europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament vyzval členské štáty na urýchlenú ratifikáciu Istanbulského dohovoru

Európsky parlament opäť vyzval členské štáty na urýchlenú ratifikáciu Istanbulského dohovoru, ktorého cieľom je boj proti násiliu na ženách.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 500 (za): 91 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania), vyzvali Radu (ministrov), aby zo strany EÚ urýchlene dokončila ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu – známeho tiež pod názvom Istanbulský dohovor. Parlament zároveň požiadal sedem členských štátov, ktoré dohovor podpísali, ale neratifikovali, aby tak urobili čo najskôr.

Poslanci odsúdili útoky a kampane proti Istanbulskému dohovoru, ktoré sú založené na zámerne skreslenom výklade a nepravdivej prezentácii jeho obsahu verejnosti.

Parlament požiadal Európsku komisiu, aby boj proti rodovo motivovanému násiliu zaradila ako prioritu do budúcej európskej stratégie pre rodovú rovnosť. Vyzval ju tiež na predloženie návrhu právneho aktu, ktorý by sa zaoberal všetkými formami rodovo motivovaného násilia vrátane obťažovania v online priestore a kybernetického násilia, a na zaradenie násilia páchaného na ženách do zoznamu trestných činov vymedzených na úrovni EÚ.

Uznesenie vyzýva členské štáty, aby zabezpečili riadne vykonávanie a uplatňovanie dohovoru a pridelili primerané finančné a ľudské zdroje na prevenciu a boj proti rodovo motivovanému násiliu. Obzvlášť dôležitá je dôkladná odborná príprava osôb, ktoré sa zaoberajú problematikou násilia na ženách, napríklad sudcov, lekárov či policajtov, dodáva schválený text.

Parlament tiež opätovne potvrdil svoje kladné stanovisko k vyčleneniu sumy 193,6 milióna eur, ktorá by sa v rokoch 2021-2027 mala v rámci programu Práva a hodnoty využiť na opatrenia zamerané na prevenciu a boj proti všetkým formám rodovo motivovaného násilia.

Viac..  Ivan Štefanec: Ochrana slobody slova a novinárskej obce je našou povinnosťou

Súvislosti

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy tiež ako Istanbulský dohovor, je prvým medzinárodným nástrojom svojho druhu. Dohovor prináša komplexný rámec opatrení a právne záväzných štandardov zameraných na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu, podporu obetí a potrestanie páchateľov. Rada Európy ho prijala v roku 2011, do platnosti vstúpil v roku 2014.

Napriek tomu, že Európska únia dohovor podpísala 13. júna 2017, sedem jej členských štátov ho dosiaľ neratifikovalo. Okrem Slovenska sú to Bulharsko, Česko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Spojené kráľovstvo.

Podľa prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva z roku 2014 sa tretina žien v Európe stala od veku 15 rokov aspoň raz obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia. Až 55% žien sa stretlo s jednou alebo viacerými formami sexuálneho obťažovania, 11% žien zažilo kybernetické obťažovanie, jedna z dvadsiatich žien bola znásilnená.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …