Schmit
Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit. PHOTO: © European Union.

Podľa Komisie sa v nasledujúcich rokoch miliónom Európanov zmení ich pracovný život

Komisia zverejnila oznámenie o budovaní silnej sociálnej Európy pre spravodlivé transformácie. Píše sa v ňom, ako môže sociálna politika pomáhať pri riešení dnešných výziev a príležitostí a aké opatrenia na úrovni EÚ sa v nasledujúcich mesiacoch plánujú prijať v oblasti zamestnanosti a sociálnych práv. Zároveň je v ňom adresovaná výzva vyjadriť sa k opatreniam prijímaným na všetkých úrovniach. Komisia už spustila prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi – podnikmi a odborovými zväzmi – na tému spravodlivé minimálne mzdy pre pracujúcich v EÚ.

Podpredseda Komisie pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: Európa prechádza zásadnou zmenou. Sme v procese ekologickej a digitálnej transformácie a čelíme starnutiu obyvateľstva, preto chce Komisia zaručiť, že sa pri tom bude v prvom rade myslieť na ľudí a vývoj ekonomiky bude prebiehať v ich prospech. Na to nám slúži Európsky pilier sociálnych práv. Teraz už len zostáva zabezpečiť, aby sa EÚ spolu s jej členskými štátmi a všetkými zainteresovanými stranami zaviazala k jeho implementácii.

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit dodáva:V nasledujúcich rokoch sa miliónom Európanov zmení ich pracovný život. Ak chceme, aby budúca generácia pracujúcich prosperovala, musíme konať. Inovatívne a inkluzívne sociálne trhové hospodárstvo Európy musí slúžiť ľuďom: poskytovať im kvalitné pracovné miesta, ktoré ponúkajú adekvátnu mzdu. Nesmieme pri tom zabudnúť na žiaden členský štát, žiaden región ani na žiadneho človeka. Musíme sa aj naďalej snažiť dosahovať tie najvyššie štandardy trhov práce tak, aby mohli všetci Európania viesť dôstojný a naplnený život.

Európa je dnes jedinečným miestom, kde prosperita, spravodlivosť a udržateľná budúcnosť sú rovnako dôležitými cieľmi. V Európe máme jednu z najvyšších životných úrovní, najlepšie pracovné podmienky a najúčinnejšiu sociálnu ochranu na svete. Napriek tomu sú však Európania vystavení mnohým zmenám súvisiacim s prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo či s digitálnou a demografickou transformáciou. Tieto zmeny budú pre pracujúcich znamenať nové výzvy a príležitosti. Európsky ekologický dohovor – naša nová stratégia rastu – musí zaručiť, že Európa aj naďalej zostane miestom najpokrokovejších systémov sociálneho zabezpečenia a dynamicky sa rozvíjajúcim centrom inovácií a konkurencieschopného podnikania.

Zverejnené materiály vychádzajú z Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý predstavili inštitúcie a lídri EÚ v novembri 2017. Komisia v nich žiada všetky štáty, regióny a partnerov v EÚ, aby vyjadrili svoje názory na ďalšie smerovanie, ako aj plány, ako chcú napĺňať ciele piliera. Všetky pripomienky sa zohľadnia pri vypracovaní akčného plánu v roku 2021, ktorý sa bude schvaľovať na najvyššej politickej úrovni.

V rámci svojho príspevku Komisia vytýčila plánované iniciatívy, ktoré pomôžu s implementáciou EÚ piliera. Medzi kľúčové opatrenia v roku 2020 patria:

  • spravodlivé minimálne mzdy pre pracujúcich v EÚ,
  • európska stratégia rodovej rovnosti a záväzné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania,
  • aktualizovaný program zručností pre Európu,
  • aktualizovaná záruka pre mladých ľudí,
  • pracovný samit pre platformy,
  • zelená kniha o starnutí,
  • stratégia pre osoby so zdravotným postihnutím,
  • demografická správa,
  • európsky systém zaistenia v nezamestnanosti.
Viac..  Ivan Štefanec: Voľby v Nigérii majú vplyv na rozvoj demokracie v celej Afrike

Tieto opatrenia nadväzujú na výsledky, ktoré sa EÚ podarilo dosiahnuť od zriadenia piliera v roku 2017. Riešenia na úrovni EÚ však nestačia. Kľúčom k úspechu sú vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, ako aj sociálni partneri a príslušné zainteresované strany na všetkých úrovniach. Všetci Európania by mali mať rovnaké podmienky na bohatý život, preto musíme zachovávať, prispôsobovať a zlepšovať to, čo pre nás naši rodičia a starí rodičia vybudovali.

Konzultácie o spravodlivých minimálnych mzdách

Počet zamestnaných osôb v EÚ je rekordne vysoký. Mnohí pracujúci však majú stále problémy dosiahnuť slušnú životnú úroveň. Predsedníčka von der Leyenová vyjadrila želanie, aby každý pracujúci v Únii dostával spravodlivú minimálnu mzdu, ktorá by mu zaručila dôstojný život bez ohľadu na to, kde pracuje.

Komisia spúšťa prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi – podnikmi a odborovými zväzmi – na tému spravodlivej minimálnej mzdy pre pracujúcich v EÚ. Komisia je pripravená počúvať: chce vedieť, či si sociálni partneri myslia, že treba konať na úrovni EÚ, a ak áno, či o tom budú rokovať medzi sebou.

Nebude existovať univerzálna minimálna mzda pre všetkých. Každý prípadný návrh bude odrážať daný vnútroštátny vývoj, či už na základe kolektívnych dohôd alebo právnych predpisov. Niektoré krajiny už zaviedli systémy, ktoré fungujú dobre. Komisia chce zabezpečiť, aby boli všetky systémy primerané, zahŕňali dostatočný počet ľudí, vychádzali z podrobných konzultácií so sociálnymi partnermi a mohli byť vhodným spôsobom aktualizované.

Kontext

Sociálna spravodlivosť je základom európskeho sociálneho trhového hospodárstva a jedným z hlavných pilierov politiky našej Únie. Opiera sa o myšlienku sociálnej spravodlivosti a prosperity ako základných kameňov budovania odolnej spoločnosti s najvyššími normami životnej úrovne na svete.

Žijeme v čase zmien. Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia nás nútia prispôsobiť naše hospodárstvo, náš priemysel, spôsob nášho cestovania a práce, ale aj to, čo nakupujeme a jeme. Odhaduje sa, že v najbližších 5 rokoch vznikne na svete len v odvetví umelej inteligencie a robotiky okolo 60 miliónov nových pracovných miest, pričom mnohé miesta sa zmenia či dokonca zaniknú. Mení sa aj demografia Európy: vďaka pokroku v oblasti medicíny a verejného zdravia dnes žijeme dlhšie a zdravšie.

Týmto zmenám, príležitostiam a výzvam čelí každá krajina, každý jeden Európan. Preto má zmysel postaviť sa im spoločne a riešiť ich včas. Európsky pilier sociálnych práv je našou odpoveďou na tieto základné ambície. Pilier je vyjadrením 20 zásad a práv nevyhnutných pre spravodlivé a dobre fungujúce trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia v Európe 21. storočia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

zeny

EÚ: Najviac žien pracuje v administratíve, školstve či opatrovateľských službách

V treťom štvrťroku 2022 tvorili muži v Európskej únii (EÚ) väčšinu zamestnaných ľudí vo veku …

Consent choices