feta
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia sa bude súdiť s Dánskom. Dôvodom sú práva na predaj syra pod označením feta

Komisia sa rozhodla predložiť Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania proti Dánsku z dôvodu nedostatočného plnenia povinností, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov EÚ o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

Spoločnosti so sídlom v Dánsku vyrábajú biely syr označený názvom „Feta“, ktorý vyvážajú do krajín mimo EÚ. „Feta“ je od roku 2002 v EÚ registrovaným chráneným označením pôvodu (CHOP). Tento syr sa preto môže vyrábať len v Grécku v súlade s celým radom výrobných špecifikácií.

Komisia sa domnieva, že táto prax je priamym porušením ochrany vyplývajúcej z registrácie chráneného označenia pôvodu (CHOP), ktorému dánske orgány nedokázali zabrániť alebo ho zastaviť. Dánsko tak porušuje nariadenie o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, ako aj zásadu lojálnej spolupráce medzi Úniou a členskými štátmi (článok 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii). Toto konanie predstavuje porušenie súčasných právnych predpisov EÚ, no môže aj potenciálne narušiť prebiehajúce rokovania medzi Európskou úniou a tretími krajinami o uzavretí bilaterálnych dohôd, ktorými sa zabezpečuje ochrana európskych označení pôvodu a podpora kvalitných výrobkov EÚ mimo jej územia.

V januári 2018 rozhodla Komisia o začatí postupu EÚ proti Dánsku vo veci nesplnenia povinnosti a zaslala mu v tejto veci formálnu výzvu. V súvislosti s týmto konaním Komisia vyzvala dánske orgány, aby podnikli primerané kroky v záujme predchádzania alebo zastavenia tejto praxe zo strany spoločností usadených na území tejto krajiny.

Keďže Dánsko nastolené problémy nevyriešilo, Komisia sa rozhodla postúpiť prípad Súdnemu dvoru EÚ.

Súvislosti

Nariadenie EÚ o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny sa vzťahuje na názvy registrované ako chránené označenia pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenia (CHZO) alebo zaručené tradičné špeciality (ZTŠ). Práve názvy výrobkov registrované ako CHOP sú názvami s najsilnejšou väzbou na zemepisnú lokalitu, kde sa vyrábajú.

Viac..  Slovenskí pekári reagujú na projekt RePowerEU: Bez plynu nebude ani krajec chleba

Cieľom spomínaného nariadenia je pomôcť výrobcom predávať na trhu výrobky, ktoré sa vyznačujú špecifickým prepojením so svojím zemepisným pôvodom. Zároveň sa ním zabezpečuje spotrebiteľská dostupnosť spoľahlivých informácií o daných výrobkoch, rešpektovanie práv duševného vlastníctva a integrita vnútorného trhu.

Nariadením EÚ sa registrované názvy chránia pred niekoľkými druhmi ich nekorektného používania. Patrí medzi ne priame alebo nepriame komerčné používanie registrovaného názvu v prípade výrobkov, ktoré sú porovnateľné s výrobkami zapísanými v registri pod uvedeným názvom, alebo v prípade výrobkov vyrábaných s cieľom ťažiť z dobrej povesti výrobku so zaregistrovaným názvom.

Konkrétne v článku 13 nariadenia o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny sa opisuje nezákonné používanie registrovaných názvov. Stanovuje sa v ňom, že členské štáty sú povinné takémuto nezákonnému používaniu registrovaných názvov výrobkov, ktoré sa vyrábajú alebo predávajú na ich území, zabrániť alebo ho zastaviť.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …