rokovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada EÚ podporuje aktualizáciu právneho rámca pre zdaňovanie energie


Rada prijala závery o rámci EÚ pre zdaňovanie energie. Závery sú priamou reakciou na výzvu Európskej rady, aby sa pokročilo v práci na podmienkach, stimuloch a podpornom rámci, ktoré sa majú zaviesť s cieľom zabezpečiť prechod na klimaticky neutrálnu EÚ v súlade s Parížskou dohodou.

Zámerom je prispieť k politickým cieľom a opatreniam zameraným na dosiahnutie cieľov v oblasti životného prostredia, energetiky a klímy do roku 2030 a zároveň zachovať európsku konkurencieschopnosť, zabezpečiť spravodlivé a sociálne vyvážené pravidlá a rešpektovať právo členských štátov rozhodovať o vlastnom energetickom mixe.

V smernici o zdaňovaní energie prijatej v roku 2003 sa uvádzajú energetické výrobky, na ktoré sa vzťahujú harmonizované pravidlá pre spotrebné dane, stanovujú sa v nej minimálne úrovne zdaňovania a podmienky uplatňovania oslobodení od dane a daňových úľav, čím sa zabezpečuje riadne fungovanie vnútorného trhu. Hoci smernica pôvodne prispela k vnútornému trhu pozitívne, súčasné pravidlá neprispievajú k novému regulačnému rámcu a politickým cieľom EÚ v oblasti klímy a energetiky, keďže za posledných 15 rokov došlo v oblasti technológie, vnútroštátnych sadzieb daní i trhov s energiou k značnému vývoju.

Rada preto podporuje aktualizáciu právneho rámca pre zdaňovanie energie, ktorá prispeje k rozšíreniu cieľov politík EÚ v oblasti hospodárstva a životného prostredia.

Rada vyzýva Komisiu, aby na tento účel analyzovala a vyhodnotila eventuálne alternatívy možnej revízie smernice o zdaňovaní energie, ktorá by odrážala súčasné potreby EÚ a členských štátov. V záveroch sa Komisia vyzýva, aby pri tom venovala osobitnú pozornosť rozsahu pôsobnosti smernice, minimálnym sadzbám a osobitným daňovým úľavám a oslobodeniam od dane.

Viac..  Slovensko má najaktívnejších ambasádorov v boji proti klimatickej zmene

V návrhu záverov sa navyše Komisia vyzýva, aby podľa potreby aktualizovala ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby boli uskutočniteľné a poskytovali väčšiu istotu a zrozumiteľnosť pri jej vykonávaní, a to najmä so zreteľom na:

  • zaobchádzanie s biopalivami a inými alternatívnymi palivami,
  • uplatniteľnosť ustanovení o kontrole a pohybe na určité výrobky, napríklad na zaobchádzanie s mazivami a s palivami vyrobenými „na mieru“,
  • nové energetické výrobky a technológie,
  • príslušné odvetvia ako je letectvo, s prihliadnutím na ich špecifiká, existujúce oslobodenia od dane a medzinárodný rozmer,
  • dosah na verejné príjmy,
  • postupy a pravidlá štátnej pomoci.

Rada tiež zdôrazňuje, že je dôležité v plnej miere posúdiť návrhy Komisie z hľadiska ich hospodárskych, sociálnych a environmentálnych nákladov a prínosov, ako aj dôsledkov pre konkurencieschopnosť, prepojiteľnosť, zamestnanosť a udržateľný hospodársky rast, najmä v odvetviach najviac vystavených medzinárodnej hospodárskej súťaži.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hojsik

Martin Hojsík: Znečisťovatelia majú platiť za to, že ničia klímu

…a peniaze majú ísť ľuďom, obciam, a malým firmám a pomôcť im znižovať emisie a …