rybolovne kvoty
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ stanovila obmedzenia výlovu určitých populácií rýb v Stredozemnom mori a Čiernom mori


Rada prijala nariadenie, ktorým sa na rok 2020 stanovujú obmedzenia výlovu pre určité populácie rýb v Stredozemnom mori a Čiernom mori.

Po prvýkrát sa prijalo samostatné nariadenie o rybolovných možnostiach pre Stredozemné more a Čierne more, a to v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti viacročného plánu pre populácie žijúce pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora v roku 2019.

Prijaté pravidlá zahŕňajú:

  • maximálne povolené rybolovné úsilie vyjadrené počtom dní pre určité populácie rýb v západnej časti Stredozemného mora. Toto rybolovné úsilie sa stanovilo na úrovni, ktorá je o 10 % nižšia ako východisková úroveň podľa viacročného plánu pre populácie žijúce pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora, a vzťahuje sa na Španielsko, Francúzsko a Taliansko.
  • rybolovné možnosti a iné opatrenia, o ktorých sa rozhodlo v rámci Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM). Medzi tieto opatrenia patrí napríklad obdobie zákazu rybolovu úhora európskeho v celom Stredozemnom mori a obmedzenia výlovu a rybolovného úsilia pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori.
  • autonómnu kvótu na šprotu severnú v Čiernom mori, ktorá sa vzťahuje na Bulharsko a Rumunsko a ktorá bola stanovená na úrovni potrebnej na udržanie súčasnej miery rybolovnej úmrtnosti. O rybolovných možnostiach pre kalkana veľkého v Čiernom mori sa rozhodlo v GFCM.
Viac..  EK schválila strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky

Tieto rozhodnutia vychádzali z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF), Vedeckého poradného výboru pre rybolov pôsobiaceho v rámci GFCM (SAC) a pracovnej skupiny GFCM pre Čierne more (WGBS) a sú v súlade so zásadami reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP).

GFCM je regionálna organizácia pre riadenie rybárstva, ktorá je zodpovedná za ochranu živých morských zdrojov v Stredozemnom a Čiernom mori a hospodárenie s nimi. Európska únia je členom GFCM spolu s Bulharskom, Cyprom, Francúzskom, Gréckom, Chorvátskom, Maltou, Rumunskom, Slovinskom, Španielskom a Talianskom. Opatrenia prijaté v rámci GFCM sú pre jej členov záväzné.

Ďalšie kroky

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a bude sa uplatňovať od 1. januára 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …