migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Opatrenia v oblasti riadenia migrácie v Grécku a Taliansku nedosiahli svoj potenciál

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) by EÚ mala zintenzívniť aktivitu v oblasti azylu, relokácie a návratu migrantov, aby lepšie plnila ciele svojej podpory. Mechanizmy núdzovej relokácie nesplnili svoje ciele a len čiastočne dosiahli hlavný zámer, ktorým bolo zmiernenie tlaku na Grécko a Taliansko. Napriek zvýšeným kapacitám na spracovanie žiadostí o azyl v oboch krajinách naďalej pretrvávajú dlhé časy spracovania a ťažkosti, pričom miera návratu neregulárnych migrantov zostáva nízka a problematická v celej EÚ.

V posledných rokoch zaznamenala EÚ nebývalú mieru migrácie, ktorá vyvrcholila v roku 2015 a viedla k zvýšenému počtu žiadostí o azyl, hlavne v Grécku a Taliansku. Na riešenie tejto krízy EÚ zriadila hotspoty, zaviedla dočasné mechanizmy relokácie a zvýšila jej financovanie. Audítori preskúmali, či podpora EÚ obom krajinám dosiahla svoje ciele, či mechanizmy relokácie dosiahli svoj účel a či boli konania o azyle a návrate účinné a rýchle.

„Opatrenia EÚ v oblasti riadenia migrácie v Grécku a Taliansku boli relevantné, ale nedosiahli úplne svoj potenciál,” povedal Leo Brincat, člen EDA zodpovedný za túto správu. „Je čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami.“

Audítori zistili, že preskúmanými podpornými opatreniami EÚ sa riešili určené potreby, ale väčšina projektov nedosiahla všetky ciele. Registrácia migrantov a odoberanie odtlačkov ich prstov sa značne zlepšili, ale situácia v gréckych hotspotoch je aj naďalej veľmi kritická, pokiaľ ide o ich kapacitu a situáciu maloletých osôb bez sprievodu. Operácie Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) naďalej trpia nedostatkom národných expertov, zatiaľ čo Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v skutočnosti vyslala viac zamestnancov, ako bolo potrebné, do talianskych hotspotov, ktoré sme našli úplne alebo takmer prázdne.

Z počiatočného cieľa 160 000 migrantov sa krajiny EÚ právne zaviazali relokovať 98 256 migrantov. Len 34 705 (21 999 z Grécka a 12 706 z Talianska) však bolo relokovaných. Podľa audítorov mechanizmy neboli dostatočne výkonné najmä pre veľmi nízky počet zaregistrovaných kandidátov, ktorí mohli byť potenciálne oprávnení na relokáciu, pretože orgány oboch krajín najprv nedokázali identifikovať všetkých potenciálne oprávnených kandidátov a úspešne ich 2 SK nasmerovať na podanie žiadosti o relokáciu. Po zaregistrovaní migrantov o relokáciu bolo úsilie úspešnejšie. Napriek tomu audítori zistili v procese relokácie operačné nedostatky.

V Grécku zvýšená kapacita na spracovanie žiadostí o azyl nebola dostatočná na to, aby sa vyriešil neustále rastúci počet nevybavených žiadostí. Vyhlásenie EÚ a Turecka z roku 2016 malo na príchody značný vplyv. Jeho základný kameň, zrýchlené konania na hraniciach na preskúmanie žiadostí o azyl, však nie je dostatočne rýchly: v roku 2018 namiesto niekoľkých dní prešlo v priemere 215 dní od podania žiadosti po prvostupňové rozhodnutie. Problémy ako nedostatok lekárov na vykonávanie posúdení zraniteľnosti na gréckych ostrovoch boli kľúčovým faktorom týchto oneskorení. V prípade zrýchleného a riadneho postupu bola situácia ešte problematickejšia, keďže pri zrýchlenom postupe boli dátumy na pohovor naplánované až na rok 2021 a pri riadnom postupe na rok 2023. Okrem toho vysoký počet zamietavých prvostupňových rozhodnutí postupuje do fázy odvolania, ktorá je už teraz preťažená.

Viac..  M. Beňová: Energetická bezpečnosť si bude vyžadovať posilnenie solidarity a spolupráce

Taliansko má v súčasnosti dostatočnú kapacitu na spracovanie prudko zníženého počtu príchodov a žiadostí o azyl v prvom stupni, ale nie na spracovanie vysokého počtu odvolaní. V priemere trvalo viac než 4 roky, kým sa žiadosť o azyl podaná v roku 2015 dostala do záverečnej fázy odvolania. Audítori varujú, že podpora pre súdne orgány sa pravdepodobne stane tou najnaliehavejšou potrebou v talianskom azylovom systéme.

V oboch krajinách a celej EÚ sa v skutočnosti vráti omnoho menej migrantov, ako je počet prijatých rozhodnutí o návrate. Dôvodom sú zdĺhavé konania o azyle, chýbajúce integrované systémy riadenia návratov, chýbajúce vzájomné uznávanie rozhodnutí o návrate a ich systematické zaznamenávanie, nedostatočná kapacita zariadení pre zadržanie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ťažká spolupráca s krajinami pôvodu migrantov alebo jednoducho útek migrantov po tom, ako sa prijme rozhodnutie o ich návrate.

Audítori predložili Európskej komisii a dvom agentúram odporúčania s cieľom:

• využiť získané skúsenosti a budovať na nich pri ďalších dobrovoľných mechanizmoch
relokácie v budúcnosti,
• posilniť riadenie núdzovej pomoci, azylových systémov a konaní o návrate,
• zintenzívniť podporu úradu EASO poskytovanú na konania o azyle a prispôsobiť podporu
agentúry Frontex a nasadenie expertov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …