priroda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Členské štáty EÚ zintenzívnia úsilie o zastavenie straty biodiverzity a obnovu ekosystémov


Rada vo svojich záveroch opätovne potvrdzuje, že EÚ a jej členské štáty povedú a zintenzívnia úsilie o zastavenie straty biodiverzity a obnovu ekosystémov. Závery poskytujú politické usmernenie pre prácu na globálnom rámci pre biodiverzitu po roku 2020. Rada v nich tiež vyzýva Komisiu, aby ako ústredný prvok európskeho ekologického dohovoru bezodkladne vypracovala ambicióznu, realistickú a ucelenú stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Členské štáty jednomyseľne zdôraznili, že na zastavenie straty biodiverzity sú potrebné naliehavé globálne opatrenia na všetkých úrovniach. Rada s vážnym znepokojením vzala na vedomie alarmujúci stav prírody, keď približne jednému miliónu druhov hrozí vyhynutie, ako aj závažné dôsledky zmeny klímy, ktorá pokračuje v nezmenšenej forme. Rada zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ a jej členské štáty vypracovali a prijali národné stratégie a akčné plány v oblasti biodiverzity na dosiahnutie globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020.

Rada sa zaviazala ísť príkladom a výrazne prispieť k prijatiu ambiciózneho a realistického globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020 s cieľom zastaviť jej stratu a obnoviť jej stav do roku 2030. Zaviazala sa tiež začleniť biodiverzitu do všetkých relevantných politík EÚ, ako je napríklad nová spoločná poľnohospodárska politika (SPP). Členské štáty jednomyseľne zdôrazňujú potrebu odstrániť dotácie, ktoré sú škodlivé pre biodiverzitu, a zlepšiť preskúmanie vykonávania a zodpovednosti politík, opatrení a záväzkov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity s cieľom zintenzívniť opatrenia na všetkých úrovniach.

Viac..  Michal Wiezik: Populistom pripraveným strieľať tisíc medveďov sa nepáči, že ich na Slovensku žije práve toľko

Rada okrem toho vyzýva na úplné, účinné a koherentné začleňovanie biodiverzity do prípravy a vykonávania viacročného finančného rámca EÚ (VFR) na roky 2021 – 2027, ako aj do budúcich politík, ako je spoločná rybárska politika a akčný plán pre obehové hospodárstvo. Členské štáty budú urýchľovať prechod na bezpečné, obehové, klimaticky neutrálne hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje, a tiež chráni a obnovuje biodiverzitu a ekosystémové služby.

Členské štáty zdôraznili, že je dôležité, aby vnútroštátne a medzinárodné finančné toky, a to aj vo verejnom obstarávaní, boli v súlade s globálnym rámcom pre biodiverzitu po roku 2020.

Rada sa k tejto otázke vráti s cieľom prijať mandát pre pozíciu EÚ v rámci rokovaní na konferencii OSN o biodiverzite (COP15 DBD) v októbri 2020 v meste Kchun-ming v Číne. Na tejto významnej konferencii by sa mala dosiahnuť dohoda o globálnom rámci pre biodiverzitu po roku 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

J. Budaj na Rade ministrov enviro rezortov EÚ: ochrana biodiverzity je aj záujmom rozvojových krajín

Globálny rámec biodiverzity, environmentálne dopady vojny na Ukrajine a adaptácia na zmenu klímy sú hlavnými …