Leyen, Timmermans
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen a výkonný podpredseda pre európsky ekologický dohovor Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

Európska únia je odhodlaná byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálna


Európska únia je odhodlaná stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym zoskupením na svete. Vyžaduje si to značné investície z prostriedkov EÚ a verejného sektora jednotlivých členských štátov, ako aj zo súkromného sektora. Investičný plán európskeho ekologického dohovoru (investičný plán pre udržateľnú Európu), ktorý bol predložený, zmobilizuje investície z verejných zdrojov a pomôže získať súkromné finančné prostriedky. Využije pri tom finančné nástroje EÚ, najmä Program InvestEU. Mal by tak priniesť investície vo výške prinajmenšom 1 bilióna eur.

Hoci k transformácii budú musieť prispieť všetky členské štáty, regióny a sektory, nebude to pre všetky predstavovať rovnakú výzvu. Niektoré regióny to obzvlášť postihne a prejdú hlbokou hospodárskou a sociálnou transformáciou. Z Mechanizmu spravodlivej transformácie sa bude poskytovať na mieru nastavená finančná a praktická podpora na pomoc pracovníkom a s cieľom získať potrebné investície v daných oblastiach.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: Ľudia sú stredobodom pozornosti európskeho ekologického dohovoru, ktorý je našou víziou toho, ako zabezpečiť, aby sa Európa do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Transformácia, ktorá nás čaká, je bezprecedentná. A podarí sa len vtedy, ak bude spravodlivá a prínosná pre všetkých. Budeme podporovať našich občanov a naše regióny, ktoré musia vynaložiť pri tejto transformácii väčšie úsilie, aby sme zabezpečili, že sa na nikoho nezabudne. Ekologický dohovor pred nás kladie významné investičné potreby, ktoré premeníme na investičné príležitosti. Dnes predkladáme plán, pomocou ktorého chceme zmobilizovať prinajmenšom 1 bilión EUR. Nastaví kurz a spustí vlnu ekologických investícií.“

Výkonný podpredseda pre európsky ekologický dohovor Frans Timmermans uviedol: Nutný prechod ku klimatickej neutralite umožní ľuďom kvalitnejší život a zvýši konkurencieschopnosť Európy. Vyžiada si však viac úsilia od občanov, ako aj od sektorov a regiónov, ktoré v porovnaní s inými sektormi a regiónmi vo väčšej miere používajú fosílne palivá. Mechanizmus spravodlivej transformácie pomôže najviac postihnutým oblastiam tak, že zatraktívni investície a poskytne balík finančnej a praktickej podpory v hodnote minimálne 100 miliárd eur. Taký je náš prísľub v duchu solidarity a spravodlivosti.“

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, dodal: Na to, aby Európa prešla na klimaticky neutrálne hospodárstvo, potrebujeme politický záväzok a obrovské investície. O našom odhodlaní bojovať proti zmene klímy svedčí ekologický dohovor, ktorý sa teraz môže oprieť o plán financovania. Po prvé, využijeme rozpočet EÚ na získanie finančných prostriedkov zo súkromných zdrojov na ekologické projekty v celej Európe a na podporu regiónov a ľudí najviac postihnutých transformáciou. Po druhé, vytvoríme náležité regulačné stimuly pre rozvoj ekologických investícií. V neposlednom rade budeme pomáhať subjektom verejného sektora a účastníkom trhu identifikovať a rozvíjať takéto projekty. Európska únia nebola vybudovaná za jeden deň. Ani „zelenú Európu” nebudeme mať zo dňa na deň. Na to, aby sa udržatenosť stala pri investovaní hlavným aspektom, je nutné zmeniť spôsob myslenia. Dnes sme urobili dôležitý krok týmto smerom.“

Investičný plán európskeho ekologického dohovoru

Vďaka Investičnému plánu európskeho ekologického dohovoru sa zmobilizujú finančné prostriedky EÚ a vytvorí sa podporný rámec na uľahčenie a stimuláciu verejných a súkromných investícií potrebných na prechod na klimaticky neutrálne, ekologické, konkurencieschopné a inkluzívne hospodárstvo. Tento plán dopĺňa ďalšie iniciatívy oznámené v ekologickom dohovore a má tri roviny:

  • Financovanie: mobilizácia najmenej 1 bilióna eur udržateľných investícií v priebehu nadchádzajúceho desaťročia. Z rozpočtu EÚ sa na opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia vyčlení väčší podiel výdavkov než kedykoľvek predtým, čo priláka financovanie zo súkromných zdrojov, pričom kľúčovú úlohu bude zohrávať Európska investičná banka.
  • Priaznivé podmienky: poskytovanie stimulov na uvoľnenie a presmerovanie verejných a súkromných investícií. EÚ poskytne investorom príslušné nástroje, pričom finančný systém upriami na udržateľné financie. Zároveň uľahčí udržateľné investície subjektov verejného sektora tým, že podporí zelené rozpočtovanie a obstarávanie a navrhne spôsoby, ako zjednodušiť postupy schvaľovania štátnej pomoci pre regióny dotknuté procesom spravodlivej transformácie.
  • Praktická podpora: Komisia poskytne subjektom verejného sektora a predkladateľom projektov podporu pri plánovaní, navrhovaní a realizácii udržateľných projektov.

Mechanizmus spravodlivej transformácie

Mechanizmus spravodlivej transformácie je kľúčový nástroj, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo uskutočňoval spravodlivým spôsobom a aby sa pritom na nikoho nezabudlo. Hoci príslušné finančné prostriedky a podporu z Investičného plánu európskeho ekologického dohovoru budú potrebovať všetky regióny, mechanizmus poskytuje cielenú podporu na mobilizáciu najmenej 100 miliárd eur v období 2021 – 2027 v najviac postihnutých regiónoch, aby sa zmiernil sociálno-ekonomický vplyv transformácie. Mechanizmus vytvorí potrebné investície na pomoc pracovníkom a komunitám, ktoré závisia od hodnotového reťazca fosílnych palív. Doplní sa ním podstatný príspevok z rozpočtu EÚ poskytovaný zo všetkých nástrojov, ktoré priamo súvisia s touto transformáciou.

Viac..  Nulové emisie pre vozidlá od roku 2035: vyjadrenia europoslancov

Mechanizmus spravodlivej transformácie bude pozostávať z troch hlavných zdrojov financovania:

1. Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý dostane 7,5 miliardy eur z nových finančných prostriedkov EÚ nad rámec toho, čo Komisia navrhla pre budúci dlhodobý rozpočet EÚ. Na to, aby členské štáty mohli využiť svoj podiel z fondu, budú musieť v dialógu s Komisiou určiť oprávnené územia prostredníctvom osobitných plánov spravodlivej transformácie územia. Zároveň sa budú musieť zaviazať, že každé euro z Fondu na spravodlivú transformáciu doplnia rovnakou sumou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Európskeho sociálneho fondu plus a poskytnú aj ďalšie finančné prostriedky z vnútroštátnych zdrojov. Spolu sa tak zabezpečia finančné prostriedky vo výške 30 až 50 miliárd eur, ktoré pritiahnu ešte väčšie investície. Z fondu sa budú poskytovať predovšetkým granty pre regióny. Bude napríklad podporovať pracovníkov v rozvíjaní zručností a kompetencií potrebných pre pracovný trh budúcnosti a pomáhať MSP, startupom a inkubátorom pri vytváraní nových hospodárskych príležitostí v týchto regiónoch. Podporí aj investície do prechodu na čistú energiu, napríklad do energetickej efektívnosti.

2. Špecializovaná schéma spravodlivej transformácie v rámci Programu InvestEU zameraná na mobilizáciu investícií až do výšky 45 miliárd eur. Jej cieľom bude prilákať súkromné investície v prospech týchto regiónov vrátane investícií do udržateľnej energetiky a dopravy a pomôcť nájsť nové zdroje rastu pre ich hospodárstva.

3. Úverový nástroj pre verejný sektor v spolupráci s Európskou investičnou bankou podporovaný rozpočtom EÚ, ktorého cieľom bude zmobilizovať investície vo výške 25 až 30 miliárd eur. Použije sa na úvery pre verejný sektor, napríklad na investície do sietí diaľkového vykurovania a do renovácie budov. Komisia predloží legislatívny návrh na jeho zriadenie v marci 2020.

Mechanizmus spravodlivej transformácie ale nie je len o financovaní: pomocou Platformy pre spravodlivú transformáciu bude Komisia poskytovať členským štátom a investorom aj technickú pomoc, pričom zabezpečí zapojenie dotknutých komunít, miestnych orgánov, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. Mechanizmus spravodlivej transformácie bude zahŕňať solídny rámec riadenia, ktorého ústredným prvkom budú plány spravodlivej transformácie územia.

Kontext

Komisia predložila 11. decembra 2019 európsky ekologický dohovor, ktorého ambíciou je zabezpečiť, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym zoskupením na svete. Prechod Európy na udržateľné hospodárstvo si vyžiada značné investičné úsilie vo všetkých sektoroch: na dosiahnutie súčasných cieľových hodnôt v oblasti klímy a energetiky stanovených na rok 2030 bude potrebné vynaložiť každý rok až do roku 2030 dodatočné investície vo výške 260 miliárd eur.

Investičný plán európskeho ekologického dohovoru bude úspešný, len ak sa doňho zapoja všetci zúčastnení aktéri. Je nevyhnutné, aby členské štáty a Európsky parlament počas rokovaní o nadchádzajúcom finančnom rámci neokresali ambicióznosť návrhu Komisie. Rozhodujúce bude rýchle prijatie návrhu nariadenia o Fonde na spravodlivú transformáciu.

Komisia bude pozorne monitorovať a hodnotiť pokrok na ceste k tejto transformácii. V rámci tohto úsilia každý rok zorganizuje samit o udržateľných investíciách, ktorý združí všetky príslušné zainteresované strany, a bude ďalej pracovať na podpore a financovaní transformácie. Komisia vyzýva investorskú obec, aby v plnej miere využívala priaznivé regulačné podmienky a uspokojovala čoraz hlasnejšie volanie po udržateľných investíciách, a žiada príslušné orgány, aby aktívne určovali a presadzovali takéto investície.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

benova

Monika Beňová: Nesúhlasím s iniciatívou o vyslovení nedôvery Európskej komisie kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …