medzi akademickou a miestnou podnikateľskou obcou

3. Podpora podnikania a zapojenia súkromného sektora

Výzva: Obmedzený prístup k podnikateľským zručnostiam a sieťam v prípade začínajúcich a rozširujúcich sa inovačných podnikov (tzv. startupov a scaleupov).

Reakcie v kontexte politiky: podpora podnikateľov poskytovaním informácií, odbornej prípravy, odborného vedenia a mentoringu, posilnenie podnikateľských sietí, zvýšenie účasti startupov a MSP na kolaboratívnom výskume

Viac..  Výzva EK: Vybudovať konkurencieschopnejší a dynamickejší trh s odbornými službami

4. Proces transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvo

Výzva: Zosúladenie dlhodobého charakteru transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvo s krátkodobými hospodárskymi opatreniami

Reakcie v kontexte politiky: podpora energetickej transformácie v miestnom kontexte prostredníctvom systémov finančnej podpory; začlenenie transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvo do širších stratégií regionálneho rozvoja

5. Podpora inkluzívneho rastu:

Výzva: Územné rozdiely a prepojenia

Reakcie v kontexte politiky: podpora územnej spolupráce prostredníctvom partnerstiev medzi mestami a vidieckymi oblasťami; zabezpečenie digitálnej konektivity a digitálnych služieb vo vzdialených regiónoch

Táto správa a jej odporúčania budú slúžiť ako podklady pri príprave budúcich programov politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027, v rámci ktorých sú k dispozícii finančné prostriedky na výskum, inovácie, digitalizáciu a podporu malých a stredných podnikov v objeme viac ako 90 miliárd EUR.

Súvislosti

Z globalizácie vyplývajú obrovské prínosy pre menej rozvinuté ekonomiky sveta a mnohé príležitosti pre Európanov, no napriek tomu, že tieto prínosy pociťuje mnoho regiónov, spája sa nimi často nerovnomerné nákladové zaťaženie. Mnohé európske regióny čelia úbytku pracovných miest v dôsledku ústupu tradičných priemyselných odvetví. Ak sa chce Európa popasovať s výzvou modernizácie hospodárstva, musí posilniť svoje regióny a pomáhať im vytvárať hodnoty, pokiaľ ide o oblasť inovácií, digitalizácie a dekarbonizácie, ako aj o rozvoj zručností.

V júli 2017 Komisia predložila oznámenie s názvom „Posilňovanie inovácie v regiónoch EÚ“ a spustila dve iniciatívy. Jedna z nich sa týka priemyselnej transformácie a práve finálne výsledky tejto iniciatívy vám chceme predstaviť. Druhá sa týka zriadenia medziregionálneho partnerstva pre inovácie. Úlohou vybraných zúčastnených regiónov a členských štátov je usilovať sa v spolupráci s tímami odborníkov z Komisie a OECD o zvýšenie svojej inovačnej kapacity, odstránenie investičných prekážok, vybavenie pracovníkov správnymi zručnosťami, ako aj o prípravu na priemyselné a spoločenské zmeny.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …