zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nedostatočná dostupnosť zdravotnej starostlivosti je v EÚ stále bežnou realitou

Európska komisia uverejnila správy, ktoré opisujú profil systémov zdravotníctva v 30 krajinách. Zdravotné profily krajín sa vydávajú spolu so sprievodnou správou, ktorá poukazuje na niektoré z najvýznamnejších trendov transformácie systémov zdravotníctva a uvádza kľúčové závery vyplývajúce z profilov.

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol: „Z rôznych prieskumov a diskusií v Európe vyplýva, že zdravie je pre európskych občanov jednou z najvyšších priorít. Som veľmi rád, že podpore zdravia a prevencii ochorení sa konečne dostáva toľko pozornosti, koľko si zasluhujú. Som preto veľmi hrdý na to, že cyklus Stav zdravia v EÚ vznikol z mojej iniciatívy. Spolu s OECD a Európskym strediskom pre monitorovanie systémov a politík v oblasti zdravia sme už uskutočnili dva cykly pre 28 členských štátov EÚ, Nórsko a Island. Jasne vidím, že tieto rozsiahle poznatky o jednotlivých krajinách a celej EÚ slúžia na tvorbu politík na vnútroštátnej úrovni, ako aj pre spoluprácu na úrovni EÚ. Dúfam, že moja nástupkyňa bude v tejto aktivite pokračovať a že čoraz viac členských štátov nadviaže na dobrovoľné diskusie o zisteniach a zapojí sa do výmeny najlepších postupov.“

Hlavné zistenia

Zdravotné profily krajín zahŕňajú podrobnú analýzu systémov zdravotníctva, pričom sa zameriavajú na zdravie obyvateľov a významné rizikové faktory, ako aj na efektívnosť, dostupnosť a odolnosť systémov zdravotníctva v jednotlivých členských štátoch EÚ. Jasne odzrkadľujú spoločné ciele všetkých členských štátov a poukazujú na oblasti, v ktorých by Komisia mohla potenciálne podporovať vzájomné učenie sa a výmenu osvedčených postupov.

V sprievodnej správe sú uvedené niektoré z najvýznamnejších trendov transformácie našich systémov zdravotníctva:

  • jednou z najväčších hrozieb v oblasti verejného zdravia v celej Európe je váhavosť v očkovaní. Možným riešením je zlepšenie informovanosti v oblasti zdravia, boj proti dezinformáciám a aktívne zapojenie zdravotníckych pracovníkov.
  • digitálna transformácia podpory zdravia a prevencie ochorení môže mať víťazov i porazených. Ľudia, ktorí by z mobilných zdravotníckych aplikácií a ďalších podobných digitálnych nástrojov mali najväčší osoh, budú s najväčšou pravdepodobnosťou tými, ktorí k nim nebudú mať ľahký prístup.
  • nedostatočná dostupnosť zdravotnej starostlivosti je v EÚ stále bežnou realitou. Pri meraní prístupu k zdravotnej starostlivosti a mnohých prekážok, ktoré v ňom bránia, treba brať do úvahy klinické potreby, ale aj sociálno-ekonomické charakteristiky pacientov.
  • veľký potenciál, pokiaľ ide o zvýšenie odolnosti systémov zdravotníctva, vykazujú inovácie týkajúce sa kombinácie zručností zdravotníckeho personálu. V celej EÚ možno nájsť sľubné príklady presunu úloh medzi zdravotníckymi pracovníkmi, najmä pokiaľ ide o posilnenie úlohy zdravotných sestier a farmaceutov.
  • veľké možnosti, pokiaľ ide o spoluprácu členských štátov pri zaisťovaní bezpečnej, účinnej a dostupnej liečby, sa črtajú v oblasti životného cyklu liekov, čo zahŕňa všetko od racionálneho vynakladania prostriedkov až po zodpovedné predpisovanie liekov.
Viac..  Odborníci odporúčajú očkovať sa proti chrípke, no ani ministerstvo nevie, koľko vakcín je objednaných

Súvislosti

V roku 2016 Európska komisia začala cyklus sprostredkúvania poznatkov nazvaný Stav zdravia v EÚ, ktorého cieľom je pomôcť členským štátom EÚ zlepšiť zdravie ich občanov a výkonnosť ich systémov zdravotníctva. Súvisiace správy poskytujú komplexnú kontextovo špecifickú analýzu a prehľady, ktorých neexistencia bola označená za jednu z najväčších prekážok z hľadiska tvorcov politík v oblasti zdravia. Vnútroštátne orgány tieto správy vo veľkej miere využívajú.

Ďalšie informácie

Zdravotné profily 30 krajín, sprievodná správa a ďalšie súvisiace informácie sú k dispozícii tu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Margarítis Schinás, Nicolas Schmit

Brusel vyzýva členské štáty EÚ, aby investovali do zručností pracovných síl

Komisia predstavuje európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. Stanovujú …