peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Inštitúcie EÚ dosiahli dohodu o rozpočte na rok 2020

Tri inštitúcie EÚ dosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2020. Vďaka tomu bude môcť EÚ sústrediť svoje zdroje na priority, ktoré občania považujú za dôležité: zmena klímy, pracovné miesta, mladí ľudia, bezpečnosť a solidarita v EÚ. Budúcoročný rozpočet zároveň pripraví prechod na ďalší rozpočtový cyklus, keďže bude siedmym, a teda posledným v rámci aktuálneho dlhodobého rozpočtového cyklu na roky 2014 – 2020.

Günther H. Oettinger, európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje, v tejto súvislosti uviedol: „Rozpočet na rok 2020 je o kontinuite – je posledný v rámci súčasného dlhodobého rozpočtu a posledný, ktorý navrhla a vyrokovala Junckerova Komisia. Nasmeruje zdroje tam, kde sú potrebné. Pomôže vytvoriť pracovné miesta, bojovať proti zmene klímy a mobilizovať investície v celej Európe. Bude investovať do mladých ľudí a väčšej bezpečnosti v Európe. Všetky tieto priority sa odrážajú aj v návrhu, ktorý Komisia predložila v súvislosti s dlhodobým rozpočtom EÚ po roku 2020. Teraz by sme sa mali zamerať na včasné prijatie nasledujúceho dlhodobého rozpočtu, aby sme mohli prijímateľom poskytnúť istotu a stabilitu a naďalej všetkým prinášať pridanú hodnotu EÚ“.

Objem záväzkov (sumy, ktoré možno v danom roku zmluvne dohodnúť) v rámci rozpočtu EÚ na rok 2020 dosahuje výšku 168,69 mld. EUR, zatiaľ čo v prípade platieb (sumy, ktoré budú vyplatené) ide o 153,57 mld. EUR. Niekoľko kľúčových prvkov rozpočtu:

  • 21 % celkového rozpočtu pôjde na opatrenia na riešenie zmeny klímy. Napríklad na program LIFE pre životné prostredie a zmenu klímy sa vyčlení 589,6 mld. EUR (o 5,6 % viac ako v roku 2019). Program Horizont 2020, ktorý už tradične výrazným spôsobom prispieva k dosahovaniu klimatických cieľov, bude mať k dispozícii 13,49 mld. EUR (o 8,8 % viac ako v roku 2019). Na energetickú zložku Nástroja na prepájanie Európy – z ktorej sa financuje rozsiahle zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, modernizácia existujúcej infraštruktúry na prenos energie, ako aj rozvoj novej infraštruktúry – sa pridelí 1,28 mld. EUR (o 35 % viac ako v roku 2019). Dopravná zložka Nástroja na prepájanie Európy sa podporí sumou 2,58 mld. EUR.
  • Takmer polovica prostriedkov – 83,93 mld. EUR na strane záväzkov (o 4,1 % viac ako v roku 2019) – pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Z nich sa 58,65 mld. EUR (o 2,5 % viac ako v roku 2019) použije na znižovanie ekonomických rozdielov v jednotlivých členských štátov, ako aj medzi nimi, na oživenie rastu, vytváranie pracovných miest a na podporu konvergencie prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
  • Európsky globálny navigačný satelitný systém Galileo sa podporí sumou 1,2 mld. EUR (o 74,7 % viac ako v roku 2019), vďaka ktorej bude môcť expandovať na svetových trhoch a získať do konca roka 2020 až 1,2 miliardy používateľov.
  • Prostriedky vo výške 255 mil. EUR sa využijú na podporu spolupráce európskych spoločností v rámci Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu pri vývoji príslušných výrobkov a technológií.
  • Mladí ľudia budú môcť využívať podporu z viacerých programov: 2,89 mld. EUR pôjde do vzdelávania prostredníctvom programu Erasmus + (o 3,6 % viac ako v roku 2019). Vďaka sume 166,1 mil. EUR (o 15,9 % viac ako v roku 2019) vytvorí Európsky zbor solidarity príležitosti na dobrovoľnícku činnosť a prácu na projektoch doma či v zahraničí.
  • Európski poľnohospodári budú mať k dispozícii 58,12 mld. EUR.
  • S podporou sa naďalej počíta aj pre oblasť bezpečnosti a riadenia migrácie. Napríklad na Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a pre agentúry, ktoré pôsobia v tejto oblasti [Europol, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), EASO a eu-LISA], sa vyčlení 2,36 mld. EUR.

Rozpočet EÚ na rok 2020 (v mil. EUR):

Viac..  Inflácia v eurozóne v apríli stúpla na rekordnú úroveň
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PODĽA OKRUHOV Rozpočet na rok 2020

(nominálna percentuálna zmena oproti roku 2019)

Záväzky Platby
1. Inteligentný a inkluzívny rast  83,931 (+4,1%)  72,351 (+7,1 %)
Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť  25,285 (+7,9 %)  22,308 (+8,7 %)
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť  58,646 (+2,5 %)  50,046 (+6,4 %)
2. Udržateľný rast: prírodné zdroje  59,907 (+0,4 %)  57,904 (+0,9 %)
Výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc  43,410 (+0,5 %)  43,380 (+0,6 %)
3. Bezpečnosť a občianstvo  3,729 (-1,5 %)  3,685 (+4,5 %)
4. Globálna Európa  10,262 (-9,3 %)  8,929 (-4,6 %)
5. Administratíva  10,272 (+3,3 %)  10,275 (+3,3 %)
Iné osobitné nástroje  588 (-32,5 %)  419 (-40,6 %)
Rozpočtové prostriedku spolu  168, 689 (+1,5 %)  153 566 (+3,4 %)

 

Dohoda vychádza z predpokladu, že Spojené kráľovstvo bude po svojom vystúpení z Európskej únie, ku ktorému dôjde najneskôr 31. januára 2020, aj naďalej prispievať do rozpočtu EÚ a zúčastňovať sa na jeho plnení až do konca roka 2020, ako keby bolo členským štátom.

Súvislosti

Európska komisia predkladá návrh rozpočtu EÚ na nasledujúci rok zvyčajne koncom jari. Tento rok predložila Komisia svoj pôvodný návrh 5. júna 2019.

Na tomto základe potom Európsky parlament a Rada prijímajú svoju pozíciu. Tento rok Rada formálne prijala svoju pozíciu 3. septembra 2019, zatiaľ čo Európsky parlament odhlasoval svoju pozíciu na plenárnom zasadnutí 23. októbra 2019.

Rozdiely medzi pozíciami Európskeho parlamentu a Rady sa riešia v procese, ktorý je známy ako „zmierovací postup“. Tento rok trval 21-dňový zmierovací postup od 29. októbra do 18. novembra 2019.

Rokovania vedie osobitne zvolaný zmierovací výbor, do ktorého Európsky parlament aj Rada vysielajú 28 zástupcov. Na strane Európskeho parlamentu viedol tieto rokovania predseda Výboru pre rozpočet Johan Van Overtveldt a spravodajkyne pre rozpočet na rok 2020 Monika Hohlmeierová a Eider Gardiazabalová Rubialová. Hlavným vyjednávačom Rady bol Kimmo Tiilikainen, štátny tajomník Ministerstva financií Fínska, ktoré v súčasnosti v rámci rotujúceho predsedníctva predsedá Rade. Európsku komisiu, ktorá zastáva dôležitú úlohu nestranného sprostredkovateľa, zastupoval Günther H Oettinger, komisár zodpovedný za rozpočet, ako aj odborníci z generálneho riaditeľstva pre rozpočet.

Tento rok prebiehali rokovania o rozpočte na rok 2020 paralelne s rokovaniami o nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ na obdobie 2021 – 2027. Tie začali potom, ako Komisia 2. mája 2018 predložila návrh spravodlivého, vyváženého a moderného rozpočtu, ktorý umožní plniť priority Európy, ako ich predseda Juncker vytýčil v správe o stave Únie a vedúci predstavitelia EÚ odsúhlasili v Bratislave v roku 2016 a následne v Ríme v roku 2017. Bezprostredne po tomto návrhu dlhodobého rozpočtu boli predložené legislatívne návrhy 37 sektorových programov tvoriacich súčasť budúceho dlhodobého rozpočtu vrátane programu týkajúceho sa politiky súdržnosti. Odvtedy sa Komisia v súčinnosti s rotujúcim predsedníctvom Rady a v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom usiluje o to, aby rokovania napredovali a viedli k včasnej dohode. Komisia je presvedčená, že rýchle dosiahnutie dohody má zásadný význam pre státisíce študentov, poľnohospodárov a výskumníkov v celej Európe, ako aj pre všetkých ostatných, pre ktorých sú prostriedky z rozpočtu EÚ určené.

Ďalšie kroky

Na spečatenie dohody, ktorá sa dosiahla, je potrebné, aby Európsky parlament a Rada do 14 dní formálne schválili znenie rozpočtu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …