zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ženy na Slovensku zarábajú o pätinu menej ako muži

Pracujúce ženy zarábajú v EÚ v priemere o 16% menej na hodinu ako muži. Prečo tomu tak je a ako sa tento rozdiel vypočítava?

Zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu zakotvila už zmluva o založení Európskych spoločenstiev v roku 1957. Realita je však po viac ako pol storočí taká, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov stále pretrváva. Za posledných desať rokov bolo dosiahnuté iba nepatrné zlepšenie.

Európsky parlament sústavne žiada väčšie úsilie proti rozdielom v odmeňovaní. V pondelok 13. januára 2020 bude tento problém znovu preberať počas plenárnej rozpravy.

Ako sa porovnávajú platy žien a mužov?

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je rozdiel v priemernom hrubom hodinovom zárobku žien a mužov. Vypočítava sa podľa hrubého platu zamestnancov pred odpočtom daní z príjmu a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Do výpočtov sú zahrnutí iba zamestnávatelia s desiatimi alebo viacerými zamestnancami.

Tieto rozdiely nemožno prisudzovať prvoplánovej diskriminácii. Odráža sa tu mnoho faktorov, ako napríklad vzdelanie, odpracované hodiny, druh zamestnania, prerušenie kariéry alebo práca na čiastočný úväzok. Celkovo ale štatistiky ukazujú, že ženy v EÚ zvyčajne zarábajú menej ako muži.

Slovensko je šieste od konca, ženy zarábajú o pätinu menej ako muži

Rozdiely v odmeňovaní sa medzi jednotlivými európskymi krajinami značne líšia. V roku 2017 boli najvyššie v Estónsku (25,6%), Česku (21,1%), Nemecku (21%), Spojenom kráľovstve (20,8%), Rakúsku ( 19,9%) a Slovensku (19,8%). Najnižšia čísla vykazuje Rumunsko (3,5%), Taliansko a Luxembursko (v oboch krajinách 5%).

Rovnaké príležitosti v odmeňovaní dnes už upravuje smernica EÚ, ale Európsky parlament opakovane žiadal o jej revíziu a ďalšie opatrenia. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen oznámila, že Komisia bude pracovať na novej európskej stratégii pre rodovú rovnosť a na záväzných opatreniach v oblasti transparentnosti odmeňovania.

Prečo existuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov?

Štatistiky sa nedajú vyložiť priamočiaro. Menšie rozdiely v odmeňovaní v konkrétnej krajine neznamenajú nutne väčšiu rodovú rovnosť. V niektorých krajinách s nízkym rozdielom je zamestnaných menej žien. Veľké rozdiely sa zase často týkajú vysokého podielu žien pracujúcich na čiastočný úväzok alebo ich koncentrácie v horšie platených povolaniach, ako je napríklad sektor starostlivosti a vzdelávania.

Každopádne platí, že ženy vykonávajú v priemere viac hodín neplatenej práce ako je starostlivosť o deti alebo práca v domácnosti a muži viac hodín platenej práce: iba 8,7% mužov v EÚ pracuje na čiastočný úväzok, zatiaľ čo v prípade žien je to takmer tretina (31,3%). Dohromady však majú ženy viac pracovných hodín týždenne ako muži.

Viac..  EK prijíma opatrenia proti zneužívajúcim súdnym konaniam proti novinárom a obhajcom ľudských práv

Celkovo to znamená, že ženy dostávajú za hodinu svojej práce menšiu odmenu, vykazujú menej hodín platenej práce a v porovnaní s mužmi ich je tiež zamestnaných menej. Všetky tieto faktory dohromady sú zodpovedné za takmer 40% rozdiel medzi celkovými zárobkami mužov a žien (v roku 2014).

U žien okrem toho existuje väčšia pravdepodobnosť, že prerušia kariéru a ich profesijná dráha je mnohokrát ovplyvnená starostlivosťou o rodinu.

Muži dominujú lukratívnym odvetviam

Najvýznamnejšie dôvod nižších platov žien (približne 30% celkového rozdielu v odmeňovaní) sa odvíja od toho,že častejšie pracujú v relatívne málo platených odvetviach, ako je starostlivosť, predaj alebo vzdelávanie. Naopak, v lepšie platených zamestnaniach v oblasti vedy, technológií či inžinierstva je veľmi vysoký podiel mužov (viac ako 80%).

Žien je tiež notoricky málo na vedúcich pozíciách: Menej ako 6,9% výkonných riaditeľov podnikov sú ženy. Z údajov Eurostatu ďalej vyplýva, že ženy vo vedúcich funkciách sú platovo najviac znevýhodnené: zarábajú na hodinu o 23% menej ako manažéri z radov mužov.

Okrem vyššie spomenutých faktorov ženy na pracovisku často čelia aj čistej diskriminácii. Bývajú platené menej ako muži pracujúci v rámci rovnakých profesijných kategórií alebo sa po návrate z materskej dovolenky dostávajú do nižšej platovej triedy.

Spravodlivé odmeňovanie prináša výhody celej spoločnosti

Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sa zvyšujú s vekom. Rozdiel vo výške dôchodkov žien a mužov v roku 2017 predstavoval približne 36%. Zatiaľ čo pri vstupe žien na trh práce je tento rozdiel pomerne nízky, v priebehu kariéry sa spolu s narastajúcimi požiadavkami rodinného života prehlbuje. Ženy preto aj menej usporia, menej investujú a v starobe im viac hrozí chudoba.

Vyrovnať odmeňovanie nie je iba otázkou elementárnej spravodlivosti. Posilnila by sa tým aj ekonomika, pretože by mali ženy väčšiu kúpnu silu a mohli by viac investovať. Tým by sa zvýšili aj daňové príjmy štátov a odľahčilo zaťaženie systémov sociálneho zabezpečenia. Zo štúdie vypracovanej pre Európsky parlament vyplýva, že zníženie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov o jeden percentuálny bod by viedlo k zvýšeniu hrubého domáceho produktu o 0,1%.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …