Hannu Takkula
Hannu Takkula, člen EDA zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union-EP.

Audítori: Finančná pomoc EÚ pre Maroko neposkytla dostatočnú podporu pre reformy krajiny

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) finančná pomoc, ktorú EÚ poskytla Maroku prostredníctvom priamych prevodov prostriedkov do štátnej pokladne krajiny v rokoch 2014 až 2018, mala obmedzenú pridanú hodnotu a schopnosť podporiť reformy v krajine. Európska komisia sa zamerala na potreby uvedené vo vnútroštátnych stratégiách a stratégiách EÚ, ale financovanie bolo rozptýlené do príliš mnohých oblastí, čo mohlo dosah podpory oslabiť, uvádzajú audítori. Zistili tiež, že na tom, ako Komisia riadila programy rozpočtovej podpory pre Maroko, sa podpísali nedostatky v koncepcii, vykonávaní, monitorovaní programov i v posudzovaní výsledkov.

EÚ je najväčším darcom rozvojovej pomoci Maroku. Na obdobie 2014 – 2020 Komisia vyčlenila na túto pomoc 1,4 mld. EUR, a to najmä na tri prioritné odvetvia: sociálne služby, právny štát a udržateľný rast. Do konca roka 2018 uzavrela v rámci svojho nástroja rozpočtovej podpory, ktorého cieľom je presadzovať reformy a ciele udržateľného rozvoja a ktorý tvorí 75 % ročných výdavkov EÚ pre Maroko, zmluvy v hodnote 562 mil. EUR a uskutočnila platby vo výške takmer 206 mil. EUR.

Audítori posúdili, či Komisia riadila rozpočtovú podporu EÚ určenú na prioritné odvetvia v Maroku od roku 2014 do roku 2018 účinne a či sa tieto ciele dosiahli. Venovali sa odvetviu zdravotníctva, sociálnej ochrany, spravodlivosti a rozvoja súkromného sektora.

„Rozpočtová podpora EÚ pre Maroko neposkytla dostatočnú podporu pre reformy krajiny a pokrok v riešení kľúčových problematických oblastí bol obmedzený,“ uviedol člen EDA zodpovedný za túto správu Hannu Takkula. „Aby sa zvýšil dosah financovania EÚ, Komisia by sa mala zamerať na menej odvetví a posilniť politický dialóg a dialóg o politike s Marokom.“

Komisia primerane posúdila potreby a riziká a rozpočtovú podporu považovala za správny nástroj na poskytovanie pomoci Maroku. V súčasnosti predstavuje priemerná rozpočtová podpora EÚ vo výške zhruba 132 mil. EUR ročne približne 0,37 % priemerných ročných rozpočtových výdavkov Maroka. Jej celkový pákový efekt je v dôsledku toho obmedzený. Audítori zároveň zistili, 2 SK že v rozpočtoch jednotlivých ministerstiev zostávali značné nevyčerpané sumy, čím vznikla otázka ohľadom pridanej hodnoty finančnej pomoci EÚ.

Viac..  Robert Hajšel o programe repower: Je nutné dobudovať plynové prepojenia až na Slovensko. VIDEO

Komisia vymedzila tri prioritné odvetvia. Audítori však zistili, že ich tvorilo 13 pododvetví, z ktorých mnohé by sa dali považovať za samostatné odvetvia. Audítori varujú, že takto široké vymedzenie oprávnených oblastí zameraných na veľké množstvo odvetví znižuje potenciálny dosah podpory EÚ. Upozorňujú tiež, že Komisia neprideľovala finančné prostriedky na sektorové programy s použitím transparentnej metódy a koordinácia darcov nebola rovnomerná vo všetkých odvetviach.

Programy v súčasnosti stále prebiehajú, ale zatiaľ nemali žiadny výrazný dosah, pretože do konca roku 2018 bola splnená menej než polovica ich cieľov. Okrem toho mnoho cieľov nebolo dostatočne ambicióznych na to, aby zmysluplne podporili reformy, pretože niekedy boli už pri podpise dohody o financovaní úplne (alebo takmer) splnené. Audítori zistili, že chýbajú dôsledné kontroly týkajúce sa posudzovania výsledkov, ako aj to, že niekedy sa uskutočnili platby, keď neboli splnené ciele alebo dokonca keď sa situácia ešte zhoršila. K obmedzenému pokroku došlo aj v niektorých prierezových otázkach.

Maroko pozastavilo formálny politický dialóg s EÚ v nadväznosti na rozsudok Európskeho súdneho dvora, že Západná Sahara nie je súčasťou dohôd v oblasti poľnohospodárstva a rybolovu uzavretých medzi Marokom a EÚ. Komisia v súlade s finančnými pravidlami EÚ pokračovala v poskytovaní rozpočtovej podpory i počas prerušenia politického dialógu, ktoré trvalo do roku 2019. Toto obdobie však nevyužila na to, aby vo vzťahu k Maroku vypracovala jasnú výhľadovú stratégiu dvojstranných vzťahov.

V správe sa odporúča, aby Komisia zamerala svoju podporu na menej odvetví, zlepšila ukazovatele výkonnosti, aby umožnili objektívne meranie výsledkov, posilnila postupy kontroly pri vyplácaní í prostriedkov a zvýšila viditeľnosť podpory z EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …